تکمیل بخشهای باقیمانده

تخت تاشو و لولایی بالا

 

تکمیل نشیمنگاه و تخت پایینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطفاً نظر خود را در خصوص مطلب ارائه شده بیان نمائید. 

 

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA