نوع واگن درجه واگن شرکت مالک ظرفیت سالن / کوپه مسیر امکانات خدمات
سیستم تهویه سیستم صوتی سیستم تصویری حمل خودرو رستوران خدمات ویژه
نور درجه ۱ لوکس (طلا) نورالرضا ۴۰ کوپه اصفهان- مشهد خوب * *   دارد پیجینگ مرکزی
اصفهان- مشهد   دارد پیجینگ مرکزی
تهران-کرمان * دارد پیجینگ مرکزی
تهران-شیراز * دارد پیجینگ مرکزی
تهران - مشهد   دارد پیجینگ مرکزی
غزال درجه ۱ لوکس (طلا) ریل سیر کوثر ۴۰ کوپه بندرعباس- مشهد خوب * * * دارد سیستم صوتی تصویری کانالدار-پیجینگ مرکزی
وانیاریل ۴۰ کوپه اصفهان -مشهد خوب * *   دارد پیجینگ مرکزی
تهران - بندر عباس   دارد پیجینگ مرکزی
تهران - مشهد   دارد پیجینگ مرکزی
راه آهن شرقی بنیاد ۴۰ کوپه کرمان -مشهد خوب * *   دارد پیجینگ مرکزی
تهران - مشهد   دارد پیجینگ مرکزی
تهران -بندر عباس   دارد پیجینگ مرکزی
تهران -مشهد   دارد پیجینگ مرکزی
پلور سبز درجه ۱ لوکس (طلا) رجاء ۴۰ کوپه شیراز -مشهد خوب * *   دارد پیجینگ مرکزی
تهران-شیراز   دارد پیجینگ مرکزی
تهران - اهواز   دارد پیجینگ مرکزی
کاشان -مشهد   دارد پیجینگ مرکزی
راه آهن شرقی بنیاد ۴۰ کوپه تهران -مشهد خوب * *   دارد پیجینگ مرکزی
پرستو درجه ۱ لوکس (طلا) راه آهن حمل و نقل ۴۰ کوپه شوشتر -اندیمشک - مشهد خوب * *   دارد پیجینگ مرکزی
نگین درجه ۱ (نقره) ریل ترابر سبا ۳۶ کوپه تهران - مشهد خوب * *   دارد  
تهران - اهواز   دارد  
تهران - مشهد   دارد  
۳۲ کوپه تهران - مشهد خوب * *   دارد  
۳۲نفره درجه ۱ (نقره) رجاء ۳۲ کوپه قزوین- مشهد خوب * *   دارد  
زنجان -مشهد   دارد  
تهران -مراغه   دارد  
قم -مشهد   دارد  
سمنان- مشهد   دارد  
سیمرغ درجه ۱ (نقره) رجاء ۳۲ کوپه تهران -مشهد خوب * * * دارد سیستم صوتی تصویری کانالدار-پیجینگ مرکزی
سبز درجه ۱ (نقره) رجاء ۳۲ کوپه تهران -تبریز خوب * *   دارد سیستم صوتی تصویری کانالدار-پیجینگ مرکزی
رجاء ۳۲ کوپه تهران -مشهد خوب * * * دارد سیستم صوتی تصویری کانالدار-پیجینگ مرکزی
۳۶ نفره (طوس) درجه ۱ (نقره) رجاء ۳۶ کوپه تهران -آنکارا خوب * *   دارد  
تهران -تبریز   دارد  
تهران -مشهد   دارد سیستم صوتی تصویری کانالدار-پیجینگ مرکزی
اسپانیایی درجه ۱ (نقره) رعد تبریز ۳۲ کوپه تبریز -مشهد متوسط * *   دارد  
مارال درجه ۱ (نقره) وانیاریل ۴۴ کوپه تهران -مشهد خوب * *   دارد  
ترن ست درجه ۱ (نقره) رجاء   سالن تهران -مشهد خوب * *     پیجینگ مرکزی
تهران -قم     پیجینگ مرکزی
تهران - میانه     پیجینگ مرکزی
تهران - یزد     پیجینگ مرکزی
تهران - زنجان     پیجینگ مرکزی
خلیج فارس درجه ۱ (نقره) رجاء ۴۴ کوپه ملایر -اراک - مشهد خوب       دارد  
تبریز -مشهد   دارد  
پارسی درجه ۲ (برنز) جوپار ۶۰ کوپه کرمان -مشهد متوسط _ _ * دارد رستوران
تهران-کرمان   دارد رستوران
تهران -بندر عباس   دارد رستوران
تهران-زاهدان   دارد رستوران
تهران - مشهد   دارد رستوران
درجه ۲ (برنز) راه آهن شرقی بنیاد ۶۰ کوپه تهران -اصفهان متوسط _ _      
درجه ۲ (برنز) مهتاب سیر جم ۶۰ کوپه اهواز-مشهد متوسط _ _   دارد رستوران
تهران-شیراز   دارد رستوران
تهران - خرمشهر   دارد رستوران
شوشتر -اندیمشک - مشهد   دارد رستوران
تهران -مشهد   دارد رستوران
درجه ۲ (برنز) رجاء ۶۰ کوپه تهران -گرگان متوسط _ _   دارد رستوران
اصفهان -بندرعباس * دارد رستوران
تهران- یزد- بندرعباس * دارد رستوران
تهران-زاهدان * دارد رستوران
تهران -یزد   دارد رستوران
قم -مشهد   دارد رستوران
تهران -طبس   دارد رستوران
نگین ۶۶ درجه ۲ (برنز) ریل ترابر سبا ۶۶ کوپه تهران - اهواز متوسط *     دارد  
تهران - مشهد   دارد  
ریل باس ارم درجه ۲ (برنز) رجاء   سالن مشهد سرخس خوب * *     پیجینگ مرکزی
خرمشهر اهواز     پیجینگ مرکزی
اندیمشک-اهواز     پیجینگ مرکزی
گرگان-پل سفید     پیجینگ مرکزی
تهران -جمکران     پیجینگ مرکزی
تهران - قم     پیجینگ مرکزی
تهران -پیشوا     پیجینگ مرکزی
تبریز تربیت معلم     پیجینگ مرکزی
کارون-سربندر     پیجینگ مرکزی
کارون- بندر ماهشهر     پیجینگ مرکزی
تهران شهرپرند     پیجینگ مرکزی
تهران - سمنان     پیجینگ مرکزی
دو طبقه جدید۱۰۸ درجه ۲ (برنز) رجاء ۱۰۸ سالن تهران -یزد خوب * *   دارد پیجینگ مرکزی
شاهرود مشهد     پیجینگ مرکزی
تهران- شاهرود     پیجینگ مرکزی
تهران -مشهد     پیجینگ مرکزی
تبدیلی درجه ۳ (معمولی) رجاء ۶۶ کوپه تهران -نیشابور -تربت حیدریه متوسط * *   دارد  
تهران- خواف   دارد  
تبریز- مشهد   دارد  
تهران - تبریز   دارد  
تهران - مراغه   دارد  
سفیر( ملکی ) درجه ۳ (معمولی) راه آهن شرقی بنیاد ۶۰ کوپه تهران- مشهد خوب * *      
دلیجان درجه ۳ (معمولی) وانیاریل ۴۴ کوپه ساری -مشهد متوسط * *   دارد  
تهران -مشهد   دارد  
درجه دو خواب۶۶ درجه ۳ (معمولی) رجاء ۶۶ کوپه طبس- مشهد _ _ _   دارد  
کرج-مشهد   دارد  
تهران -مراغه   دارد  
تبریز -وان   دارد  
تهران -گرگان   دارد  
تهران - مشهد   دارد  
اسپانیایی تبدیلی درجه ۳ (معمولی) رعد تبریز ۶۰ کوپه تهران-کرج-نبریز ضعیف _ _   دارد  
تبریز -مشهد   دارد  
تهران -مشهد   دارد  
اسپانیایی درجه ۳ (معمولی) ۶۰   ضعیف _ _   دارد  
۶۶ ضعیف _ _   دارد  
مترو درجه ۳ (معمولی) رجاء ۱۰۸ سالن تهران -زنجان متوسط          
توربو ترن درجه ۳ (معمولی) هستیا ۸۴ سالن   خوب * *      
اتوبوسی جدید ۷۰ درجه ۳ (معمولی) رجاء ۷۰ سالن تهران -میانه ۱ _ _ _      
تهران -مشهد      
اتوبوسی۹۶تهویه دار درجه ۳ (معمولی) مهتاب سیر جم ۹۶ سالن تهران -اهواز متوسط _ _      
اتوبوسی ۹۶ درجه ۳ (معمولی) رجاء ۹۶ سالن آزادور- مشهد _ _ _      
تبریز- جلفا      
اندیمشک - دورود      
دورود-سپید دشت      
دورود- چمسنگر      
تهران -شهرپرند      
تهران - مشهد   دارد  
اتوبوسی ۸۰ درجه ۳ (معمولی) رجاء ۸۰ سالن طبس- مشهد _ _ _   دارد  
تهران -نیشابور -تربت حیدریه   دارد  
تهران -ساری   دارد  
تهران -گرگان   دارد  
تهران -اهواز   دارد  
اتوبوسی ۷۲ درجه ۳ (معمولی) رجاء ۷۲ سالن تهران -میانه _ _ _   دارد  
تهران -فیروزکوه      
دانمارکی ۵۴ نفره درجه ۳ (معمولی) رجاء ۵۴ کوپه صندلی تهران - مشهد _ _ _   دارد  
سمنان -مشهد   دارد  
تهران- نیشابور- تربت حیدریه   دارد  
تهران- خواف   دارد  
قم - مشهد   دارد  
زنجان- مشهد   دارد  
قزوین-مشهد   دارد  
تهران - اهواز   دارد  
تهران -ساری   دارد