راه آهن حمل و نقل(قطار پرستو)
رعد تبریز 
شرکت ترکیب حمل و نقل
شرکت حمل و نقل بین المللی وانیا ریل
شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا (ع)-توسعه ترابر ریلی ایرانیان)
شرکت راه آهن شرقی بنیاد
شرکت ریل ترابر سبا
شرکت ریل سیر کوثر
شرکت قطارهای مسافری رعد تبریز
شرکت قطارهای مسافری مهتاب ( مهتاب سیر جم )
شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار
شرکت ماربین - قطار سبز
شرکت وارنیاریل
شرکت سیمرغ آهنین

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA