قطار شماره:  4222 روزهای حرکت: فرد تاریخ 
کیلومتراژ نام ایستگاه حداکثر
سرعت
مدت
سیر
ورود توقف حرکت
607 مراغه       0 07:10
    80 35      
  ملکان     07:45 0 07:45
    80 30      
  میاندواب     08:15 0 08:15
    60 30      
  مهاباد شمالغرب     08:45 0  
             

 

 

قطار شماره: 4221 روزهای حرکت:

فرد تاریخ 

مسافت بین
دو ایستگاه
نام ایستگاه حداکثر
سرعت
مدت
سیر
ورود توقف حرکت
  مهاباد شمالغرب       0 16:15
37   60 30      
  میاندواب     16:45 0 16:45
19   80 30      
  ملکان     17:15 0 17:15
30   80 35      
  مراغه     17:50 0