ریز برنامه حرکت قطارهای مسافری از مورخه 93/07/11 لغایت 93/12/24-ریل باس سمنان(952)

قطار شماره:  952 روزهای حرکت: همه روزه 
کیلومتراژ نام ایستگاه حداکثر
سرعت
مدت
سیر
ورود توقف حرکت  
0 تهران       0 16:10  
    100 13        
10 ری     16:23 2 16:25  
    120 13        
26 بهرام     16:38 0 16:38  
    120 13        
44 ورامین     16:51 2 16:53  
    120 8        
53 پیشوا     17:01 0 17:01  
    120 9        
65 ابردژ     17:10 0 17:10  
    120 14        
88 کویر     17:24 0 17:24  
    120 15        
114 گرمسار     17:39 2 17:41  
    120 12        
131 یاتری     17:53 2 17:55  
    120 12        
153 ده نمک     18:07 0 18:07  
    120 10        
167 سرخ دشت     18:17 0 18:17  
    120 13        
188 لاهور     18:30 0 18:30  
    120 13        
210 بیابانک     18:43 0 18:43  
    120 13        
228 سمنان     18:55 0    
               

 

قطار شماره: 953 روزهای حرکت: همه روزه 
مسافت بین
دو ایستگاه
نام ایستگاه حداکثر
سرعت
مدت
سیر
ورود توقف حرکت
  سمنان       0 05:50
18   120 13      
  بیابانک     06:03 0 06:03
21.2   120 12      
  لاهور     06:15 0 06:15
20.5   120 13      
  سرخ دشت     06:28 0 06:28
14.1   120 10      
  ده نمک     06:38 0 06:38
21.9   120 12      
  یاتری     06:50 2 06:52
17   120 12      
  گرمسار     07:04 2 07:06
26   120 15      
  کویر     07:21 0 07:21
23.4   120 15      
  ابردژ     07:36 0 07:36
12   120 10      
  پیشوا     07:46 0 07:46
8.8   120 9      
  ورامین     07:55 2 07:57
17.4   100 13      
  بهرام     08:10 0 08:10
16.5   120 13      
  ری     08:23 2 08:25
9.9   90 13      
  تهران     08:40 0  
             

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA