ریز برنامه حرکت قطارهای مسافری از مورخه 93/07/11 لغایت 93/12/24-ریل باس مشهد سرخس 2(938)

قطار شماره:  938 روزهای حرکت: همه روزه 
کیلومتراژ نام ایستگاه حداکثر
سرعت
مدت
سیر
ورود توقف حرکت  
926 مشهد       0 20:35  
    120 14        
906 سلام     20:49 2 20:51  
    100 14        
0 شهید مطهری     21:05 2 21:07  
    110 13        
0 ازادگان     21:20 2 21:22  
    110 15        
0 شوراک  ملکی     21:37 2 21:39  
    90 17        
0 مختوم  قلی     21:56 2 21:58  
    90 15        
  مرزداران     22:13 2 22:15  
    80 23        
0 رباط شرف     22:38 2 22:40  
    100 20        
  گنبدلی     23:00 2 23:02  
    120 23        
  سرخس     23:25 0    
               

 

قطار شماره: 939 روزهای حرکت: همه روزه 
مسافت بین
دو ایستگاه
نام ایستگاه حداکثر
سرعت
مدت
سیر
ورود توقف حرکت
  سرخس       0 06:15
19.8   120 25      
  گنبدلی     06:40 2 06:42
14.2   100 23      
  رباط شرف     07:05 2 07:07
22.5   80 28      
  مرزداران     07:35 2 07:37
17   90 13      
  مختوم  قلی     07:50 2 07:52
22   90 18      
  شوراک  ملکی     08:10 2 08:12
19   110 10      
  ازادگان     08:22 3 08:25
25.5   110 20      
  شهید مطهری     08:45 5 08:50
22.6   100 15      
  سلام     09:05 5 09:10
19.9   120 15      
  مشهد     09:25 0  
             

 HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA