ریز برنامه حرکت قطار ریل باس سمنان(952)

ریز برنامه حرکت قطارهای مسافری از مورخه 93/07/11 لغایت 93/12/24-ریل باس سمنان(952)

قطار شماره:  952 روزهای حرکت: همه روزه  کیلومتراژ نام ایستگاه حداکثر
سرعت مدت
سیر ورود توقف حرکت   0 تهران       0 16:10       100 13         10 ری     16:23 2 16:25       120 13         26 بهرام     16:38 0 16:38       120 13         44 ورامین     16:51 2 16:53       120 8         53 پیشوا     17:01 0 17:01       120 9         65 ابردژ     17:10 0 17:10       120 14         88 کویر     17:24 0 17:24       120 15         114 گرمسار     17:39 2 17:41       120 12         131 یاتری     17:53 2 17:55       120 12         153 ده نمک     18:07 0 18:07       120 10         167 سرخ دشت     18:17 0 18:17       120 13         188 لاهور     18:30 0 18:30       120 13         210 بیابانک     18:43 0 18:43       120 13         228 سمنان     18:55 0                    

 

قطار شماره: 953 روزهای حرکت: همه روزه  مسافت بین
دو ایستگاه نام ایستگاه حداکثر
سرعت مدت
سیر ورود توقف حرکت   سمنان       0 05:50 18   120 13         بیابانک     06:03 0 06:03 21.2   120 12         لاهور     06:15 0 06:15 20.5   120 13         سرخ دشت     06:28 0 06:28 14.1   120 10         ده نمک     06:38 0 06:38 21.9   120 12         یاتری     06:50 2 06:52 17   120 12         گرمسار     07:04 2 07:06 26   120 15         کویر     07:21 0 07:21 23.4   120 15         ابردژ     07:36 0 07:36 12   120 10         پیشوا     07:46 0 07:46 8.8   120 9         ورامین     07:55 2 07:57 17.4   100 13         بهرام     08:10 0 08:10 16.5   120 13         ری     08:23 2 08:25 9.9   90 13         تهران     08:40 0                

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

/ 0 نظر / 65 بازدید