الویت بندی و رتبه بندی قطارهای مسافری

با توجه به امکانات موجود در قطارها و مشکلات در سیر آنها، الویت بندی و رتبه بندی قطارهای مسافری بشرح ذیل ارائه می گردد.

نوع قطار

تقسیم بندی داخلی

الویت بندی و رتبه بندی برحسب تقسیم بندی داخلی

الویت بندی و رتبه بندی در حالت کلی

32 نفره

کوپه ای

1

1

سیمرغ32

کوپه ای

1

1

سبز32 تبریز

کوپه ای

1

1

سبز32 مشهد

کوپه ای

1

1

36 نفره

کوپه ای

2

2

نور 40

کوپه ای

2

2

چینی 40(ریل سیرکوثر)

کوپه ای

3

3

چینی40(وانیا) 

کوپه ای

3

3

چینی40( بنیاد)

کوپه ای

3

3

پلور سبز 40

کوپه ای

3

3

پلور 40 حمل ونقل

کوپه ای

3

3

پلور 40 بنیاد

کوپه ای

3

3

مارال وانیا44

کوپه ای

3

3

نگین 36 نفره

کوپه ای

4

4

نگین 32 نفره

کوپه ای

4

4

پارسی 40 بنیاد

کوپه ای

4

4

نگین 66نفره

کوپه ای

5

5

پارسی جوپار 60

کوپه ای

5

5

پارسی 60 بنیاد

کوپه ای

5

5

پارسی مهتاب60

کوپه ای

5

5

پارسی 60

کوپه ای

5

5

اسپانیایی 32

کوپه ای

5

5

خلیج فارس 44

کوپه ای

6

6

دلیجان  44

کوپه ای

6

6

تبدیلی 66

کوپه ای

7

7

اسپانیایی تبدیلی 60

کوپه ای

8

8

اسپانیایی 66

کوپه ای

8

8

درجه دو خواب66

کوپه ای

9

9

دانمارکی 48 نفره

کوپه ای

9

9

دانمارکی 54 نفره

کوپه ای

9

9

ریل باس ارم

غیر کوپه ای

1

7

سفیر( ملکی بنیاد) 

غیر کوپه ای

1

5

ترن ست

غیر کوپه ای

2

8

دو طبقه جدید108

غیر کوپه ای

2

8

مترو

غیر کوپه ای

3

7

اتوبوسی جدید 70

غیر کوپه ای

4

10

اتوبوسی96تهویه دار مهتاب

غیر کوپه ای

4

10

اتوبوسی 96

غیر کوپه ای

5

11

اتوبوسی 80

غیر کوپه ای

5

11

اتوبوسی 72

غیر کوپه ای

5

11

 

 HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید