مسیرهای دسترسی به آبشارهای استان لرستان

مسیر: آبشارهای اشترانکوه                     مبدأ: ازنا                              مقصد: آبشارهای اشترانکوه                 فاصله به کیلومتر: جنوب شهرستان ازنا

زمان پیشنهادی سفر:بهار،تابستان                  مدت به روز: 2 الی3 روز                کد مسیر:                 نوع دسترسی: جاده ای + پیاده روی

مکان های اصلی و

جاذبه های پیرامونی

طول مسیر

 

مکان ها و شهر های اصلی مسیر:  جنوب ازنا – دامنه کوه های اشترانکوه

فرهنگی: 

طبیعی:  سراب دره تخت روستای کمندان ارتفاعات اشترانکوه دریاچه گهر دره نگاه

سایر:

جاذبه های مقصد

فرهنگی:

طبیعی: طبیعت زیبا منطقه اشترانکوه دشت طبان

سایر : ارتفاعات اشترانکوه به علت وسعت و پهناوری دارای آبشارهای فراوان می باشد. برای کوه نوردان توصیه می شود.

 

مسیر: آبشار کاکارضا                      مبدأ: خرم آباد                               مقصد: آبشار کاکارضا            فاصله به کیلومتر: 32 کیلومتری شمال خرم آباد

زمان پیشنهادی سفر:بهار،تابستان                  مدت به روز: 1                کد مسیر:                 نوع دسترسی: جاده ای + پیاده روی

 

مکان های اصلی وجاذبه های پیرامونی

طول مسیر

 

مکان ها و شهر های اصلی مسیر: خرم آباد – دهستان رباط نمکی – روستای کا کا رضا

فرهنگی:  قلعه فلک الافلاک گرداب سنگی مناره آجری مسجد جامع خرم آباد غار اشگفت پل شکسته پل گپ و . . .

طبیعی: 

سایر:

جاذبه های مقصد

فرهنگی: پل کاکا رضا

طبیعی: طبیعت زیبا اطراف آبشار

سایر : آبشار در دامنه کوه های الشتر واقع شده است

 

مسیر: آبشار آب سفید                 مبدأ: الیگودرز                            مقصد: آبشار آب سفید            فاصله به کیلومتر: 50 کیلومتری الیگودرز

زمان پیشنهادی سفر:بهار،تابستان                  مدت به روز: 2                کد مسیر:                 نوع دسترسی: جاده ای + پیاده روی

مکان های اصلی و

جاذبه های پیرامونی

طول مسیر

 

مکان ها و شهر های اصلی مسیر: الیگودرز – جاده کیازاندره

فرهنگی:  تپه برم گورستان ارامنه

طبیعی:  غار بز نوید

سایر:

جاذبه های مقصد

فرهنگی:

طبیعی: طبیعت زیبا اطراف آبشار طبیعت مملو از شقایق های پوشیده شده در ارتفاعات حاشیه رودخانه آب سفید

سایر : مسیر دسترسی از روستاهای کاکلستان و قلیان به سمت ارتفاعات می باشد.

 

مسیر: آبشارهای ونایی                       مبدأ: بروجرد                       مقصد: آبشارهای ونایی            فاصله به کیلومتر: 20 کیلومتری شمال غرب بروجرد

زمان پیشنهادی سفر:بهار،تابستان                  مدت به روز: 1                کد مسیر:              نوع دسترسی: جاده ای + پیاده روی

مکان های اصلی و

جاذبه های پیرامونی

طول مسیر

 

مکان ها و شهر های اصلی مسیر: بروجرد- گلدشت – ونایی

فرهنگی:  امامزاده جعفر خانه آیت الله بروجردی خانه افتخار موزه شهرداری مسجد امام مسجد جامع بروجرد

طبیعی:  روستای گلدشت

سایر: آبشار سراب سفید ، آبشار مال حاضری، آبشار مزاریا، آبشار کته با 1 الی 2 ساعت پیاده روی از روستای ونایی در دسترس است.

جاذبه های مقصد

فرهنگی:

طبیعی: طبیعت زیبا اطراف آبشار سراب ونایی دامنه کوه برآفتاب

سایر :در روستای ونایی کشاورزی و باغات میوه به وفور یافت می شود.

 

مسیر: آبشار افرینه                      مبدأ: خرم آباد                            مقصد: آبشار افرینه                فاصله به کیلومتر: 70 کیلومتر جنوب غرب خرم آباد

زمان پیشنهادی سفر:بهار،تابستان                  مدت به روز: 1                کد مسیر:                 نوع دسترسی: جاده ای + پیاده روی

مکان های اصلی و

جاذبه های پیرامونی

طول مسیر

 

مکان ها و شهر های اصلی مسیر: خرم آباد – محمود وند – معمولان – افرینه

فرهنگی:  قلعه فلک الافلاک گرداب سنگی مناره آجری مسجد جامع خرم آباد غار اشگفت پل شکسته پل گپ و . . .

طبیعی: 

سایر: پل کلهرت امامزاده حیات الغیب پارک جنگلی شوراب سفلی در طول مسیر است .

جاذبه های مقصد

فرهنگی:

طبیعی: طبیعت زیبا اطراف آبشار

سایر :

 

مسیر: آبشار طلایی                 مبدأ: خرم آباد                               مقصد: آبشار طلایی                فاصله به کیلومتر: ابتدای جاده خرم آباد به الشتر

زمان پیشنهادی سفر:بهار،تابستان                  مدت به روز: 1                کد مسیر:                 نوع دسترسی: جاده ای + پیاده روی

مکان های اصلی و

جاذبه های پیرامونی

طول مسیر

 

مکان ها و شهر های اصلی مسیر: ابتدای جاده خرم آباد به الشتر

فرهنگی:  قلعه فلک الافلاک گرداب سنگی مناره آجری مسجد جامع خرم آباد غار اشگفت پل شکسته پل گپ و . . .

طبیعی: 

سایر:

جاذبه های مقصد

فرهنگی:

طبیعی: طبیعت زیبا اطراف آبشار

سایر : آبشار طلایی در دامنه کوهی به شکل دلفین دیده می شود.

 

مسیر: آبشار نوژیان                    مبدأ: خرم آباد                          مقصد: آبشار نوژیان                   فاصله به کیلومتر: 35 کیلومتری جنوب شرق خرم آباد

زمان پیشنهادی سفر:بهار،تابستان                  مدت به روز: 1                کد مسیر:                 نوع دسترسی: جاده ای + پیاده روی

مکان های اصلی و

جاذبه های پیرامونی

طول مسیر

 

مکان ها و شهر های اصلی مسیر: خرم آباد – بر آفتاب دو – روستای نوژیان

فرهنگی:  قلعه فلک الافلاک گرداب سنگی مناره آجری مسجد جامع خرم آباد غار اشگفت پل شکسته پل گپ و . . .

طبیعی: 

سایر:

جاذبه های مقصد

فرهنگی:

طبیعی: طبیعت زیبا اطراف آبشار دامنه کوه تاف

سایر : آبشار وارک در جهت مقابل در جنوب روستای خانه چوبی قرار دارد.

 

مسیر: آبشار وارک                      مبدأ: خرم آباد                          مقصد: آبشار وارک                     فاصله به کیلومتر: 50 کیلومتری خرم آباد

زمان پیشنهادی سفر:بهار،تابستان                  مدت به روز: 1                کد مسیر:                 نوع دسترسی: جاده ای + پیاده روی

مکان های اصلی و

جاذبه های پیرامونی

طول مسیر

 

مکان ها و شهر های اصلی مسیر: خرم آباد – برآفتاب دو – جنوب روستای خانه چوبی

فرهنگی:  قلعه فلک الافلاک گرداب سنگی مناره آجری مسجد جامع خرم آباد غار اشگفت پل شکسته پل گپ و . . .

طبیعی: 

سایر:

جاذبه های مقصد

فرهنگی:

طبیعی: طبیعت زیبا اطراف آبشار درختان بلوط و انجیر کوهی در منطقه یافت می شود.

سایر : آبشار نوژیان در مقابل در روستای نوژیان واقع شده است.

 

مسیر: آبشار بیشه                     مبدأ: خرم آباد                              مقصد: آبشار بیشه                     فاصله به کیلومتر: 30 کیلومتری جنوب درود

زمان پیشنهادی سفر:بهار،تابستان                  مدت به روز: 1                کد مسیر:                 نوع دسترسی: جاده ای + پیاده روی

مکان های اصلی و

جاذبه های پیرامونی

طول مسیر

 

مکان ها و شهر های اصلی مسیر: مسیر دسترسی از خرم آباد – کمالوند غلامعلی – ایمان آباد – روستای بیشه

فرهنگی:  قلعه فلک الافلاک گرداب سنگی مناره آجری مسجد جامع خرم آباد غار اشگفت پل شکسته پل گپ و . . .

طبیعی: 

سایر:

جاذبه های مقصد

فرهنگی:

طبیعی: طبیعت زیبا اطراف آبشار درختان جنگلی و باقی واقع در دره محصور و پر رمز و راز بیشه

سایر : این آبشار از طریق خط راه آهن سراسری از شهر درود راه دارد.

 

مسیر: آبشار وقت و ساعت                   مبدأ: دورود                  مقصد: آبشار وقت و ساعت            فاصله به کیلومتر: جنوب شهر درود

زمان پیشنهادی سفر:بهار،تابستان                  مدت به روز: 1                کد مسیر:                 نوع دسترسی: جاده ای + پیاده روی

مکان های اصلی و

جاذبه های پیرامونی

طول مسیر

 

مکان ها و شهر های اصلی مسیر: حرکت به سمت جنوب درود در امتداد راه آهن سراسری

فرهنگی: 

طبیعی:  طبیعت بکر و زیبای اشترانکوه

سایر:

جاذبه های مقصد

فرهنگی:

طبیعی: طبیعت زیبا اطراف آبشار چاه کوه پرویز غار شهه و زیبایی های اشترانکوه

سایر: مسیر دسترسی در امتداد راه آهنبعد از گذشتن از روستای چم چید ، برآفتاب و 3 ساعت کوه پیمایی به دهانه غار رسیده که آبشار درون غار واقع شده است .

 

مسیر: آبشارهای سرکانه                مبدأ: خرم آباد                               مقصد: آبشارهای سرکانه  فاصله به کیلومتر:  50 کیلومتری جنوب شرق خرم آباد

زمان پیشنهادی سفر:بهار،تابستان                  مدت به روز: 1                کد مسیر:                 نوع دسترسی: جاده ای + پیاده روی

مکان های اصلی و

جاذبه های پیرامونی

طول مسیر

 

مکان ها و شهر های اصلی مسیر: خرم آباد – کمانوند غلامعلی – ایمان آباد – روستای سرکانه

فرهنگی:  قلعه فلک الافلاک گرداب سنگی مناره آجری مسجد جامع خرم آباد غار اشگفت پل شکسته پل گپ و . . .

طبیعی:  منطقه زیبای کوه سفید سراب جلدان- جنگ

/ 0 نظر / 965 بازدید