برنامه حرکت قطارهای مسافری در نوروز94

 برنامه حرکت قطارهای مسافری از مورخ 25/12/93 لغایت15/01/94

 جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره 1539 - 021 تماس حاصل نمائید.

 

1- قطار ترن ست مشهد1 همه روزه با سازمان یک ست ترن ست 4 سالنی در ساعت  5:25 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 13:05 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت  5:35 و ورود به تهران در ساعت12:55 میباشد.

2- قطار ترن ست مشهد2 بصورت همه روزه  با سازمان یک ست ترن ست 4 سالنی در ساعت 5:45 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت13:25 و مراجعت از مشهد در ساعت 5:55 و ورود به تهران در ساعت 13:15میباشد.

3- قطار ترن ست مشهد3 بصورت همه روزه  با سازمان یک ست ترن ست 6 سالنی در ساعت 6:20 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت13:40 و مراجعت از مشهد در ساعت6:15 و ورود به تهران در ساعت 13:35 میباشد.

4-قطار ترن ست مشهد4 بصورت یکروز درمیان با سازمان یک ست ترن ست 6 سالنی در ساعت 6:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت14:05 و مراجعت از مشهد در ساعت6:35 و ورود به تهران در ساعت 14:00 میباشد.

5-قطار توربودیزل بصورت یکروز درمیان با سازمان مخصوص توربوترن 8 سالنی در ساعت 6:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت16:25 و مراجعت از مشهد در ساعت6:35 و ورود به تهران در ساعت6:20 میباشد.

6-قطار ف1 مشهد بصورت همه روزه با سازمان108/9 دوطبقه در ساعت 7:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت16:45 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 7:15 و ورود به تهران در ساعت17:10 میباشد.

7-قطار ف2 مشهد همه روزه با سازمان40/9 درجه یک چینی وانیاریل + رستوران چینی در ساعت7:20 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 17:00و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 00:30 و ورود به تهران در ساعت 11:50 میباشد.

8- تهران شاهرود همه روزه با سازمان 108/4 دوطبقه در ساعت7:40 از تهران حرکت و ورود به شاهرود در ساعت12:25 و مراجعت از شاهرود همه روزه در ساعت16:40 و ورود این قطار به تهران در ساعت22:00 میباشد.

9-ریل باس سمنان همه روزه با سازمان یک ست ریل باس ارم در ساعت16:10 از تهران حرکت و ورود به سمنان در ساعت18:55 و مراجعت از سمنان همه روزه در ساعت6:00 و ورود این قطار به تهران در ساعت8:50میباشد.

10-قطار عادی مشهد بصورت همه روزه با سازمان 108/8 دو طبقه در ساعت 9:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت21:05 و مراجعت از مشهد در ساعت 8:00  و ورود به تهران در ساعت19:55 میباشد.

11- قطار ف3 مشهد همه روزه با سازمان 70/12 اتوبوسی + نیم رستوران + مولد 380+استیم  در ساعت 9:35 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت21:35 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 8:45 و ورود به تهران در ساعت20:30 میباشد.

12-  قطار ف4 مشهد همه روزه با سازمان 96/12 اتوبوسی+نیم رستوران+استیم+پست در ساعت10:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 22:00و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 10:00 و ورود به تهران در ساعت21:45 میباشد.

13-  قطار ف5 مشهد  همه روزه با سازمان70/12 اتوبوسی+نیم رستوران+مولد 380 +استیم در ساعت 10:35 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 22:30 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت11:00 و ورود به تهران در ساعت23:00 میباشد.

14-  قطار ف6 مشهد  همه روزه با سازمان70/13 اتوبوسی+نیم رستوران+استیم در ساعت 11:10  از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 22:55 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت15:30 و ورود به تهران در ساعت3:15  میباشد.

15- قطار سمنان مشهد همه روزه با سازمان32/2 درجه یک اکسپرس+54/8 درجه دو دانمارکی+نیم رستوران+استیم در ساعت 10:45 از سمنان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت19:25 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت22:35و ورود به سمنان در ساعت7:25 میباشد.

16- قطار شاهرود مشهد همه روزه با سازمان32/2 درجه یک اکسپرس+54/8 درجه دو دانمارکی+نیم رستوران+استیم در ساعت12:30 از شاهرود حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت19:05 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت1:20 بامداد و ورود به شاهرود در ساعت 7:55 میباشد.

17- قطار تهران نیشابور همه روزه با سازمان 66/4 درجه یک تبدیلی + 54/6 درجه دو دانمارکی + نیم رستوران+استیم در ساعت11:50 از تهران حرکت و ورود این قطار به نیشابور در ساعت 22:10 و مراجعت از نیشابور  همه روزه در ساعت12:15 و ورود به تهران در ساعت22:35 میباشد.

18- قطار تهران-خواف بصورت یکروز در میان با سازمان66/3 درجه یک تبدیلی + 54/6 درجه دو دانمارکی + نیم رستوران+استیم  در ساعت 13:15 از تهران حرکت و ورود این قطار به خواف در ساعت 3:10  و مراجعت از خواف یکروز در میان در ساعت14:25و ورود به تهران در ساعت4:05 می باشد. ضمناٌ قطار فوق از روز دوم برنامه شروع خواهد شد.

19- قطار تهران طبس یکروز در میان با سازمان60/5 درجه یک پارسی + مولد+ رستوران در ساعت 13:15 از تهران حرکت و ورود این قطار به طبس در ساعت5:00 و مراجعت از طبس یکروز در میان در ساعت12:10 و ورود به تهران در ساعت4:05 میباشد. ضمناٌ قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

20- قطار ف7 مشهد همه روزه با سازمان 96/10 اتوبوسی + 54/3 درجه دو دانمارکی +نیم رستوران+استیم در ساعت 12:40  از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت00:25 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت11:30 و ورود به تهران در ساعت23:20 میباشد.

21- قطار ف8 مشهد همه روزه با سازمان40/11 درجه یک چینی بنیاد+ رستوران چینی در ساعت14:30 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت1:35 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت15:10 و ورود به تهران در ساعت2:30 میباشد.

22- قطار ف9 مشهد همه روزه با سازمان40/9 درجه یک چینی وانیاریل+رستوران چینی در ساعت 18:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 5:10 و مراجعت این قطار از مشهد در ساعت 12:10 و ورود به تهران در ساعت 23:45 میباشد.

23-قطار ف10 مشهد همه روزه در روز اول با سازمان 44/10 درجه یک مارال وانیاریل + رستوران و در روز دوم با سازمان 60/8 درجه یک پارسی مهتاب+30/2 درجه یک پارسی ویژه مهتاب+رستوران در ساعت 15:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت2:00 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت12:35 و ورود به تهران در ساعت00:15 میباشد.

24- قطار ف11 مشهد همه روزه با سازمان 60/11 درجه یک پارسی جوپار+رستوران در ساعت 15:25 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 2:30 و مراجعت این قطار از مشهد همه روزه در ساعت 14:45 و ورود این قطار به تهران در ساعت02:00 خواهد بود.

25-قطار ف12 مشهد یکروز در میان با سازمان 40/11 درجه یک پلور سبز حمل و نقل در ساعت 15:50 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت03:00 و مراجعت از مشهد یکروز درمیان در ساعت23:15 و ورود به تهران در ساعت10:35 میباشد. ضمناٌ قطار فوق از روز دوم برنامه شروع خواهد شد.

26-قطار ف12 مشهد یکروز در میان با سازمان 54/14 درجه دو دانمارکی+نیم رستوران+استیم در ساعت 15:50 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت03:15 و مراجعت از مشهد یکروز درمیان در ساعت14:00 و ورود به تهران در ساعت01:25 میباشد. ضمناٌ قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

 27- قطار ف13 مشهد همه روزه در روز اول با سازمان 40/10 درجه یک پلور سبز و در روز دوم با سازمان 40/9 درجه یک پارسی بنیاد در ساعت16:35 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت03:45 و مراجعت از مشهد همه روزه  در ساعت17:10 و ورود به تهران در ساعت04:25 میباشد.

28- قطار ف14 مشهد همه روزه با سازمان 36/13 درجه یک اکسپرس + رستوران در ساعت 17:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت4:10 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت18:10 و ورود به تهران در ساعت 05:35میباشد.

29- قطار ف15 مشهد همه روزه  در روز اول با سازمان 36/10 درجه یک نگین+رستوران+حمل خودرو  دوطبقه و در روز دوم با سازمان 32/10 درجه یک نگین+رستوران+حمل خودرو دو طبقه در ساعت 17:30 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت04:35 ومراجعت از مشهد همه روزه در ساعت18:40 و ورود به تهران در ساعت06:00 میباشد.

30-قطار ف16 مشهد همه روزه با سازمان 40/8 درجه یک پلورسبز+ رستوران در ساعت 18:45 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت6:15 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت19:10 و ورود به تهران در ساعت06:30 میباشد.

31- قطار ف17مشهد همه روزه با سازمان 32/12 درجه یک سیمرغ +رستوران+حمل خودرو 2طبقه در ساعت 19:10 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت6:40 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت20:20 و ورود به تهران در ساعت07:45 میباشد.

32- قطار ف18مشهد همه روزه با  سازمان 40/10 درجه یک چینی نورالرضا+رستوران چینی در ساعت19:35 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت7:00و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت19:35 و ورود به تهران در ساعت07:15میباشد.

33- قطار ف19 مشهد همه روزه با سازمان 32/12 درجه یک سبز مشهد+رستوران+حمل خودرو دو طبقه در ساعت 20:15 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 07:45 و مراجعت این قطار از مشهد همه روزه در ساعت 21:10 و ورود به تهران در ساعت 08:25 خواهد بود.

34- قطار ف20 مشهد همه روزه در روز اول با سازمان 66/8 درجه یک اسپانیایی +نیم رستوران اسپانیایی و در روز دوم با سازمان 60/8 درجه یک اسپانیایی تبدیلی+نیم رستوران اسپانیایی در ساعت 21:20 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت8:45 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت00:55 و ورود به تهران در ساعت12:20 میباشد.

35-قطار ف21مشهد همه روزه با سازمان 40/11 درجه یک چینی بنیاد در ساعت20:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت8:05 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت6:55 و ورود به تهران در ساعت16:45 میباشد.

36-قطار ف22مشهد همه روزه با سازمان 70/13 اتوبوسی آلمانی +نیم رستوران+استیم در ساعت22:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت10:15 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 7:35 و ورود به تهران در ساعت 19:10 میباشد.

37- قطار آزادور مشهد همه روزه با سازمان96/4 اتوبوسی+استیم در ساعت5:50  از آزادور حرکت  و ورود این قطار به مشهد در ساعت9:55 و مراجعت این قطار از مشهد همه روزه در ساعت16:20 و ورود به آزادور در ساعت20:20 میباشد.

38- قطار طبس مشهد بصورت یکروز در میان با سازمان 6واگن سفیر بنیاد در ساعت22:25  از طبس حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت4:55 و مراجعت این قطار از مشهد یکروز در میان در ساعت 21:50 و ورود به طبس در ساعت4:30 میباشد. ضمناٌ قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

39- قطار اصفهان مشهد1 بصورت همه روزه در روز اول با سازمان 40/10 درجه یک چینی نورالرضا+ رستوران چینی+مولد و در روز دوم با سازمان40/10 درجه یک چینی وانیاریل +رستوران+مولد در ساعت 16:40 از اصفهان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 10:30 و مراجعت از مشهد در ساعت 16:40 و ورود به اصفهان در ساعت 10:05میباشد.

40- قطار اصفهان مشهد2 بصورت یکروز در میان با سازمان 40/10 درجه یک نورالرضا+رستوران چینی+ مولد در ساعت15:00 از اصفهان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 9:30 و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت16:00 و ورود به اصفهان در ساعت11:10 میباشد. شروع حرکت از روز دوم برنامه میباشد.

41- قطار شیراز مشهد بصورت یکروز در میان با سازمان 40/10 درجه یک پلورسبز + رستوران + مولد+ حمل خودرو 2طبقه در ساعت15:30 از شیراز حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت16:30 و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت13:20 و ورود به شیراز در ساعت 13:45 میباشد.ضمنا قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

42- قطار تبریز مشهد1  همه روزه با سازمان 66/3 درجه یک تبدیلی + 44/8 درجه یک خلیج فارس + رستوران+استیم +حمل خودرو یک طبقه(سه روز در میان از روز 27 اسفند) در ساعت 11:10 از تبریز حرکت و ورود به مشهد در ساعت 11:15 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت17:35 و ورود به تبریز در ساعت18:05 میباشد.

43-قطار تبریزمشهد2 بصورت همه روزه با سازمان60/4 درجه یک اسپانیایی تبدیلی + 32/5 اسپانیایی +نیم رستوران اسپانیایی در ساعت20:00  از تبریز حرکت و ورود به مشهد در ساعت20:10 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت9:25 و ورود به تبریز در ساعت9:55میباشد.

44- قطار اهواز مشهد همه روزه با سازمان60/10 درجه یک پارسی مهتاب+ رستوران+مولد در ساعت 10:00 از اهواز حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت12:50 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت22:15و ورود به اهواز در ساعت 1:20 خواهد بود.

45-قطار زنجان مشهد همه روزه در روز اول با سازمان با سازمان36/12 لوکس +نیم رستوران+استیم و در روز دوم با سازمان 32/3 درجه یک اکسپرس + 54/9 درجه دو دانمارکی + نیم رستوران+ استیم در ساعت19:50 از زنجان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت12:10 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت21:30و ورود به زنجان در ساعت13:35 خواهد بود.

46- قطار قزوین مشهد بصورت همه روزه در روز اول با سازمان 32/3 درجه یک اکسپرس + 54/9 درجه دو دانمارکی + نیم رستوران+ استیم و در روز دوم با سازمان 44/11 درجه یک دلیجان + رستوران+ استیم در ساعت20:50 از قزوین حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت10:45 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت23:35 و ورود به قزوین در ساعت13:30 خواهد بود.

47- قطار کرج مشهد بصورت همه روزه با سازمان66/10 درجه دو خواب + رستوران+مولد380 +استیم در ساعت23:00 از کرج حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت11:35و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت23:55و ورود به کرج در ساعت12:35 خواهد بود.

48- قطار کاشان مشهد بصورت یکروز در میان با سازمان40/10 درجه یک پلور سبز +  رستوران+ مولد در ساعت18:10 از کاشان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت9:00 و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت23:15 و ورود به کاشان در ساعت 13:50 خواهد بود. ضمناٌ قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

49- قطار قم مشهد1 همه روزه در روز اول با سازمان 32/5درجه یک اکسپرس +54/8 درجه دو دانمارکی +نیم رستوران+استیم و در روز دوم60/12 درجه یک پارسی +رستوران + مولد در ساعت15:40 از قم حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت5:35 و مراجعت از مشهد همه روزه  در ساعت13:00 و ورود به قم در ساعت3:55 می باشد.

50- قطار قم مشهد2 همه روزه در روز اول با سازمان 60/12 درجه یک پارسی بنیاد + رستوران و در روز دوم40/12 درجه یک پلور بنیاد+رستوران در ساعت22:20 از قم حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت12:25 و مراجعت از مشهد همه روزه  در ساعت20:45 و ورود به قم در ساعت10:30 می باشد.

51-قطار ملایراراک مشهد به صورت یکروز در میان با سازمان 44/12 درجه یک خلیج فارس + رستوران + استیم در ساعت13:30 از ملایر حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 9:00 و مراجعت از مشهد به صورت یکروز در میان در ساعت 14:00 و ورود به ملایر در ساعت9:25 میباشد. ضمنا قطار فوق از روز دوم برنامه شروع خواهد شد.

52- قطار یزد مشهد بصورت یکروز در میان با سازمان 40/11 چینی ریل کوثر + رستوران + مولد + حمل خودرو یک طبقه در ساعت17:45 از یزد حرکت ورود این قطار به مشهد در ساعت 8:30 و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت21:50 و ورود به یزد در ساعت 12:20 میباشد. ضمنا قطار  فوق از روز دوم برنامه اعزام خواهد شد.

53- قطار کرمان مشهد همه روزه روز اول با سازمان40/11 چینی بنیاد + رستوران+ مولد +حمل خودرو یک طبقه و در روز دوم با سازمان 60/11 درجه یک پارسی جوپار + رستوران + مولد در ساعت13:50 از کرمان حرکت ورود این قطار به مشهد در ساعت7:15 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت14:20 و ورود به کرمان در ساعت 7:40 میباشد.

54-قطار بندرعباس مشهد بصورت یکروز در میان با سازمان40/11 چینی ریل کوثر + رستوران + مولد + حمل خودرو 2طبقه در ساعت 17:20 از بندرعباس حرکت ورود این قطار به مشهد در ساعت 15:20 و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت13:20 و ورود به بندرعباس در ساعت11:05 میباشد. ضمنا قطار  فوق از روز دوم برنامه اعزام خواهد شد.

55- قطار ساری مشهد بصورت یکروز در میان با سازمان 44/9 درجه یک دلیجان بازسازی شده + رستوران+استیم در ساعت 17:35 از ساری حرکت ورود این قطار به مشهد در ساعت9:30  و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت 16:00 و و ورود به ساری در ساعت 8:15 خواهد  بود. ضمنا قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

56- قطار مشهد سرخس1 همه روزه با سازمان 96/4 اتوبوسی +استیم در ساعت10:30 از مشهد حرکت و ورود این قطار به سرخس  در ساعت 13:20 و مراجعت از سرخس همه روزه در ساعت14:20 و ورود به مشهد در ساعت17:20 میباشد.

57- قطار مشهد سرخس2 همه روزه با سازمان96/4 اتوبوسی+استیم در ساعت19:55 از مشهد حرکت و ورود این قطار به سرخس  در ساعت22:45 و مراجعت از سرخس همه روزه در ساعت 6:15 و ورود به مشهد در ساعت 9:15 میباشد.

58- قطار ف1 اهواز همه روزه در روز اول با سازمان54/10 درجه دو دانمارکی+ 80/3 اتوبوسی + نیم رستوران + استیم+ پست و در روز دوم با سازمان 96/8 اتوبوسی مهتاب تهویه دار+رستوران+مولد +پست در ساعت11:25 ازتهران حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت 3:55 و مراجعت از اهواز همه روزه در ساعت11:50 و ورود به تهران در ساعت4:30 میباشد.

59-  قطار ف2 خرمشهر همه روزه با سازمان 60/10درجه یک پارسی مهتاب+ رستوران+مولد در ساعت 13:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به خرمشهر در ساعت7:40 و مراجعت از خرمشهر همه روزه در ساعت11:35 و ورود به تهران در ساعت 6:00 میباشد.

60- قطار ف3 اهواز بصورت یکروز درمیان با سازمان 48/10 درجه دو دانمارکی+نیم رستوران+استیم در ساعت15:50 از تهران حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت8:20 و مراجعت از  اهواز یکروز در میان در ساعت16:40 و ورود به تهران در ساعت9:15 میباشد.ضمناً قطار فوق از روز دوم برنامه اعزام خواهد شد.

61- قطار ف4 اهواز همه روزه با سازمان40/6 درجه یک پلور سبز+60/2 درجه یک پارسی+ رستوران + مولد+حمل خودرو2طبقه در ساعت17:00 ازتهران حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت 9:15 و مراجعت از اهواز همه روزه در ساعت15:30 و ورود به تهران در ساعت 7:15میباشد.

62-قطار ف5 اهواز همه روزه با سازمان66/9 درجه یک نگین+36/2 درجه یک نگین+رستوران + مولد در ساعت19:00 ازتهران حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت10:35 و مراجعت از اهواز همه روزه در ساعت20:20 و ورود به تهران در ساعت 12:20 میباشد.

63-قطار تهران اندیمشک شوشتر همه روزه با سازمان60/7 درجه یک پارسی مهتاب+96/2 اتوبوسی مهتاب +رستوران + مولد در ساعت20:15 ازتهران حرکت و ورود این قطار به اندیمشک در ساعت  9:40 و مراجعت از اندیمشک همه روزه در ساعت21:20 و ورود به تهران در ساعت11:10 میباشد.

64- قطار ریل باس خرمشهر اهواز همه روزه با سازمان یک ست ریل باس  در ساعت 6:15  از خرمشهر حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت8:20 و مراجعت از اهواز همه روزه در ساعت18:35 و ورود به خرمشهر در ساعت20:45 می باشد.

65- قطار ریل باس اندیمشک اهواز1 همه روزه با سازمان یک ست ریل باس  در ساعت 6:25  از اندیمشک حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت8:50 و مراجعت از اهواز همه روزه در ساعت12:20 و ورود به اندیمشک در ساعت14:40 می باشد.

66- قطار ریل باس اندیمشک اهواز2 همه روزه با سازمان یک ست ریل باس در ساعت 15:35 از اندیمشک حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت17:55 و مراجعت از اهواز همه روزه در ساعت19:00 و ورود به اندیمشک در ساعت21:20 می باشد.

67- قطار ف1 تبریز همه روزه با سازمان32/8درجه یک سبز تبریز+32/3 درجه یک اکسپرس+ رستوران+حمل خودرو2طبقه (در برگشت قطار) + استیم در ساعت6:45 از تهران حرکت و ورود این قطار به تبریز در ساعت19:20 و مراجعت از تبریز همه روزه در ساعت13:25 و ورود به تهران در ساعت 2:25 میباشد.

68- قطار ف2 تبریز همه روزه با سازمان32/8درجه یک سبز تبریز+32/3 درجه یک اکسپرس+ رستوران+حمل خودرو 2طبقه ( در رفت قطار)  + استیم در ساعت18:10 از تهران حرکت و ورود این قطار به تبریز در ساعت6:55 و مراجعت از تبریز همه روزه در ساعت23:10و ورود به تهران در ساعت 11:40 میباشد.

69-قطار ف3 تبریز همه روزه با سازمان66/9 درجه یک تبدیلی+ رستوران+ استیم+ پست در ساعت18:55 از تهران حرکت و ورود این قطار به تبریز در ساعت8:00 و مراجعت از تبریز همه روزه در ساعت18:25 و ورود به تهران در ساعت6:50 میباشد.

70-قطار ف4 تبریز همه روزه در روز اول با سازمان 66/9 درجه دو خواب+ رستوران380+ مولد380 + استیم و در روز دوم با سازمان 60/6 درجه یک اسپانیایی تبدیلی+نیم رستوران اسپانیایی در ساعت20:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به تبریز در ساعت9:20 و مراجعت از تبریز همه روزه در ساعت16:40 و ورود به تهران در ساعت6:10 میباشد.

71- قطار ف1 مراغه همه روزه با سازمان 66/9 درجه دو خواب + رستوران380+ مولد380+استیم  در ساعت 16:55 از تهران حرکت و ورود این قطار به مراغه در ساعت3:45 و مراجعت از مراغه همه روزه در ساعت 17:30 و ورود به تهران در ساعت4:25 میباشد.

72- قطار سریع مراغه همه روزه با سازمان 66/9 درجه دو خواب + رستوران380+ مولد380+استیم در ساعت 23:30 از تهران حرکت و ورود این قطار به مراغه در ساعت10:25 و مراجعت از مراغه همه روزه در ساعت8:20  و ورود به تهران در ساعت 19:55 میباشد.

73- قطار ریل باس زنجان همه روزه با سازمان یک ست ریل باس در ساعت 15:15 از تهران حرکت و ورود این قطار به زنجان در ساعت19:25 و مراجعت از زنجان همه روزه در ساعت5:30 و ورود به تهران در ساعت9:50 میباشد.

 74-قطار ترن ست زنجان همه روزه با سازمان یک ست 4 سالنی در ساعت 5:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به زنجان در ساعت9:00 و مراجعت از زنجان همه روزه در ساعت 14:45 و ورود به تهران در ساعت18:15 میباشد.

75- قطار ترن ست میانه همه روزه با سازمان یک ست ترن ست 4سالنی در ساعت14:25 از تهران حرکت و ورود این قطار به میانه در ساعت19:30 و مراجعت از میانه همه روزه در ساعت6:45 و ورود به تهران در ساعت 12:05 میباشد.

76-  قطار میانه1 همه روزه با سازمان 70/7  اتوبوسی + نیم رستوران+ مولد+استیم در ساعت 8:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به میانه در ساعت14:55 و مراجعت از میانه همه روزه در ساعت18:15  و ورود به تهران در ساعت00:45 میباشد.

77- قطار میانه2 همه روزه  با سازمان 72/8  اتوبوسی + نیم رستوران+2 نیم مولد در ساعت 16:00  از تهران حرکت و ورود این قطار به میانه در ساعت 22:45 و مراجعت از میانه همه روزه در ساعت7:25 و ورود به تهران در ساعت13:40 میباشد.

78-قطار ترن ست اصفهان همه روزه  با سازمان یک ست ترن ست4 سالنی در ساعت 6:55  از تهران حرکت و ورود این قطار به اصفهان در ساعت12:40 و مراجعت از اصفهان همه روزه در ساعت17:20 و ورود به تهران در ساعت23:20 میباشد.

79- قطار تهران شیراز بصورت همه روزه در روز اول با سازمان60/5 درجه یک پارسی مهتاب + 40/6 درجه یک نور+رستوران+مولد+حمل خودرو دوطبقه و در روز دوم با سازمان 40/10 درجه یک پلور سبز+ رستوران+ مولد در ساعت18:20 از تهران حرکت و ورود این قطار به شیراز در ساعت9:35  و مراجعت از شیراز در ساعت18:35و ورود به تهران در ساعت10:10 میباشد.

80- قطار ترن ست یزد1 همه روزه با سازمان یک ست ترن ست 4 سالنی در ساعت6:10 از تهران حرکت و ورود این قطار به یزد در ساعت11:30 و مراجعت این قطار از یزد همه روزه در ساعت16:55 ورود به تهران در ساعت22:30 میباشد.

81-قطار ترن ست یزد2 همه روزه با سازمان یک ست ترن ست 4 سالنی در ساعت18:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به یزد در ساعت23:35 و مراجعت این قطار از یزد همه روزه در ساعت5:10 ورود به تهران در ساعت10:35 میباشد.

82- قطار تهران یزد همه روزه در روز اول با سازمان 108/6 دو طبقه صبا +60/1 درجه یک پارسی+مولد+حمل خودرو دوطبقه و در روز دوم سازمان 60/6 درجه یک پارسی+40/2 درجه یک پلور + رستوران+ مولد در ساعت 21:00 از تهران حرکت ورود این قطار به یزد در ساعت 4:20 و مراجعت از یزد همه روزه در ساعت20:30 و ورود به تهران در ساعت 4:00میباشد.

83- قطار تهران کرمان همه روزه در روز اول با سازمان 60/11 درجه یک پارسی جوپار+ مولد + رستوران +حمل خودرو دوطبقه در روز دوم با سازمان60/8 درجه یک پارسی جوپار+40/4 درجه یک نور + مولد+ رستوران+پست در ساعت 19:30 از تهران حرکت و ورود این قطار به کرمان در ساعت9:45 و مراجعت از کرمان همه روزه در ساعت15:15 و ورود به تهران در ساعت5:15 میباشد.

84- قطار تهران زاهدان همه روزه در روز اول با سازمان60/8 درجه یک پارسی جوپار + مولد+ رستوران +حمل خودرو2طبقه و در روز دوم با سازمان60/6 درجه یک پارسی+40/2 درجه یک پلور+ مولد+ رستوران در ساعت 11:55 از تهران حرکت و ورود این قطار به زاهدان در ساعت10:50 و مراجعت از زاهدان در ساعت15:20 و ورود به تهران در ساعت 13:25میباشد.

85-قطار بندرعباس1 همه روزه با سازمان 60/11 درجه یک پارسی جوپار+ رستوران+ مولد +حمل خودرو 2 طبقه در ساعت 14:25 از تهران حرکت ورود این قطار به بندرعباس در ساعت8:35 و مراجعت از بندرعباس همه روزه در ساعت13:30 و ورود به تهران در ساعت 7:40 میباشد.

86- قطار بندرعباس2  همه روزه در روز اول سازمان 40/12 چینی بنیاد + رستوران + مولد + حمل خودرو و در روز دوم با سازمان40/11 چینی وانیاریل+ رستوران+ مولد + حمل خودرو در  ساعت 13:00 از تهران حرکت ورود این قطار به بندرعباس در ساعت7:20 و مراجعت از بندرعباس همه روزه در ساعت12:10 و ورود به تهران در ساعت6:35 میبباشد.

87-قطار بندرعباس3 همه روزه در روز اول با سازمان60/10 درجه یک پارسی+ رستوران + مولد + پست و در روز دوم با سازمان 40/10 درجه یک پلور بنیاد+مولد+رستوران در ساعت15:25 از تهران حرکت و ورود این قطار به بندرعباس در ساعت9:35 و مراجعت از بندرعباس همه روزه در ساعت15:20 و ورود به تهران در ساعت8:35 میباشد.

88- قطار اصفهان بندرعباس بصورت یکروز در میان با سازمان60/10 درجه یک پارسی+رستوران + مولد+پست+حمل خودرو در ساعت14:30 از اصفهان حرکت و ورود این قطار به بندرعباس در ساعت 5:40 و مراجعت از بندرعباس یکروز در میان در ساعت16:40 و ورود به اصفهان در ساعت 8:10 میباشد. ضمناٌ قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

89- قطار ساری همه روزه  با سازمان 54/5 درجه دو دانمارکی +80/3 اتوبوسی+نیم رستوران +استیم + پست در ساعت8:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به ساری در ساعت15:00 و مراجعت از ساری همه روزه در ساعت20:00 و ورود به تهران در ساعت 3:30 میباشد.

90-قطار گرگان1 همه روزه در روز اول با سازمان 66/6 درجه دو خواب+80/1 اتوبوسی + رستوران380 + مولد380+استیم و در روز دوم با سازمان 36/6 درجه یک لوکس +رستوران+ استیم در ساعت19:55 از تهران حرکت و ورود این قطار به گرگان در ساعت7:05 و مراجعت از گرگان همه روزه در ساعت20:35  و ورود به تهران در ساعت 7:30 میباشد.

91- قطار گرگان2 بصورت یکروز در میان با سازمان 60/6 درجه یک پارسی +رستوران+مولد در ساعت 22:10 از تهران حرکت و ورود این قطار به گرگان در ساعت8:00 و مراجعت از گرگان بصورت یکروز درمیان در ساعت18:00 و ورود به تهران در ساعت 4:45 میباشد. ضمناً قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

92- قطار فیروزکوه همه روزه با سازمان 80/8 اتوبوسی+ نیم رستوران+ استیم  در ساعت 4:35 از تهران حرکت و ورود این قطار به فیروزکوه در ساعت 8:30 و مراجعت از فیروزکوه همه روزه در ساعت 15:55 و ورود به تهران در ساعت 19:35 میباشد.

93- قطار ریل باس گرگان پل سفید1 همه روزه  با سازمان یک ست ریل باس در ساعت 14:00  از گرگان حرکت و ورود این قطار به پل سفید در ساعت 18:20 و مراجعت از پل سفید همه روزه در ساعت 5:35 و ورود به گرگان در ساعت 9:55 میباشد.

94- قطار ریل باس گرگان پل سفید2 همه روزه  با سازمان یک ست ریل باس در ساعت3:40  از گرگان حرکت و ورود این قطار به پل سفید در ساعت8:40 و مراجعت از پل سفید همه روزه در ساعت 13:00 و ورود به گرگان در ساعت 17:20 میباشد.

95- قطار جمکران روزهای سه شنبه با سازمان یک ست ریل باس در ساعت14:45 از تهران حرکت و ورود این قطار به قم در ساعت17:00 و مراجعت از قم روزهای سه شنبه در ساعت23:45 و ورود به تهران در ساعت 2:00میباشد.

96-قطار ترنست قم همه روزه با سازمان یک ست ترنست 4 سالنه در ساعت 16:40  از تهران حرکت و ورود این قطار به قم در ساعت18:25 و مراجعت از  قم همه روزه در ساعت6:10 و ورود به تهران در ساعت7:55 میباشد.

97 قطار ریل باس پیشوا1  همه روزه با سازمان 108/4 اتوبوسی صبا دوطبقه در ساعت 4:15  از تهران حرکت و ورود این قطار به پیشوا در ساعت5:00 و مراجعت از پیشوا همه روزه در ساعت 5:55 و ورود به تهران در ساعت7:00 میباشد.

98- قطار ریل باس کرج همه روزه با سازمان یک ست ریل باس درساعت16:30 از تهران حرکت و ورود این قطار به پیشوا در ساعت 17:15 و مراجعت از  کرج همه روزه در ساعت 6:30 و ورود به تهران در ساعت7:15 میباشد.

99- قطار آنکارا روز چهارشنبه هرهفته با سازمان36/7 درجه یک اکسپرس + رستوران+استیم + پست درساعت 23:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به آنکارا در ساعت 9:25 روز شنبه و مراجعت از آنکارا در روز چهارشنبه در ساعت 10:25 و ورود به تهران در ساعت 20:55 روز جمعه میباشد.

100- قطار تبریز وان روز دوشنبه هر هفته با سازمان 66/4 درجه دو خواب + رستوران+استیم + مولد+ پست در ساعت22:35 از تبریز حرکت و ورود این قطار به وان در ساعت8:30 روز سه شنبه و مراجعت از وان در روز سه شنبه در ساعت 20:00 و ورود به تبریز در ساعت6:10 روز چهارشنبه میباشد.

101- قطار اندیمشک دورود همه روزه با سازمان 96/10 اتوبوسی+مولد380 +استیم+پست در ساعت6:10 از اندیمشک حرکت و ورود این قطار به دورود در ساعت11:45 و مراجعت از دورود همه روزه در ساعت14:20 و ورود به اندیمشک در ساعت19:35میباشد.

102- قطار دورود سپیددشت همه روزه با سازمان70/3 اتوبوسی +مولد380 +استیم در ساعت 6:15 از دورود حرکت و ورود این قطار به سپیددشت در ساعت7:20 و مراجعت از سپیددشت همه روزه در ساعت 8:10 و ورود به دورود در ساعت 9:20 میباشد.

103- قطار دورود چمسنگر همه روزه با سازمان70/3 اتوبوسی +مولد380+استیم در ساعت 12:20 از دورود حرکت و ورود این قطار به چمسنگر در ساعت13:55 و مراجعت از چمسنگر همه روزه در ساعت14:55 و ورود به دورود در ساعت 16:30میباشد.

104- قطار ریل باس کارون سربندر1  همه روزه با سازمان یک ست ریل باس ارم در ساعت6:30  از کارون حرکت و ورود این قطار به سربندر در ساعت 7:50و مراجعت از سربندر همه روزه در ساعت 8:35 و ورود به کارون در ساعت 9:50 میباشد.

105- قطار ریل باس کارون سربندر2  همه روزه با سازمان یک ست ریل باس در ساعت 9:25 از کارون حرکت و ورود این قطار به سربندر در ساعت 10:35 و مراجعت از سربندر همه روزه در ساعت 15:45و ورود به کارون در ساعت 17:00 میباشد.

106- قطار ریل باس کارون سربندر3  همه روزه با سازمان یک ست ریل باس ارم در ساعت 15:10 از کارون حرکت و ورود این قطار به سربندر در ساعت 16:25و مراجعت از سربندر همه روزه در ساعت  17:50و ورود به کارون در ساعت 19:05 میباشد.

107- قطار ریل باس کارون ماهشهر همه روزه با سازمان یک ست ریل باس  در ساعت18:35 از کارون حرکت و ورود این قطار به ماهشهر در ساعت 20:15 و مراجعت از ماهشهر همه روزه در ساعت 6:35 و ورود به کارون در ساعت8:15 میباشد.

108- قطار تهران پرند1 روزهای اداری و پنجشنبه با 96/4 اتوبوسی+استیم در ساعت3:50 از تهران حرکت و ورود این قطار به پرند در ساعت4:50 و مراجعت از پرند روزهای اداری و پنجشنبه در ساعت5:15 و ورود به تهران در ساعت 6:20 میباشد.

109- قطار ریل باس تهران پرند2  همه روزه با سازمان یک ست ریل باس در ساعت4:45 از تهران حرکت و ورود این قطار به پرند در ساعت5:55 و مراجعت از پرند همه روزه در ساعت 6:00 و ورود به تهران در ساعت 6:55 میباشد.

110- قطار تهران پرند3 روزهای اداری و پنجشنبه باسازمان 96/4 اتوبوسی+ استیم در ساعت17:20 از تهران حرکت و ورود این قطار به پرند در ساعت 18:20 و مراجعت از پرند روزهای اداری و پنجشنبه در ساعت18:40 و ورود به تهران در ساعت 19:40 میباشد.

111- قطار ریل باس تهران پرند4  همه روزه با سازمان یک ست ریل باس در ساعت18:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به پرند در ساعت19:45 و مراجعت از پرند همه روزه در ساعت 19:55 و ورود به تهران در ساعت20:50 میباشد.

توضیحات :

الف- قطار ف3 تبریز در روزهای یکشنبه و سه شنبه و جمعه از تهران به جلفا و روزهای شنبه، دو شنبه و چهارشنبه از تهران به سلماس اعزام خواهد شد.

ب-قطارهای ف2 و ف9 مشهد و ف6 و ف22 مشهد و ف8 و ف21 مشهد، تهران زاهدان رجاء و تهران یزد پارسی، تهران کرمان ترکیبی جوپار و تهران زاهدان جوپار، یزد مشهد و بندرعباس مشهد، ف1 و ف2 تبریز، سریع مراغه و ف1 مراغه و تهران شیراز رام رجاء و شیراز مشهد و کاشان مشهد به صورت گردشی میباشند.

ج-قطارمشهد اهواز روزهای پنجشنبه هر هفته بعنوان قطار مشهد خرمشهر از مشهد به خرمشهر اعزام خواهد شد. ضمنا قطار اهواز مشهد روزهای شنبه هر هفته بعنوان قطار خرمشهر اهواز در ساعت 7:45 از خرمشهر به اهواز و مشهد اعزام خواهد گردید.

د-قطار مشهد زنجان در روزهای سه شنبه هر هفته بعنوان قطار مشهد میانه اعزام خواهد شد. ضمنا این قطار در روزهای چهارشنبه بعنوان قطار میانه مشهد در ساعت 17:30 از میانه به مشهد اعزام خواهد شد.

ح- قطار ف1 تهران اهواز روزهای سه شنبه در ساعت  9:50 از خط قدیم از تهران به قم  اعزام و ف1 اهواز تهران روزهای سه شنبه نیز طبق برنامه  اعلامی از مسیر قدیم  قم به تهران اعزام خواهد گردید.

و- قطار تهران اندیمشک شوشتر  پس  از ورود به اندیمشک متوقف و مسافرین مقصد شوشتر بوسیله یک ست ریل باس از اندیمشک به شوشتر اعزام خواهند شد ضمنا مسافرین مبداء قطار شوشتر تهران   نیز طبق برنامه بوسیله یک ست ریل باس در ساعت 19:10 از شوشتر به اندیمشک اعزام خواهند گردید.

ز- قطار  ف4  تهران اهواز  بصورت یکروز درمیان شروع از روز اول برنامه  بعنوان قطار ف4 تهران اهواز خرمشهر  پس از ورود به اهواز در ساعت 9:35  از اهواز به خرمشهر اعزام خواهد شد. این قطار در ساعت  13:10 از خرمشهر به اهواز  و طبق برنامه از اهواز به تهران اعزام خواهد گردید.

ح-قطارهای محور آذربایجان به استثناء قطار ف4 تهران تبریز و محلی تهران کرج از روز اول برنامه از طرفین شروع  و در روز آخر برنامه در طرفین متوقف خواهند شد.

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره 1539 - 021 تماس حاصل نمائید.

 

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA


/ 0 نظر / 71 بازدید