مقررات مسافرت با قطار 1

مقررات مسافرت با قطار

مقررات مسافرت با قطاربه دوطبقه زیردسته بندی می شوند:

الف – الزامات و خسارتهای عدم رعایت آنها

ب – تسهیلات ومحدودیت های استفاده ازآنها

الف الزامات و خسارتهای عدم رعایت آنها .

الزامات         

موارد عدم رعایت

۱-  اشخاصی که با قطارمسافرت می نمایند قبلا ً باید ازایستگاه راه آهن یا نمایندگی رسمی فروش بلیت شرکت قطارهای مسافری رجاء بلیت سفر تهیه نمایند .

۱- ازورود مسافرین بدون بلیت به سکو یا داخل واگن مسافری ممانعت خواهد شد . استتثنائات را درفصل کنترل بلیت مطالعه نمایند.

۲- برای مسافران بدون بلیت درقطارقبض مطابق استحقاق آنها صادرمی شود . درقطارهای اکسپرس وسریع برای مسافران بدون بلیتی که استحقاق تمام بهاء دارند قبض تمام بهاء با 50 درصد افزایش صادرمی گردد صدورقبض درآمد قطار بمنزله تضمین جانمی باشد.

۲- بلیت راه آهن برای مسیر، مقصد ، درجه ، نوع واگن نوع قطار، تاریخ وساعتی اعتباردارد که روی آن قید شده است .

با بلیت یک قطارنمی توان به قطاردیگری سوارشد .

٣-چنانچه مشخصات بلیت مسافرازقبیل تاریخ ، ساعت ،

مسیر، مقصد، مبدا ، درجه ، نام وبهاء بلیت مخدوش یا بلیت جعلی باشد .

۱- دارنده بلیت مخدوش بدون بلیت تلقی می گردد.

۲- بلیت جعلی پیگرد قانونی دارد .

۴- الزام به ارائه کارت شناسایی دروضعیت های بشرح جدول صفحه 4

۱- درصورت عدم ارائه کارت شناسایی معتبردرداخل قطاربرای بلیت نیم بهاء کودکان نظررئیس قطارتعیین کننده استحقاق تخفیف می باشد .

۲-درصورت عدم ارائه کارت شناسایی معتبربرای سایربلیت های تخفیف داروجه بلیت باصدورقبض تمام بهاء توسط رئیس قطارازمسافردریافت می شود.

3- درصورت عدم ارائه اوراق شناسایی معتبر درسایر وضعیت ها کارمسافرانجام نخواهد شد.

۵- الزام به تطبیق نام مسافرمندرج دربلیت با اوراق شناسائی

۱- درصورت عدم تطبیق دربلیت های تخفیف درداخل قطارها قبض تمام بهاء صادر می شود. ۲- درصورت عدم تطبیق دربلیت های رایگان اداری که درداخل قطارمسافربدون بلیت تلقی وضمنا ً موضوع جهت رسیدگی گزارش می شود . ٣- درصورت عدم تطبیق درسایروضعیتهای  الزام به ارائه اوراق شناسایی ، ازانجام کارمسافرخودداری می شود .

۶- مسافرباید درتمام مدت سفروترجیحا ً بعد ازسفربرای استفاده از تسهیلات احتمالی بلیت خود را دردسترس داشته باشد تا حسب نیازدرکنترل های مجدد وبین راه ارائه نماید .

۱- درصورت عدم ارائه بلیت درقطارمسافر بدون بلیت تلقی خواهد شد .

۲- درصورت گم شدن بلیت ،مسافر درباقیمانده مسیربدون بلیت تلقی خواهد شد ومشمول تسهیلات احتمالی نیزنمی گردد .

٧- مسافربه ازای هربلیت بیش ازجای یک نفررانمی تواند اشغال نماید .

مامورین موظف قطار به رعایت این مقررات نظارت دارند.

۸- افرادی که سن آنها از12 سال بیشترباشد درطبقه بندی سنی بعنوان بزرگسالان محسوب شده و باید بلیت تمام بهاء تهیه نمایند .

درصورتیکه این افراد بلیت نیم بهاء ارائه نمایند چنانچه بلیت بنامشان باشد ما به التفاوت دریافت میشود ، درغیراین صورت قبض تمام بهاء صادرخواهد شد.

9- افرادی که سن آنها از 2سال تا 12 سال باشد درطبقه بندی سنی بعنوان خردسال محسوب شده وباید بلیت نیم بهاء تهیه نمایند .

درصورت عدم حضوردارند ه بلیت نیم بهاء درقطارباید مابه التفاوت تا تمام بهاء با صدور قبض درآمد قطار ازمسافر دریافت خواهد شد.

10- افرادی که سن آنها از 2 سال کمتر باشد درطبقه بندی سنی بعنوان طفل محسوب شده وبلیت ایشان با پرداخت مبلغ 10 درصد کل بهای بلیت  صادر می شود .

1- بلیت صادره بدون اختصاص جا می باشد .

2- درصورت تقاضا برای اختصاص جا می توانند بلیت نیم بهاء دریافت نمایند.

11- مسافرینی که برای آنها درقطارقبض در آمد قطارصادرشده باشد ، می بایست وجه قبض صادره توسط رئیس قطاررا بپردازند.

درصورت عدم پرداخت ، به مامورانتظامی راه آهن معرفی خواهند شد که نسبت به وصول وجه قبض قطارصادره اقدام نمایند.

12- درب واگنها 10دقیقه قبل از حرکت بسته خواهدشد لذا مسافرین می بایست حداقل یک ساعت قبل ازحرکت قطار درایستگاه حاضرشوند

باتوجه به مخاطرات سوارشدن به قطاردرشرف حرکت ، به درخواست مسافربرای بازشدن درب واگن ترتیب اثرداده نخواهد شد.

13- افرادی که دارای بلیت رایگان هستند می بایست قبل ازسوارشدن به قطاراقدام به رزرو جا نمایند .

۱- درصورت عدم رزروجا وسوارشدن به قطارتضمینی برای اختصاص جا نخواهد بود .

2-بلیت اداری مسافر پانچ و تاریخ حرکت و ساعت حرکت و احیانا" شماره سالن وصندلی پشت بلیت اداری درج شده که به جهت  مشخص نمودن  استفاده از بلیت صادره می باشد.

3- در صورت عدم اعتبار بلیت برای قطار مذکور برابر مقررات با ایشان برخورد می شود.

14- مسافری که بخواهد به ایستگاه های دورترازمقصدی که در بلیتش قید شده مسافرت خود را ادامه دهد پس ازرسیدن به مقصد مندرجه دربلیت ، بلیت مجددخریداری می نماید .

این مسافر اگرمسافرت خودرا ادامه دهد با ایشان مطابق مسافربدون بلیت رفتار خواهد شد.

15- الزام به عدم کشیدن شیرترمزاضطراری درمواقع غیرضروری

مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به عنوان خسارت ازمسافرخاطی با صدورقبض     در آمد قطار دریافت می شود.

16- مسافرمسئول جبران خساراتی است که به وسائل نقلیه ویا تاسیسات راه آهن واردمی آورد .

تشخیص میزان خسارت وارده درقطاربا رئیس قطارودر

ایستگاه با رئیس ایستگاه خواهد بود که باید نقدا ً درمقابل دریافت

قبض رسمی بپردازد .

17- کسانی که به علت تخطی ازقوانین ومقررات راه آهن ویابرحسب دستورپلیس ویامقامات قضائی ازمسافرت آنان باقطارجلوگیری شود .

این مسافر حق مطالبه بهای بلیت یا کرایه باقیمانده مسیررا نخواهد داشت .

 

18- جبران خسارت شکستن شیشه توسط مسافر

بهای شیشه شکسته شده توسط رئیس قطارازمامورفنی استعلام وباصدور قبض در آمد قطار از مسافر دریافت می گردد.

  

الزام به ارائه کارت شناسایی معتبر

 

بلیت

وضعیت

تمام بهاء

تخفیف دار

دربست کوپه

بلیت اتباع بیگانه

بلیت تکراری

بلیت المثنی

بلیت

اینترنتی

خرید ( رزرو)

-

+

-

+

 

+

+

استرداد

+

+

+

+

 

+

(1)

+

ورود به سکو

( لایه اول کنترل بلیت )

+

+

-

+

 

+

+

ورود به قطار

 ( لایه دوم کنترل بلیت )

-

-

-

-

 

-

-

درقطار

( لایه سوم کنترل بلیت )

-

(2)

+

-

(2)

-

(2)

+

-

(2)

-

(2)

پرداخت خسارت

 

+

+

+

+

 

+

 (3)

+

 

+

 

-

 

 

الزام دارد                                       الزام ندارد                                                          موضوعیت ندارد

 

(1) درصورت ارائه بلیت المثنی ونسخه اصلی بلیت به طورهمزمان در تهران به دفتر ارتباط با مشتری ودرشهرستانها به باجه های بازرسی مستقردرنمایندگیهای رجاء مراحل استرداد به صورت دستی انجام می شود.

(2) به صورت راندم کنترل می شود.

(3)پرداخت خسارت به اینگونه بلیتها به صورت دستی واز طریق مراجعه به دفتر ارتباط با مشتری در تهران و در شهرستانها به باجه های بازرسی مستقردرنمایندگیهای رجاء مراحل انجام فرآیند به صورت دستی انجام می شود.

 

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

/ 0 نظر / 31 بازدید