ریز برنامه حرکت قطار-ریل باس مشهد سرخس 2 (938)

ریز برنامه حرکت قطارهای مسافری از مورخه 93/07/11 لغایت 93/12/24-ریل باس مشهد سرخس 2(938)

قطار شماره:  938 روزهای حرکت: همه روزه  کیلومتراژ نام ایستگاه حداکثر
سرعت مدت
سیر ورود توقف حرکت   926 مشهد       0 20:35       120 14         906 سلام     20:49 2 20:51       100 14         0 شهید مطهری     21:05 2 21:07       110 13         0 ازادگان     21:20 2 21:22       110 15         0 شوراک  ملکی     21:37 2 21:39       90 17         0 مختوم  قلی     21:56 2 21:58       90 15           مرزداران     22:13 2 22:15       80 23         0 رباط شرف     22:38 2 22:40       100 20           گنبدلی     23:00 2 23:02       120 23           سرخس     23:25 0                    

 

قطار شماره: 939 روزهای حرکت: همه روزه  مسافت بین
دو ایستگاه نام ایستگاه حداکثر
سرعت مدت
سیر ورود توقف حرکت   سرخس       0 06:15 19.8   120 25         گنبدلی     06:40 2 06:42 14.2   100 23         رباط شرف     07:05 2 07:07 22.5   80 28         مرزداران     07:35 2 07:37 17   90 13         مختوم  قلی     07:50 2 07:52 22   90 18         شوراک  ملکی     08:10 2 08:12 19   110 10         ازادگان     08:22 3 08:25 25.5   110 20         شهید مطهری     08:45 5 08:50 22.6   100 15         سلام     09:05 5 09:10 19.9   120 15         مشهد     09:25 0                

 HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

/ 0 نظر / 24 بازدید