برنامه حرکت قطارهای مسافری از مورخ 94/03/11 لفایت 94/07/10

 1- قطار ترن ست مشهد1 همه روزه با سازمان یک ست ترن ست 4سالنی در ساعت 7:00  از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 14:30 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت6:55 و ورود به تهران در ساعت14:35 میباشد. 2- قطار ترن ست مشهد2 بصورت همه روزه  با سازمان یک ست ترن ست4 سالنی در ساعت07:20 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت14:50 و مراجعت از مشهد در ساعت07:15 و ورود به تهران در ساعت 14:55میباشد. 3- قطار ترن ست مشهد3 بصورت یکروز در میان  با سازمان یک ست ترن ست 6 سالنی در ساعت07:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت15:10 و مراجعت از مشهد در ساعت07:35و ورود به تهران در ساعت 15:20 میباشد.ضمناً حرکت قطار فوق از روز اول برنامه خواهد بود. 4-قطار توربو دیزل بصورت یکروز در میان  با سازمان 7 سالن مخصوص توربوترن در ساعت:07:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت17:20  و مراجعت از مشهد در ساعت:07:35 و ورود به تهران در ساعت 17:40 میباشد.ضمناً حرکت قطار فوق از روز دوم برنامه خواهد بود. 5-  قطار ف1 مشهد  بصورت همه روزه با سازمان 108/6 دوطبقه جدید صبا در ساعت 08:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 17:45 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 08:00 و ورود به تهران در ساعت18:00میباشد. 6-  قطار ف2 مشهد  بصورت همه روزه با سازمان 40/10 درجه یک چینی بنیاد+رستوران چینی در ساعت 08:30 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت18:05و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 00:20 و ورود به تهران در ساعت 12:10 میباشد. 7- تهران شاهرود همه روزه با سازمان 108/3 دوطبقه جدید صبا در ساعت08:50 از تهران حرکت و ورود به شاهرود در ساعت 13:35 و مراجعت از شاهرود همه روزه در ساعت 16:10 و ورود این قطار به تهران در ساعت21:10 میباشد.

8- قطار شاهرود مشهد همه روزه با سازمان 32/3 درجه یک اکسپرس + 54/6 درجه دو دانمارکی + نیم رستوران در ساعت 13:40 از شاهرود حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 19:55 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت2:25بامداد و ورود به شاهرود در ساعت 8:40 میباشد.

9-قطار تهران سمنان همه روزه با سازمان 108/2 دو طبقه جدید در ساعت15:35 از تهران حرکت و ورود به سمنان در ساعت 18:20 و مراجعت از سمنان همه روزه در ساعت 05:25 و ورود این قطار به تهران در ساعت 08:15 میباشد.

10- قطار عادی مشهد بصورت همه روزه با سازمان 108/5 دوطبقه جدید صبا در ساعت 10:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت22:00 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 08:45  و ورود به تهران در ساعت20:50 میباشد.

11-قطار سمنان مشهد همه روزه با سازمان 32/3 درجه یک اکسپرس+ 54/6 درجه دو دانمارکی + نیم رستوران در ساعت 11:55 از سمنان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 20:15 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت23:30 و ورود به سمنان در ساعت 08:20 میباشد.

12- قطار تهران نیشابور همه روزه با سازمان 66/3 درجه یک میلاد + 48/5 درجه دو دانمارکی + نیم رستوران در ساعت11:50 از تهران حرکت و ورود این قطار به نیشابور در ساعت 22:10 و مراجعت از نیشابور همه روزه در ساعت12:00 و ورود به تهران در ساعت22:35 میباشد.

13- قطار تهران-خواف بصورت یکروز در میان با سازمان66/3 درجه یک تبدیلی + 54/5 درجه دو دانمارکی + نیم رستوران در ساعت 12:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به خواف در ساعت 2:25 و مراجعت از خواف یکروز در میان در ساعت14:35 و ورود به تهران در ساعت04:25 می باشد. ضمناٌ قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

14- قطار تهران طبس یکروز در میان با سازمان60/5 درجه یک پارسی + مولد+ رستوران در ساعت 12:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به طبس در ساعت 04:45 و مراجعت از طبس یکروز در میان در 12:20 و ورود به تهران در ساعت 04:25 میباشد. ضمناٌ قطار فوق از روزدوم برنامه شروع خواهد شد.

15-  قطار ف3 مشهد  بصورت همه روزه با سازمان 70/12 اتوبوسی جدید + نیم رستوران + مولد در ساعت 14:20 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 01:25 و مراجعت از مشهد در ساعت 12:00 و ورود به تهران در ساعت23:55 میباشد.

16- قطار ف4 مشهد همه روزه با سازمان54/10 درجه دو دانمارکی + نیم رستوران+پست در ساعت 14:45 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 01:55 و مراجعت این قطار از مشهد در ساعت 12:30 و ورود به تهران در ساعت 00:30 میباشد.

17-قطار ف5 مشهد همه روزه با سازمان 66/10 درجه دو خواب + رستوران + مولد در ساعت 15:10 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 02:25 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت15:50 و ورود به تهران در ساعت 3:30 میباشد.

18- قطار ف6 مشهد(جوپار) همه روزه با سازمان60/11 درجه یک پارسی جوپار + رستوران در ساعت 16:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 02:55 و مراجعت این قطار از مشهد همه روزه در ساعت 16:15 و ورود این قطار به تهران در ساعت 04:05 خواهد بود.

19-قطار ف7 مشهد همه روزه با سازمان 36/11 درجه یک اکسپرس + رستوران+حمل خودرو در ساعت 16:50 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت04:00ومراجعت از مشهد همه روزه در ساعت17:10و ورود به تهران در ساعت05:10 میباشد.

20-قطار ف8 مشهد درروز اول برنامه با سازمان 32/10 نگین + رستوران ودر روز دوم برنامه با سازمان 36/10 نگین + رستوران  در ساعت 17:30 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت05:00 ومراجعت از مشهد همه روزه در ساعت18:50 و ورود به تهران در ساعت06:50میباشد.

21-قطار ف9 مشهد همه روزه با سازمان 32/10 درجه یک سیمرغ+ رستوران + حمل خودرو در ساعت 17:55 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 05:25 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 19:55 و ورود به تهران در ساعت:07:50 میباشد.

22- قطار ف10 مشهد همه روزه در روز اول با سازمان 40/8 پلور ویژه رجاء(زندگی) + 2 رستوران+مولدبرق  و در روز دوم با سازمان60/8 درجه یک پارسی مهتاب + رستوران در ساعت 18:20 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 05:50 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 18:25 و ورود به تهران در ساعت 06:20 میباشد.

23- قطار ف11 مشهد همه روزه  با سازمان 40/9 درجه یک نور + رستوران چینی در ساعت 19:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت06:25 ومراجعت از مشهد همه روزه در ساعت19:30 و ورود به تهران در ساعت 07:35 میباشد.

24- قطار ف12 مشهد همه روزه  با سازمان 40/10 درجه یک چینی بنیاد+ رستوران چینی بنیاد  در ساعت 19:50 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 07:15ومراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 12:55  و ورود به تهران در ساعت 00:55 میباشد.

25- قطار ف13 مشهد بصورت همه روزه با سازمان 40/11 درجه یک چینی وانیاریل+رستوران چینی در ساعت 20:15  از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 07:40 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت20:20 و ورود به تهران در ساعت 08:25 میباشد.

26- قطار ف14 مشهد همه روزه با سازمان 32/12  درجه یک سبز + رستوران + حمل خودرو در ساعت 20:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت07:55 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 21:00 و ورود به تهران در ساعت 08:50 میباشد.

27-قطار ف15 مشهد همه روزه در روز اول با سازمان 66/5 درجه یک نگین+36/5 درجه یک نگین + رستوران و در روز دوم با سازمان36/10 درجه یک نگین+رستوران  در ساعت 21:20  از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 08:55 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 23:55 و ورود به تهران در ساعت 11:35 میباشد.  28- قطار ف16 مشهد همه روزه در روز اول با سازمان40/10 درجه یک پلور حمل ونقل  و در روز دوم با سازمان 40/8 درجه یک پارسی بنیاد +40/3 پلور بنیاد در ساعت22:15 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 09:35 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت22:45 و ورود به تهران در ساعت10:20 میباشد. 29-قطار ف17 مشهد همه روزه در روز اول با سازمان 60/8 درجه یک اسپانیایی تبدیلی+ رستوران اسپانیایی تبدیلی و در روز دوم با سازمان 66/8 درجه یک اسپانیایی+نیم رستوران در ساعت22:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 09:55 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت01:35 و ورود به تهران در ساعت13:25 میباشد.

30- قطار ف18مشهد همه روزه در روز اول با سازمان 66/10 درجه دو خواب + رستوران +مولد380 و در روز دوم با سازمان 44/8 درجه یک مارال وانیا + رستوران +مولد660  در ساعت 23:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 10:50 و مراجعت این قطار از مشهد در ساعت 02:00 و ورود به تهران در ساعت 13:55 میباشد.

31- قطار آزادور مشهد همه روزه با سازمان 96/3 اتوبوسی در ساعت04:15 از آزادور حرکت  و ورود این قطار به مشهد در ساعت 08:25 و مراجعت این قطار از مشهد همه روزه در ساعت14:30 و ورود به آزادور در ساعت18:35 میباشد.

32- قطار طبس مشهد بصورت یکروز در میان با سازمان 6 سالن سفیر مخصوص بنیاد در ساعت 21:35  از طبس حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت04:20 و مراجعت این قطار از مشهد یکروز در میان در ساعت21:55 و ورود به طبس در ساعت03:50میباشد. ضمناٌ قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

33- قطار اصفهان مشهد1 بصورت همه روزه در روز اول با سازمان 40/11 درجه یک چینی وانیاریل +رستوران چینی+ مولد ودر روز دوم با سازمان40/10 درجه یک نور+رستوران+مولد و در ساعت 15:15 از اصفهان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 09:15 و مراجعت از مشهد در ساعت 14:10 و ورود به اصفهان در ساعت 08:10 میباشد.

34-قطار اصفهان مشهد2 بصورت یکروز در میان با سازمان 40/10 درجه یک نور+رستوران چینی+ مولد در ساعت 15:55 از اصفهان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 10:35 و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت15:25 و ورود به اصفهان در ساعت10:40 میباشد. ضمناٌ قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

35- قطار تبریز مشهد1  همه روزه با سازمان 66/2 درجه یک تبدیلی +66/1 درجه یک میلاد+  44/8 درجه یک خلیج فارس + رستوران+ حمل خودرو(3 روز در میان) در ساعت 12:25 از تبریز حرکت و ورود به مشهد در ساعت 12:25 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت18:00 و ورود به تبریز در ساعت 18:05 میباشد.

36-قطار تبریزمشهد2 روزهای سه شنبه و جمعه با سازمان60/4 درجه یک اسپانیایی تبدیلی + 32/5 اسپانیایی+ رستوران در ساعت20:45 از تبریز حرکت و ورود به مشهد در ساعت 20:50 و مراجعت از مشهد روزهای  پنجشنبه و یکشنبه در ساعت11:10 و ورود به تبریز در ساعت11:30 میباشد.

 37- قطار اهواز مشهد همه روزه با سازمان60/10 درجه یک پارسی مهتاب+ رستوران+مولد در ساعت 10:30 از اهواز حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت14:10 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت23:10و ورود به اهواز در ساعت 02:35خواهد بود.

38- قطار  ملایر مشهد همه روزه در روز اول با  سازمان 44/12 درجه یک خلیج فارس(رجاء)+رستوران و در روز دوم با سازمان 40/11 درجه یک پلور بنیاد + رستوران + مولد ساعت 12:45 از ملایر حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 08:40 و مراجعت از مشهد به صورت یکروز در میان در ساعت 15:00 و ورود به ملایر در ساعت 10:45 میباشد. 39- قطار قم مشهد1 همه روزه در روز اول با سازمان 60/12 درجه یک پارسی(رجاء) +رستوران+مولد و در روز دوم با سازمان 60/9 درجه یک پارسی بنیاد +رستوران + مولد در ساعت14:00 از قم حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت03:25 و مراجعت از مشهد همه روزه  در ساعت13:50 و ورود به قم در ساعت 04:25 می باشد.

40-قطار قم مشهد2 همه روزه در روز اول با سازمان 40/11 درجه یک پلور بنیاد و در روز دوم با سازمان 32/5 درجه یک اکسپرس+54/7 درجه دو دانمارکی+نیم رستوران در ساعت22:55 از قم حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت12:45 و مراجعت از مشهد همه روزه  در ساعت22:15 و ورود به قم در ساعت 12:20 می باشد.

41- قطار زنجان مشهد همه روزه با سازمان 32/2 درجه یک اکسپرس + 54/8 درجه دو دانمارکی + نیم رستوران در ساعت 21:40 از زنجان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت13:30 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت21:50  و ورود به زنجان در ساعت 13:50 خواهد بود. ضمناً قطار مشهد زنجان  روزهای سه شنبه بعنوان قطار مشهد میانه اعزام و پس از ورود به زنجان در روزهای چهارشنبه مطابق برنامه از زنجان به میانه ادامه سیر خواهد داد. ضمنا قطار مذکور روزهای چهارشنبه بعنوان قطار میانه مشهد در ساعت  19:10 مطابق برنامه از میانه به مشهد اعزام خواهد گردید.

42- قطار قزوین مشهد همه روزه در روز اول با سازمان 44/10 درجه یک دلیجان + رستوران ودر روز دوم با سازمان32/3 درجه یک اکسپرس+ 54/8 درجه دو دانمارکی + نیم رستوران در ساعت22:10 از قزوین حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت11:45و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت01:10 و ورود به قزوین در ساعت15:30 خواهد بود.

43- قطار کرج مشهد بصورت همه روزه در روز اول با سازمان 66/10 درجه دو خواب+رستوران380 +مولد380 و در روز دوم با سازمان 60/9 زاگرس +مولد+رستوران در ساعت23:00 از کرج حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 11:10 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت00:45 و ورود به کرج در ساعت 13:30 خواهد بود.

44- قطار کاشان مشهد بصورت یکروز در میان با سازمان40/10 درجه یک پلور سبز + رستوران+مولد در ساعت 16:15 از کاشان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 06:55و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت21:25 و ورود به کاشان در ساعت 12:30 خواهد بود. ضمناٌ قطار فوق از روز دوم برنامه شروع خواهد شد.

45- قطار یزد مشهد یکروز در میان با سازمان 40/8 چینی ریل کوثر + رستوران + مولد + حمل خودرو یک طبقه در ساعت 16:10 از یزد حرکت ورود این قطار به مشهد در ساعت 06:45 و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت 19:10 و ورود به یزد در ساعت 09:40 میباشد. ضمنا قطار  فوق از روز اول برنامه اعزام خواهد شد.

46- قطار کرمان مشهد همه روزه در روز اول با  سازمان 60/10 درجه یک پارسی جوپار + رستوران + مولد ودر روز دوم با سازمان40/11 چینی بنیاد + رستوران+ مولد +حمل خودرو یک طبقه در ساعت 18:10 از کرمان حرکت ورود این قطار به مشهد در ساعت 11:30 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 16:40 و ورود به کرمان در ساعت 09:35 میباشد.

47-قطار بندرعباس مشهد یکروز در میان با سازمان40/8 چینی ریل کوثر + رستوران + مولد + حمل خودرو 2 طبقه در ساعت 16:00 از بندرعباس حرکت ورود این قطار به مشهد در ساعت 12:05 و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت13:15 و ورود به بندرعباس در ساعت09:45میباشد. ضمنا قطار  فوق از روز اول برنامه اعزام خواهد شد.

48- قطار ساری مشهدهمه روزه در روز اول  با سازمان 36/9 درجه یک البرز+رستوران+مولد ودر روز دوم با سازمان 44/8 درجه یک دلیجان + رستوران در ساعت 18:10 از ساری حرکت ورود این قطار به مشهد در ساعت10:10  و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت 17:35 و و ورود به ساری در ساعت 10:15 خواهد  بود.

49- قطار شیراز مشهد یکروز در میان با سازمان 40/10 درجه یک پلورسبز + رستوران + مولد+ حمل خودرو2 طبقه در ساعت 11:25از شیراز حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت12:05 و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت13:15 و ورود به شیراز در ساعت 13:40 میباشد. شروع حرکت قطار مذکور از روز دوم برنامه خواهد بود.

50- قطار مشهد سرخس1 همه روزه با سازمان 96/4 اتوبوسی در ساعت10:15 از مشهد حرکت و ورود این قطار به سرخس  در ساعت 13:05 و مراجعت از سرخس همه روزه در ساعت 14:00 و ورود به مشهد در ساعت 17:00 میباشد.

51- قطار مشهد سرخس2 همه روزه با سازمان 96/4 اتوبوسی در ساعت20:40 از مشهد حرکت و ورود این قطار به سرخس  در ساعت23:30 و مراجعت از سرخس همه روزه در ساعت 05:10 و ورود به مشهد در ساعت 08:10 میباشد.

52- قطار ف1 اهواز همه روزه در روز اول با سازمان 96/7 اتوبوسی مهتاب +60/1 درجه یک پارسی مهتاب+ رستوران +مولد+ پست و در روز دوم با سازمان 54/10 درجه دو دانمارکی+ 80/3 اتوبوسی + نیم رستوران + پست تشکیل ودر ساعت11:30 ازتهران حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت 04:55 و مراجعت از اهواز همه روزه در ساعت 11:40 و ورود به تهران در ساعت 05:20 میباشد.

53-قطار ف2خرمشهر همه روزه با سازمان60/8 درجه یک پارسی مهتاب+رستوران+مولد در ساعت 13:25 از تهران حرکت و ورود این قطار به خرمشهر در ساعت 07:45 و مراجعت از خرمشهر همه روزه در ساعت 11:30 و ورود به تهران در ساعت 05:40 میباشد.

54- قطار ف3 اهواز بصورت یکروز در میان با سازمان40/10 درجه یک پلور سبز+رستوران+مولد+حمل خودرو در ساعت 16:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت 08:00 و مراجعت از اهواز بصورت یکروز در میان در ساعت15:25 و ورود به تهران در ساعت07:45 میباشد. ضمناً قطار فوق در روز دوم برنامه خواهد بود.

55- قطار ف4 اندیمشک شوشتر بصورت همه روزه با سازمان 60/7 درجه یک پارسی+ رستوران + مولد در ساعت16:50 ازتهران حرکت و ورود این قطار به شوشتر در ساعت 08:40 و مراجعت از اندیمشک بصورت همه روزه در ساعت 17:45 و ورود به تهران در ساعت 09:50 میباشد.(مسافرین از اندیمشک تا شوشتر و بالعکس با ریل باس اعزام خواهند شد)

56- قطار ریل باس خرمشهر اهواز همه روزه با سازمان یک ست ریل باس 4 سالنی  در ساعت 06:20 از خرمشهر حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت08:25 و مراجعت از اهواز همه روزه در ساعت18:20 و ورود به خرمشهر در ساعت20:30 می باشد.

57- قطار ریل باس اندیمشک اهواز1 همه روزه با سازمان یک ست ریل باس 4 سالنی  در ساعت 06:00  از اندیمشک حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت8:30 و مراجعت از اهواز همه روزه در ساعت12:25 و ورود به اندیمشک در ساعت14:45 می باشد.

58- قطار ریل باس اندیمشک اهواز2 همه روزه با سازمان یک ست ریل باس 4 سالنی در ساعت 15:00 از اندیمشک حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت17:20 و مراجعت از اهواز همه روزه در ساعت 18:40 و ورود به اندیمشک در ساعت 21:00 می باشد.

59- قطار ف1 تبریز همه روزه با سازمان32/9 درجه یک سبز+ رستوران+حمل خودرو(یکروز در میان)  در ساعت18:15 از تهران حرکت و ورود این قطار به تبریز در ساعت06:35 و مراجعت از تبریز همه روزه در ساعت17:00 و ورود به تهران در ساعت 05:15 میباشد.

60- قطار ف2 تبریز همه روزه با سازمان 66/4 درجه یک تبدیلی+36/4 درجه یک اکسپرس + رستوران + پست در ساعت17:20 از تهران حرکت و ورود این قطار به تبریز در ساعت06:05 و مراجعت از تبریز همه روزه در ساعت19:25و ورود به تهران در ساعت 07:50 میباشد.

61- قطار ف1 مراغه همه روزه با سازمان 66/3 درجه یک تبدیلی+32/4 درجه یک اکسپرس + رستوران در ساعت 19:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به مراغه در ساعت 05:45 و مراجعت از مراغه همه روزه در ساعت 18:40 و ورود به تهران در ساعت 04:30 میباشد.

62- قطار سریع مراغه همه روزه با سازمان 66/9 درجه دو خواب + رستوران380+ مولد380 در ساعت 20:10 از تهران حرکت و ورود این قطار به مراغه در ساعت06:45 و مراجعت از مراغه همه روزه در ساعت20:10 و ورود به تهران در ساعت 06:55 میباشد.

63-قطار ترن ست زنجان همه روزه با سازمان یک ست 4 سالنی در ساعت 05:50 از تهران حرکت و ورود این قطار به زنجان در ساعت09:35 و مراجعت از زنجان همه روزه در ساعت 14:30 و ورود به تهران در ساعت18:20 میباشد.

64- قطار ترن ست میانه همه روزه با سازمان یک ست ترن ست 4 سالنی در ساعت14:50 از تهران حرکت و ورود این قطار به میانه در ساعت20:20 و مراجعت از میانه همه روزه در ساعت5:55 و ورود به تهران در ساعت 11:20 میباشد.

65-قطار زنجان همه روزه با سازمان 108/3 دو طبقه جدید صبا در ساعت 15:20  از تهران حرکت و ورود این قطار به زنجان در ساعت19:25 و مراجعت از زنجان همه روزه در ساعت06:25 و ورود به تهران در ساعت 10:30 میباشد.

66- قطار میانه1 همه روزه با سازمان70/7  اتوبوسی + نیم رستوران+ مولد380 در ساعت 06:45 از تهران حرکت و ورود این قطار به میانه در ساعت 13:10 و مراجعت از میانه همه روزه در ساعت16:10  و ورود به تهران در ساعت22:45 میباشد.

67- قطار میانه2 همه روزه  با سازمان 72/7  اتوبوسی تهویه دار + نیم رستوران+2 نیم مولد در ساعت 15:50  از تهران حرکت و ورود این قطار به میانه در ساعت 22:40 و مراجعت از میانه همه روزه در ساعت6:50 و ورود به تهران در ساعت13:05 میباشد.

68- قطار اصفهان بصورت یکروز در میان با سازمان 60/4 درجه یک پارسی بنیاد+مولد در ساعت 23:10  از تهران حرکت و ورود این قطار به اصفهان در ساعت 06:15 و مراجعت از اصفهان بصورت یکروز در میان در ساعت23:25 و ورود به تهران در ساعت 06:25 میباشد. ضمناٌ قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

69- قطار تهران شیراز همه روزه در روز اول با سازمان 40/10 درجه یک پلور سبز رجاء +رستوران+مولد+حمل خودرو و روز دوم با سازمان 60/5 پارسی مهتاب+40/4 درجه یک چینی نور + رستوران+ مولد+ حمل خودرو در ساعت16:25 از تهران حرکت و ورود این قطار به شیراز در ساعت06:55 و مراجعت از شیراز در ساعت17:45 و ورود به تهران در ساعت 08:50 میباشد.

70- قطار ترن ست یزد1 همه روزه  با سازمان یک ست ترن ست 4 سالنی در ساعت07:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به یزد در ساعت12:00 و مراجعت این قطار از یزد همه روزه در ساعت 15:50 ورود به تهران در ساعت 21:10 میباشد.

71- قطار ترن ست یزد2 همه روزه  با سازمان یک ست ترن ست 4 سالنی در ساعت 17:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به یزد در ساعت23:10 و مراجعت این قطار از یزد همه روزه در ساعت 06:00 ورود به تهران در ساعت11:00 میباشد.

72- قطار تهران یزد1 همه روزه در روز اول  با سازمان 60/6 درجه یک پارسی+ 40/2 درجه یک پلور سبز + رستوران+مولد و در روز دوم با سازمان  108/2 دو طبقه جدید صبا + 60/5 پارسی+رستوران + مولد + حمل خودرو در ساعت 21:20 از تهران حرکت ورود این قطار به یزد در ساعت 05:15 و مراجعت از یزد همه روزه در ساعت 21:15 و ورود به تهران در ساعت 04:35 میباشد.

73- قطار تهران کرمان1 همه روزه با سازمان60/11 درجه یک پارسی جوپار+ مولد + رستوران +حمل خودرو + پست تشکیل ودر ساعت 18:25 از تهران حرکت و ورود این قطار به کرمان در ساعت08:30 و مراجعت از کرمان همه روزه در میان در ساعت16:10 و ورود به تهران در ساعت06:00 میباشد. 74- قطار تهران زاهدان همه روزه در روز اول سازمان60/6 درجه یک پارسی رجاء + 40/2 درجه یک پلور سبز + مولد+ رستوران +حمل خودرو و در روز دوم با سازمان60/6 درجه یک پارسی جوپار+ مولد+ رستوران +پست در ساعت 12:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به زاهدان در ساعت10:30 و مراجعت از زاهدان در ساعت15:45 و ورود به تهران در ساعت 13:55 میباشد.

75- قطار تهران کرمان2 بصورت یکروز درمیان از روز دوم برنامه با سازمان40/8 درجه یک پلور بنیاد+ مولدتشکیل ودر ساعت 15:10 از تهران حرکت و ورود این قطار به کرمان در ساعت04:55و مراجعت از کرمان همه روزه در میان در ساعت19:30 و ورود به تهران در ساعت09:25 میباشد.

76- قطار بندرعباس1 همه روزه با سازمان 60/11 درجه یک پارسی جوپار+ رستوران + مولد + پست در ساعت 14:15 از تهران حرکت ورود این قطار به بندرعباس در ساعت07:55 و مراجعت از بندرعباس همه روزه در ساعت 14:20 و ورود به تهران در ساعت 08:30 میباشد.

77- قطار بندرعباس2  همه روزه در روز اول با سازمان40/11 چینی وانیا + رستوران + مولد + حمل خودرو 2 طبقه و در روز دوم با سازمان 40/11 چینی بنیاد + رستوران + مولد + حمل خودرو 2 طبقه در  ساعت 13:00 از تهران حرکت ورود این قطار به بندرعباس در ساعت 06:45 و مراجعت از بندرعباس همه روزه در ساعت 13:10 و ورود به تهران در ساعت 06:50 میبباشد.

78- قطار تهران بندرعباس3 بصورت یکروز در میان با سازمان60/8 درجه یک پارسی+ رستوران + مولد + حمل خودرو 2 طبقه+پست در ساعت15:10 از تهران حرکت و ورود این قطار به بندرعباس در ساعت 08:50 و مراجعت از بندرعباس یکروز در میان در ساعت15:50 و ورود به تهران در ساعت 09:25 میباشد. ضمناٌ قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

79- قطار اصفهان بندرعباس بصورت همه روزه در روز اول با سازمان 60/8 درجه یک پارسی رجاء + رستوران + مولد +پست+حمل خودرو و در روز دوم با سازمان40/08 درجه یک نور+ رستوران + مولد + در ساعت14:35 از اصفهان حرکت و ورود این قطار به بندرعباس در ساعت05:45 و مراجعت از بندرعباس بصورت همه روزه در ساعت18:00 و ورود به اصفهان در ساعت 09:35 میباشد.

80- قطار ساری همه روزه  با سازمان 54/5 درجه دو دانمارکی +80/2 اتوبوسی+نیم رستوران + پست در ساعت 09:10 از تهران حرکت و ورود این قطار به ساری در ساعت 16:10 و مراجعت از ساری همه روزه در ساعت 20:25 و ورود به تهران در ساعت 03:50 میباشد.

81- قطارگرگان1همه روزه در روز اول باسازمان66/6درجه دو خواب+80/2 اتوبوسی+رستوران380+مولد380 و در روز دوم با سازمان 36/5 درجه یک لوکس البرز+60/2 پارسی + رستوران + مولد  در ساعت18:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به گرگان در ساعت05:35 و مراجعت از گرگان همه روزه در ساعت 20:10  و ورود به تهران در ساعت 07:05 میباشد.

82- قطار گرگان2 بصورت یکروز در میان با سازمان 60/6 درجه یک پارسی +رستوران+مولد در ساعت 21:55 از تهران حرکت و ورود این قطار به گرگان در ساعت 08:35 و مراجعت از گرگان بصورت یکروز درمیان در ساعت18:30 و ورود به تهران در ساعت 05:30 میباشد. ضمناً قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

83- قطار فیروزکوه همه روزه  با سازمان 72/8 اتوبوسی + نیم رستوران  در ساعت 04:55 از تهران حرکت و ورود این قطار به فیروزکوه در ساعت 08:55 و مراجعت از فیروزکوه همه روزه در ساعت 16:00 و ورود به تهران در ساعت 19:40 میباشد.

84- قطار ریل باس گرگان پل سفید1 همه روزه  با سازمان یک ست ریل باس 4 سالنی در ساعت03:50  از گرگان حرکت و ورود این قطار به پل سفید در ساعت08:20 و مراجعت از پل سفید همه روزه در ساعت 13:00 و ورود به گرگان در ساعت 17:30 میباشد.

85- قطار ریل باس گرگان پل سفید2 همه روزه  با سازمان یک ست ریل باس 4 سالنی در ساعت14:40  از گرگان حرکت و ورود این قطار به پل سفید در ساعت 18:50 و مراجعت از پل سفید همه روزه در ساعت 05:40 و ورود به گرگان در ساعت 09:45 میباشد.

86- قطار جمکران روزهای سه شنبه با سازمان یک ست ریل باس 4 سالنی در ساعت 18:45  از تهران حرکت و ورود این قطار به جمکران در ساعت20:50و مراجعت از  جمکران روزهای سه شنبه در ساعت23:30 و ورود به تهران در ساعت 01:45 میباشد.شایان ذکر است قطار مذکور از مسیر تهران- محمدیه اعزام خواهد شد.

87- قطار ترنست قم همه روزه با سازمان یک ست ترنست 4 سالنه در ساعت 18:00  از تهران حرکت و ورود این قطار به قم در ساعت19:40 و مراجعت از  قم همه روزه در ساعت05:20 و ورود به تهران در ساعت 07:00 میباشد.

88- قطار قم 1 همه روزه با سازمان 108/2 دو طبقه جدید صبا در ساعت 06:10  از تهران حرکت و ورود این قطار به قم در ساعت08:00 و مراجعت از  قم همه روزه در ساعت09:00 و ورود به تهران در ساعت 10:45 میباشد

89- قطار قم 2 همه روزه با سازمان 108/2 دو طبقه جدید صبا در ساعت 14:45  از تهران حرکت و ورود این قطار به قم در ساعت16:35 و مراجعت از  قم همه روزه در ساعت17:40 و ورود به تهران در ساعت 19:30 میباشد.

90- قطار  پیشوا1  همه روزه با سازمان یک ست ریل باس ارم4 سالنی در ساعت04:10  از تهران حرکت و ورود این قطار به پیشوا در ساعت04:55 و مراجعت از پیشوا همه روزه در ساعت 05:40 و ورود به تهران در ساعت06:40 میباشد.

91- قطار  پیشوا2 همه روزه با سازمان 108/4  مترویی+مولد برق در ساعت05:30 از تهران حرکت و ورود این قطار به پیشوا در ساعت 06:15 و مراجعت از  پیشوا همه روزه در ساعت 06:30  و ورود به تهران در ساعت 07:25 میباشد.

92- قطار  پیشوا3 همه روزه با سازمان یک ست ریل باس ارم در ساعت17:10 از تهران حرکت و ورود این قطار به پیشوا در ساعت 18:05 و مراجعت از  پیشوا همه روزه در ساعت 19:00  و ورود به تهران در ساعت 19:55 میباشد.

93- قطار تهران کرج هشتگرد 1 همه روزه  با سازمان یک ست ریل باس 4 سالنی در ساعت 07:20 از تهران حرکت و ورود این قطار به هشتگرد در ساعت 08:35 و مراجعت از هشتگرد همه روزه در ساعت 08:45 و ورود به تهران در ساعت 10:00 میباشد.

/ 0 نظر / 354 بازدید