جدول انواع قطارها و خدمات آنها

نوع واگن درجه واگن شرکت مالک ظرفیت سالن / کوپه مسیر امکانات خدمات سیستم تهویه سیستم صوتی سیستم تصویری حمل خودرو رستوران خدمات ویژه نور درجه ۱ لوکس (طلا) نورالرضا ۴۰ کوپه اصفهان- مشهد خوب * *   دارد پیجینگ مرکزی اصفهان- مشهد   دارد پیجینگ مرکزی تهران-کرمان * دارد پیجینگ مرکزی تهران-شیراز * دارد پیجینگ مرکزی تهران - مشهد   دارد پیجینگ مرکزی غزال درجه ۱ لوکس (طلا) ریل سیر کوثر ۴۰ کوپه بندرعباس- مشهد خوب * * * دارد سیستم صوتی تصویری کانالدار-پیجینگ مرکزی وانیاریل ۴۰ کوپه اصفهان -مشهد خوب * *   دارد پیجینگ مرکزی تهران - بندر عباس   دارد پیجینگ مرکزی تهران - مشهد   دارد پیجینگ مرکزی راه آهن شرقی بنیاد ۴۰ کوپه کرمان -مشهد خوب * *   دارد پیجینگ مرکزی تهران - مشهد   دارد پیجینگ مرکزی تهران -بندر عباس   دارد پیجینگ مرکزی تهران -مشهد   دارد پیجینگ مرکزی پلور سبز درجه ۱ لوکس (طلا) رجاء ۴۰ کوپه شیراز -مشهد خوب * *   دارد پیجینگ مرکزی تهران-شیراز   دارد پیجینگ مرکزی تهران - اهواز   دارد پیجینگ مرکزی کاشان -مشهد   دارد پیجینگ مرکزی راه آهن شرقی بنیاد ۴۰ کوپه تهران -مشهد خوب * *   دارد پیجینگ مرکزی پرستو درجه ۱ لوکس (طلا) راه آهن حمل و نقل ۴۰ کوپه شوشتر -اندیمشک - مشهد خوب * *   دارد پیجینگ مرکزی نگین درجه ۱ (نقره) ریل ترابر سبا ۳۶ کوپه تهران - مشهد خوب * *   دارد   تهران - اهواز   دارد   تهران - مشهد   دارد   ۳۲ کوپه تهران - مشهد خوب * *   دارد   ۳۲نفره درجه ۱ (نقره) رجاء ۳۲ کوپه قزوین- مشهد خوب * *   دارد   زنجان -مشهد   دارد   تهران -مراغه   دارد   قم -مشهد   دارد   سمنان- مشهد   دارد   سیمرغ درجه ۱ (نقره) رجاء ۳۲ کوپه تهران -مشهد خوب * * * دارد سیستم صوتی تصویری کانالدار-پیجینگ مرکزی سبز درجه ۱ (نقره) رجاء ۳۲ کوپه تهران -تبریز خوب * *   دارد سیستم صوتی تصویری کانالدار-پیجینگ مرکزی رجاء ۳۲ کوپه تهران -مشهد خوب * * * دارد سیستم صوتی تصویری کانالدار-پیجینگ مرکزی ۳۶ نفره (طوس) درجه ۱ (نقره) رجاء ۳۶ کوپه تهران -آنکارا خوب * *   دارد   تهران -تبریز   دارد   تهران -مشهد   دارد سیستم صوتی تصویری کانالدار-پیجینگ مرکزی اسپانیایی درجه ۱ (نقره) رعد تبریز ۳۲ کوپه تبریز -مشهد متوسط * *   دارد   مارال درجه ۱ (نقره) وانیاریل ۴۴ کوپه تهران -مشهد خوب * *   دارد   ترن ست درجه ۱ (نقره) رجاء   سالن تهران -مشهد خوب * *     پیجینگ مرکزی تهران -قم     پیجینگ مرکزی تهران - میانه     پیجینگ مرکزی تهران - یزد     پیجینگ مرکزی تهران - زنجان     پیجینگ مرکزی خلیج فارس درجه ۱ (نقره) رجاء ۴۴ کوپه ملایر -اراک - مشهد خوب       دارد   تبریز -مشهد   دارد   پارسی درجه ۲ (برنز) جوپار ۶۰ کوپه کرمان -مشهد متوسط _ _ * دارد رستوران تهران-کرمان   دارد رستوران تهران -بندر عباس   دارد رستوران تهران-زاهدان   دارد رستوران تهران - مشهد   دارد رستوران درجه ۲ (برنز) راه آهن شرقی بنیاد ۶۰ کوپه تهران -اصفهان متوسط _ _       درجه ۲ (برنز) مهتاب سیر جم ۶۰ کوپه اهواز-مشهد متوسط _ _   دارد رستوران تهران-شیراز   دارد رستوران تهران - خرمشهر   دارد رستوران شوشتر -اندیمشک - مشهد   دارد رستوران تهران -مشهد   دارد رستوران درجه ۲ (برنز) رجاء ۶۰ کوپه تهران -گرگان متوسط _ _   دارد رستوران اصفهان -بندرعباس * دارد رستوران تهران- یزد- بندرعباس * دارد رستوران تهران-زاهدان * دارد رستوران تهران -یزد   دارد رستوران قم -مشهد   دارد رستوران تهران -طبس   دارد رستوران نگین ۶۶ درجه ۲ (برنز) ریل ترابر سبا ۶۶ کوپه تهران - اهواز متوسط *     دارد   تهران - مشهد   دارد   ریل باس ارم درجه ۲ (برنز) رجاء   سالن مشهد سرخس خوب * *     پیجینگ مرکزی خرمشهر اهواز     پیجینگ مرکزی اندیمشک-اهواز     پیجینگ مرکزی گرگان-پل سفید     پیجینگ مرکزی تهران -جمکران     پیجینگ مرکزی تهران - قم     پیجینگ مرکزی تهران -پیشوا     پیجینگ مرکزی تبریز تربیت معلم     پیجینگ مرکزی کارون-سربندر     پیجینگ مرکزی کارون- بندر ماهشهر     پیجینگ مرکزی تهران شهرپرند     پیجینگ مرکزی تهران - سمنان     پیجینگ مرکزی دو طبقه جدید۱۰۸ درجه ۲ (برنز) رجاء ۱۰۸ سالن تهران -یزد خوب * *   دارد پیجینگ مرکزی

/ 0 نظر / 259 بازدید