برنامه حرکت قطارهای مسافری از مورخ 96/04/01 لفایت 96/07/10

 1- قطار ترن ست مشهد1 همه روزه با سازمان یک ست ترن ست 5 سالنی در ساعت 05:30  از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 13:00  و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت05:00 و ورود به تهران در 12:30 میباشد. 2- قطار ترن ست مشهد2 بصورت همه روزه  با سازمان یک ست ترن ست5 سالنی در ساعت05:45 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت13:15 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت05:15  و ورود به تهران در ساعت 12:45 میباشد.

3-قطار ترن ست مشهد3 بصورت همه روزه  با سازمان یک ست ترن ست5 سالنی در ساعت06:00  از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 13:30  و مراجعت از مشهد در ساعت 05:30و ورود به تهران در ساعت 13:00میباشد.

4-قطار ترن ست مشهد4 بصورت همه روزه  با سازمان یک ست ترن ست5 سالنی در ساعت 11:50  از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 20:50  و مراجعت از مشهد در ساعت11:25 و ورود به تهران در ساعت 20:40میباشد.

5- قطار ف1مشهد (چرخشی فدک) بصورت همه روزه با سازمان 40/10 فدک در ساعت 06:50  از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت16:25 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 20:25 بامداد و ورود به تهران در ساعت06:40 میباشد.

6-قطار ف2 مشهد (چرخشی جوپار) بصورت همه روزه با سازمان 60/9 پارسی جوپار + رستوران در ساعت 07:30 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 17:10 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 23:20  و ورود به تهران در ساعت09:10میباشد.

7-قطار ف3 مشهد (چرخشی پلور) بصورت همه روزه با سازمان 40/8 پلور سبز راه آهن (پرستو) در ساعت 07:50 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 17:30 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 22:40  و ورود به تهران در ساعت08:35میباشد.

8-قطار ف4 مشهد (چرخشی در مسیر رفت با سهمیه عادی) با سازمان 108/5 دوطبقه صبا + حمل خودرو بصورت همه روزه در ساعت 08:30 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 20:05 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 00:40 بامداد و ورود به تهران در ساعت 10:40 میباشد.

9-قطار ف5 مشهدمهتاب (چرخشی با شاهرود مشهد) بصورت همه روزه با سازمان 60/9 پارسی مهتاب در ساعت 14:25 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 00:00 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 00:20  و ورود به تهران در ساعت 10:20میباشد.

10-قطار ف6 مشهد با سازمان 66/9 میلاد بصورت یکروز در میان در ساعت 14:45 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت00:25 و مراجعت از مشهد بصورت یک روز درمیان در ساعت 13:00  و ورود به تهران در ساعت23:15 میباشد. ضمنا قطار فوق از روز دوم برنامه شروع خواهد شد.

11-قطار ف7 مشهد دوطبقه (درمسیر برگشت با سهمیه عادی) با سازمان 108/5 دوطبقه صبا + حمل خودرو بصورت همه روزه در ساعت 15:05 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 00:45 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 08:05 و ورود به تهران در ساعت 19:50 میباشد.

12-قطار ف8 مشهدطوس  با سازمان 32/3  اکسپرس + 36/8 طوس + رستوران + حمل خودرو بصورت همه روزه در ساعت 16:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت01:55 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 20:50  و ورود به تهران در ساعت 07:15 میباشد.

13-قطار ف 9 مشهد(چرخشی غزال)  بصورت همه روزه با سازمان 40/8 چینی بنیاد + رستوران در ساعت 16:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 02:10 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 07:45  و ورود به تهران در ساعت 17:40 میباشد.

14-قطار ف10 مشهد(کوثر) بصورت همه روزه با سازمانهای 60/8 اپتیما  و 40/7 چینی ریل سیر کوثر + رستوران طبق جدول اعلامی در ساعت 17:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 02:30 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 15:30  و ورود به تهران در ساعت 01:15 میباشد.

15-قطار ف11 مشهد  با سازمان 32/10  سبز + رستوران بصورت همه روزه در ساعت 18:10 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 03:40 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 18:40  و ورود به تهران در ساعت 04:35 میباشد.

16-قطار ف12 مشهد غدیر بصورت همه روزه با سازمان 40/9 غدیر در ساعت 18:45 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 04:40 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 16:50  و ورود به تهران در ساعت 02:35 میباشد.

17 -قطار ف13 مشهد (چرخشی پلور) بصورت همه روزه با سازمان 40/8 پلور سبز راه آهن (پرستو) در ساعت 19:25 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 05:30و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 16:10 و ورود به تهران در ساعت 02:00 میباشد.

18 -قطار ف14 مشهد (زندگی)  با سازمان 40/7 پلور زندگی رجا+ 2 رستوران بصورت یک روز درمیان  در ساعت 20:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 06:00 و مراجعت از مشهد بصورت یک روز درمیان  در ساعت 19:40  و ورود به تهران در ساعت 05:55 میباشد.ضمنا قطار فوق از روز دوم برنامه شروع خواهد شد.

19-قطار ف15 مشهد با سازمان 40/4 پارسی + 40/7 پلور سبز رجاء+رستوران بصورت یکروز درمیان در ساعت 20:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 06:00 و مراجعت از مشهد بصورت یک روز درمیان  در ساعت 00:00  و ورود به تهران در ساعت 09:55میباشد.ضمنا قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

20-قطار ف16 مشهد (چرخشی فدک) بصورت همه روزه با سازمان 40/10 فدک در ساعت 20:20 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 06:15 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 15:10  و ورود به تهران در ساعت 01:00 میباشد.

21-قطار ف17 مشهد نورالرضا بصورت همه روزه 40/9 چینی نورالرضا + رستوران در ساعت 20:50 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 06:50 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 19:00  و ورود به تهران در ساعت05:10 میباشد.

22-قطار ف18 مشهد سیمرغ با سازمان 32/10 سیمرغ + رستوران بصورت همه روزه در ساعت21:10 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 07:05  و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 19:20  و ورود به تهران در ساعت 05:35 میباشد.

23-قطار ف19 مشهد سروش بصورت یک روز درمیان  با سازمان 40/10 پلور سبز بنیاد + رستوران در ساعت 21:30 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت07:25 و مراجعت از مشهد بصورت یک روز درمیان  در ساعت19:40  و ورود به تهران در ساعت 05:55 میباشد.

24-قطار ف20 مشهد (چرخشی جوپار) بصورت همه روزه با سازمان 60/9 پارسی جوپار در ساعت 22:10 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 07:45 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 13:20  و ورود به تهران در ساعت 23:30 میباشد.

25 -قطار ف21 مشهد (چرخشی غزال) بصورت همه روزه با سازمان 40/8 چینی بنیاد + رستوران در ساعت 22:30 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 08:05 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 17:55  و ورود به تهران در ساعت 03:50 میباشد.

26-قطار ف22  مشهد وانیا بصورت همه روزه با سازمان 40/8 چینی وانیا + رستوران در ساعت 23:20 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 09:05 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 14:35  و ورود به تهران در ساعت 00:25 میباشد.

27 -قطار تهران سمنان همه روزه با سازمان 108/2 دوطبقه صبا در ساعت 15:30 از تهران حرکت  و ورود این قطار به سمنان در ساعت 18:05 و مراجعت از سمنان همه روزه در ساعت 06:25 و ورود به تهران در ساعت 09:00 میباشد.

28- قطار تهران خواف یکروز در میان با سازمان60/5  پارسی  در ساعت 12:45 از تهران حرکت و ورود این قطار به خواف در ساعت01:15 و مراجعت از خواف یکروز در میان در ساعت15:55 و ورود به تهران در ساعت 04:20 می باشد. ضمناٌ قطار فوق از روز دوم برنامه شروع خواهد شد.

29- قطار تهران طبس یکروز در میان با سازمان60/4 پارسی +40/1 پلور سبز رجاء در ساعت 12:45 از تهران حرکت و ورود این قطار به طبس در ساعت 03:05  و مراجعت از طبس یکروز در میان در ساعت13:25 و ورود به تهران در ساعت 04:20 می باشد. ضمناٌ قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

30-قطار سمنان مشهد همه روزه با سازمان 60/4 اتوبوسی ریل ترابر + نیم رستوران سبا در ساعت 05:25 از سمنان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 12:50 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 17:10 و ورود به سمنان در ساعت 00:45 میباشد.

31- قطار شاهرود مشهد (چرخشی)  همه روزه با سازمان 60/4 درجه یک پارسی در ساعت 14:50 از شاهرود حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 20:25 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 05:45 بامداد و ورود به شاهرود در ساعت 11:20 میباشد.

32- قطار آزادور مشهد همه روزه با سازمان 108/3 دو طبقه صبا در ساعت 04:45 از آزادور حرکت  و ورود این قطار به مشهد در ساعت 08:50 و مراجعت این قطار از مشهد همه روزه در ساعت12:20 و ورود به آزادور در ساعت 16:25 میباشد. 33- قطار طبس مشهد بصورت یکروزدر میان با سازمان 6 سفیر بنیاد در ساعت 22:25  از طبس حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 05:15 و مراجعت این قطار از مشهد یکروز در میان در ساعت22:55 و ورود به طبس در ساعت 06:05 میباشد. ضمناٌ قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد. 34- قطار اصفهان مشهد1 بصورت همه روزه در روز اول با سازمان 40/10 درجه یک چینی غزال رجاء + مولد و در روز دوم با سازمان 40/10 چینی نورالرضا + رستوران + مولد در ساعت 14:50 از اصفهان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 08:30 و مراجعت از مشهد در ساعت 14:55 و ورود به اصفهان در ساعت 08:30 میباشد. 35-قطار اصفهان مشهد2 بصورت همه روزه در روز اول با سازمان 40/9 چینی نورالرضا + رستوران + مولد و در روز دوم 40/9 غدیر + رستوران + مولد در ساعت 16:40 از اصفهان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 10:00 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت15:50 و ورود به اصفهان در ساعت 09:25 میباشد.

36-قطار شیراز مشهد بصورت یکروز درمیان با سازمان40/9 درجه یک پلور سبز + رستوران + مولد + حمل خودرو در ساعت 13:25 از شیراز حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 14:05 و مراجعت از مشهد یک روز درمیان در ساعت 09:00 و ورود به شیراز در ساعت09:35 میباشد. ضمنا قطار  فوق از روز دوم برنامه اعزام خواهد شد.

37- قطار تبریز مشهد1  همه روزه با سازمان 32/3 سبز  +36/8 درجه یک طوس + رستوران در ساعت 13:50 از تبریز حرکت و ورود به مشهد در ساعت 12:15 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت06:40 و ورود به تبریز در ساعت 06:25 میباشد.

38-قطار تبریزمشهد2 (چرخشی باف 2 تبریز) همه روزه با سازمان 44/6 درجه یک خلیج فارس+66/3 درجه یک میلاد + رستوران + حمل خودرو(هر سه روز یکبار) در ساعت 12:10 از تبریز حرکت و ورود به مشهد در ساعت 10:50 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت16:30 و ورود به تبریز در ساعت15:25 میباشد.

39- قطار نخجوان مشهد روزهای پنجشنبه از نخجوان با سازمان 36/3 روسی در ساعت 12:00 از نخجوان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 15:00  و مراجعت از مشهد روزهای شنبه در ساعت 01:25 و ورود به نخجوان در ساعت 04:20می باشد.

 40- قطار اهواز مشهد1 همه روزه با سازمان60/10 درجه یک پارسی مهتاب+ رستوران+مولد در ساعت 10:30 از اهواز حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت11:40 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت23:40 و  ورود به اهواز در ساعت 01:05 خواهد بود.

41- قطار اهواز مشهد2 بصورت یکروز در میان با سازمان60/6 درجه یک پارسی+ 40/4 درجه یک پلور سبز + رستوران+حمل خودرو(هر 4 روز یکبار) در ساعت 15:45 از اهواز حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت16:55 و مراجعت از مشهد بصورت یکروز در میان در ساعت07:25 و  ورود به اهواز در ساعت 08:50 خواهد بود. ضمنا قطار  فوق از روز اول برنامه اعزام خواهد شد.

42- قطار زنجان مشهد همه روزه با سازمان 32/10 درجه یک اکسپرس + رستوران در ساعت 20:35 از زنجان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت11:10 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت01:05  و ورود به زنجان در ساعت 15:55 خواهد بود.

43- قطار قزوین مشهد همه روزه در روز اول با سازمان 40/9 درجه یک چینی غزال بنیاد و در روز دوم با سازمان 66/5 درجه یک تبدیلی+ 44/4 درجه یک خلیج فارس+ رستوران در ساعت 21:10 از قزوین حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 09:40 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 17:35 و ورود به قزوین در ساعت 06:25 خواهد بود ضمناً قطار مشهد قزوین رام بنیاد تا ایستگاه زنجان ادامه سیر خواهد داد. مراجعت این قطار از زنجان در ساعت 19:10 خواهد بود.

44- قطار کرج مشهد بصورت همه روزه با سازمان60/6 درجه یک پارسی رجاء+40/4 درجه یک پلور سبز + رستوران در ساعت12:45 از کرج حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 23:45 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 22:20 و ورود به کرج در ساعت 09:35 خواهد بود.

45- قطار کرج مشهد2 بصورت یک روز درمیان با سازمان40/7 درجه یک چینی نورالرضا در ساعت20:20 از کرج حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 07:20 و مراجعت از مشهد بصورت یک روز درمیان  در ساعت00:00 و ورود به کرج در ساعت  11:10 خواهد بود.ضمنا قطار فوق از روز دوم برنامه شروع خواهد شد.

46-  قطار کاشان مشهد بصورت یکروز در میان با سازمان40/9 درجه یک پلور سبز +رستوران + مولد در ساعت 16:00 از کاشان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 04:50 و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت 20:05 و ورود به کاشان در ساعت 09:55 خواهد بود. ضمناٌ قطار فوق از روز دوم برنامه شروع خواهد شد.

47- قطار قم مشهد1 همه روزه در روز اول با سازمان 60/10 درجه یک پارسی(رجاء) +رستوران و در روز دوم با سازمان 60/8 درجه یک پارسی بنیاد+40/2 درجه یک پلور بنیاد + رستوران  در ساعت 12:25 از قم حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت01:05 و مراجعت از مشهد همه روزه  در ساعت11:45 و ورود به قم در ساعت 00:35 می باشد. 48-قطار قم مشهد2 همه روزه در روز اول با سازمان 40/9 درجه یک پارسی بنیاد+رستوران و در روز دوم با سازمان 32/10 درجه یک اکسپرس+ رستوران در ساعت 22:05 از قم حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت10:30 و مراجعت از مشهد همه روزه  در ساعت21:55 و ورود به قم در ساعت 10:20 می باشد.

49-قطار قم مشهد3 همه روزه با سازمان 40/9 فدک در ساعت15:10 از قم حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت03:20 و مراجعت از مشهد همه روزه  در ساعت14:15 و ورود به قم در ساعت 02:45 می باشد.

50- قطار ملایر اراک مشهد همه روزه در روز اول با سازمان 40/6 درجه یک پلور سبز+60/3 درجه یک پارسی + رستوران و در روز دوم با  سازمان 40/12 درجه یک پلور بنیاد + رستوران در ساعت 10:00 از ملایر حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 02:50 و مراجعت از مشهد به صورت همه روزه در ساعت 10:40 و ورود به ملایر در ساعت 03:45 میباشد.

51- قطار یزد مشهد بصورت یکروز در میان با سازمان 40/7 چینی ریل کوثر + رستوران در ساعت 16:20 از یزد حرکت ورود این قطار به مشهد در ساعت 06:35 و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت 18:10 و ورود به یزد در ساعت 08:05 میباشد. ضمناٌ قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

52- قطار کرمان مشهد همه روزه در روز اول با سازمان 60/8 درجه یک پارسی جوپار + رستوران و در روز دوم با  سازمان40/10 چینی بنیاد + رستوران+حمل خودرو در ساعت 12:10 از کرمان حرکت ورود این قطار به مشهد در ساعت 03:55 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 13:40 و ورود به کرمان در ساعت 06:35 میباشد.

53-قطار بندرعباس مشهد همه روزه در روز اول با سازمان 40/7 چینی ریل سیر کوثر + رستوران + حمل خودرو و در روز دوم با سازمان60/8 اپتیما ریل سیر کوثر + رستوران  در ساعت 15:10 از بندرعباس حرکت ورود این قطار به مشهد در ساعت 11:25 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت12:00 و ورود به بندرعباس در ساعت 07:50 میباشد.

54- قطار ساری مشهد بصورت یکروز در میان با سازمان 60/4 درجه یک پارسی رجاء+40/4 درجه یک پلور سبز + رستوران + مولدبرق در ساعت 18:25 از ساری حرکت ورود این قطار به مشهد در ساعت09:25  و مراجعت از مشهد بصورت یکروز در میان در ساعت 20:05 بامداد و ورود به ساری در ساعت 11:15 خواهد  بود. ضمنا قطار  فوق از روز اول برنامه اعزام خواهد شد.

55- قطار ف1 اهواز همه روزه با سازمان 54/9 درجه دو دانمارکی+80/1 اتوبوسی +نیم رستوران+حمل خودرو یک طبقه+پست تشکیل و در ساعت11:55 ازتهران حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت 03:30 و مراجعت از اهواز همه روزه در ساعت 11:20 و ورود به تهران در ساعت 03:30 میباشد.

56-قطار ف2خرمشهر همه روزه با سازمان60/8 درجه یک پارسی مهتاب + رستوران+مولد در ساعت 14:15 از تهران حرکت و ورود این قطار به خرمشهر در ساعت 07:15 و مراجعت از خرمشهر همه روزه در ساعت 11:30 و ورود به تهران در ساعت 05:30 میباشد.

57- قطار ف3 اهواز همه روزه در روز اول با سازمان 32/10 درجه یک نگین +رستوران+مولد+حمل خودرو و در روز دوم با سازمان36/10 درجه یک نگین + رستوران + مولد+حمل خودرو در ساعت 16:15 از تهران حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت 07:05 و مراجعت از اهواز بصورت همه روزه در ساعت18:30 و ورود به تهران در ساعت 09:50  میباشد. 58- قطار ف4 تهران اندیمشک بصورت یکروز درمیان با سازمان 60/5 درجه یک پارسی مهتاب + مولد در ساعت19:35 از تهران حرکت و ورود این قطار به اندیمشک در ساعت 08:45 و مراجعت از اندیمشک یکروز درمیان در ساعت 19:35 و ورود به تهران در ساعت 09:10 میباشد. ضمنا قطار  فوق از روز اول برنامه اعزام خواهد شد.

59- قطار ف1 تبریز همه روزه با سازمان60/2 درجه یک اسپانیایی تبدیلی+32/4 درجه یک اسپانیایی+مولد + رستوران+ حمل خودرو یک طبقه در ساعت18:35 از تهران حرکت و ورود این قطار به تبریز در ساعت 07:05 و مراجعت از تبریز همه روزه در ساعت 17:25 و ورود به تهران در ساعت 05:40 میباشد.

60- قطار ف2 تبریز همه روزه با سازمان 44/6 درجه یک خلیج فارس+66/3 درجه یک میلاد+ رستوران+پست در ساعت 16:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به تبریز در ساعت04:25 و مراجعت از تبریز همه روزه در ساعت 20:45 و ورود به تهران در ساعت  09:10 میباشد.  

61- قطار ف1 مراغه همه روزه با سازمان 44/3 درجه یک خلیج فارس +60/7 زاگرس+ نیم رستوران در ساعت 19:50 از تهران حرکت و ورود این قطار به مراغه در ساعت 06:50 و مراجعت از مراغه همه روزه در ساعت 20:35 و ورود به تهران در ساعت 06:45 میباشد. ضمنا قطار فوق بصورت یک روز درمیان با  44/2 خلیج تا ایستگاه مهاباد ادامه سیر خواهد داد.

62- قطار سریع مراغه همه روزه با سازمان60/8 درجه یک اسپانیایی تبدیلی +رستوران+مولد در ساعت 21:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به مراغه در ساعت 08:00 و مراجعت از مراغه همه روزه در ساعت 18:10 و ورود به تهران در ساعت 04:25 میباشد.

63-قطار زنجان1 همه روزه با سازمان 54/6 دانمارکی + نیم رستوران در ساعت 13:40  از تهران حرکت و ورود این قطار به زنجان در ساعت 18:05 و مراجعت از زنجان همه روزه در ساعت 06:30 و ورود به تهران در ساعت 10:50 میباشد.

64-قطار زنجان2 همه روزه با سازمان 60/4 اتوبوسی هستیا در ساعت 06:00  از تهران حرکت و ورود این قطار به زنجان در ساعت 10:25 و مراجعت از زنجان همه روزه در ساعت 14:20 و ورود به تهران در ساعت 18:40 میباشد. 65- قطار میانه1 همه روزه با سازمان 60/5  اتوبوسی ریل ترابر سبا + نیم رستوران در ساعت 05:15 از تهران حرکت و ورود این قطار به میانه در ساعت 11:05 و مراجعت از میانه همه روزه در ساعت 14:35  و ورود به تهران در ساعت 20:45 میباشد.

66- قطار میانه2 همه روزه  با سازمان 60/5  اتوبوسی ریل ترابر سبا + نیم رستوران سبا در ساعت 15:05  از تهران حرکت و ورود این قطار به میانه در ساعت 20:45 و مراجعت از میانه همه روزه در ساعت 05:55 و ورود به تهران در ساعت 11:50 میباشد.

67- قطار میانه3 همه روزه با سازمان54/6  دانمارکی + نیم رستوران در ساعت 08:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به میانه در ساعت 14:10 و مراجعت از میانه همه روزه در ساعت 16:25  و ورود به تهران در ساعت 22:45 میباشد.

68- قطار تهران اصفهان بصورت یکروز درمیان با سازمان 44/4 درجه یک خلیج فارس + نیم رستوران در ساعت 22:50  از تهران حرکت و ورود این قطار به اصفهان در ساعت 06:00 و مراجعت از اصفهان بصورت یکروز رمیان در ساعت 21:45 و ورود به تهران در ساعت 04:25 میباشد.ضمناً حرکت قطار فوق از روز دوم برنامه خواهد بود.

69- قطار تهران شیراز1 همه روزه در روز اول با سازمان 40/9 درجه یک پلور سبز رجاء +رستوران+مولد+حمل خودرو و در روز دوم با سازمان 40/7 چینی نورالرضا + رستوران چینی + مولد + حمل خودرو در ساعت 15:15 از تهران حرکت و ورود این قطار به شیراز در ساعت 05:50 و مراجعت از شیراز همه روزه در ساعت 15:30 و ورود به تهران در ساعت 06:50 میباشد.

70-قطار تهران شیراز2 بصورت یکروز درمیان با سازمان 40/6 فدک در ساعت 18:45 از تهران حرکت و ورود این قطار به شیراز در ساعت 07:50 و مراجعت از شیراز در ساعت 17:10 و ورود به تهران در ساعت 07:45 میباشد.ضمناً حرکت قطار فوق از روز اول برنامه می باشد.

71- قطار ترن ست یزد1 همه روزه  با سازمان یک ست ترن ست 5 سالنی در ساعت 06:15 از تهران حرکت و ورود این قطار به یزد در 12:15 و مراجعت این قطار از یزد همه روزه در ساعت 15:55 ورود به تهران در ساعت 21:50 میباشد.

72- قطار ترن ست یزد2 همه روزه  با سازمان یک ست ترن ست 5 سالنی در ساعت 17:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به یزد در ساعت 23:30 و مراجعت این قطار از یزد همه روزه در ساعت 05:45 ورود به تهران در ساعت 11:20 میباشد.

73- قطار تهران یزد همه روزه در روز اول با سازمان  60/6 درجه یک پارسی مهتاب+ مولد+حمل خودرو و در روز دوم با سازمان 40/6 غدیر ریل ترابر سبا + مولد + حمل خودرو در ساعت 21:40 از تهران حرکت ورود این قطار به یزد در ساعت 05:20 و مراجعت از یزد همه روزه در ساعت 21:35 و ورود به تهران در ساعت 05:00 میباشد.

74- قطار تهران کرمان1 همه روزه با سازمان 60/8 درجه یک پارسی جوپار+ رستوران + مولد + حمل خودرو (یکروز در میان) تشکیل و در ساعت 20:10 از تهران حرکت و ورود این قطار به کرمان در 10:10 و مراجعت از کرمان همه روزه در ساعت 14:20 و ورود به تهران در ساعت 03:50 میباشد.

75-قطار تهران کرمان2 بصورت یکروز درمیان با سازمان 40/8 درجه یک چینی بنیاد +رستوران چینی+مولد تشکیل و در ساعت 15:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به کرمان در 05:10 و مراجعت از کرمان همه روزه در میان در ساعت 16:30 و ورود به تهران در ساعت 06:05 میباشد.ضمناً حرکت قطار فوق از روز اول برنامه خواهد بود.

76- قطار تهران زاهدان همه روزه در روز اول با سازمان60/1 درجه یک پارسی رجاء + 36/7 درجه یک البرز + مولد+ رستوران +حمل خودرو و در روز دوم سازمان60/6 درجه یک پارسی جوپار+ مولد+ رستوران در ساعت 11:15 از تهران حرکت و ورود این قطار به زاهدان در ساعت9:20 و مراجعت از زاهدان در ساعت16:30 و ورود به تهران در ساعت 14:20 میباشد.

77- قطار بندرعباس1 همه روزه با سازمان 60/8 درجه یک پارسی جوپار+ رستوران +حمل خودرو +مولد در ساعت 14:50 از تهران حرکت ورود این قطار به بندرعباس در ساعت 08:35 و مراجعت از بندرعباس همه روزه در ساعت 14:00 و ورود به تهران در ساعت 08:25 میباشد.

78- قطار بندرعباس2  همه روزه در روز اول با سازمان 40/10 چینی غزال رجاء + رستوران + مولد + حمل خودرو و در روز دوم با سازمان40/8 چینی بنیاد + رستوران + حمل خودرو + مولد در  ساعت 13:00 از تهران حرکت ورود این قطار به بندرعباس در ساعت 06:30 و مراجعت از بندرعباس همه روزه در ساعت 12:40 و ورود به تهران در ساعت 07:25 میبباشد.

79- قطار بندرعباس3 بصورت یکروز در میان با سازمان36/11 البرز (8 البرز مهر + 3 البرز رجاء) + رستوران + مولد در ساعت 15:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به بندرعباس در ساعت 09:20 و مراجعت از بندرعباس یکروز در میان در ساعت 16:35 و ورود به تهران در ساعت 10:50 میباشد. ضمناٌ قطار فوق از روز دوم برنامه شروع خواهد شد.

80- قطار اصفهان بندرعباس بصورت یکروز درمیان با سازمان 36/11 البرز+ رستوران + مولد + حمل خودرو + پست در ساعت 13:20 از اصفهان حرکت و ورود این قطار به بندرعباس در ساعت 03:40 و مراجعت از بندرعباس بصورت یکروز درمیان در ساعت16:35 و ورود به اصفهان در ساعت 07:20 میباشد. ضمناٌ قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

81- قطار ساری همه روزه  با سازمان 54/5 درجه دو دانمارکی+80/2 اتوبوسی+نیم رستوران+پست در ساعت 08:10 از تهران حرکت و ورود این قطار به ساری در ساعت 15:20 و مراجعت از ساری همه روزه در ساعت 19:50 و ورود به تهران در ساعت 03:00 میباشد.

82- قطارگرگان1همه روزه با سازمان60/5 درجه یک پارسی رجاء+36/1 درجه یک البرز + مولد در ساعت 22:50 از تهران حرکت و ورود این قطار به گرگان در ساعت08:55 و مراجعت از گرگان همه روزه در ساعت 20:15  و ورود به تهران در ساعت 07:00 میباشد.

83- قطار گرگان2 بصورت یکروز در میان با سازمان 60/1 درجه یک پارسی رجاء+36/7 درجه یک البرز+ مولد + رستوران در ساعت 19:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به گرگان در ساعت 06:00 و مراجعت از گرگان بصورت یکروز درمیان در ساعت18:00 و ورود به تهران در ساعت 04:10 میباشد. ضمناً قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

84- قطار فیروزکوه همه روزه  با سازمان 80/6 اتوبوسی در ساعت 04:35 از تهران حرکت و ورود این قطار به فیروزکوه در ساعت08:15 و مراجعت از فیروزکوه همه روزه در ساعت 15:00 و ورود به تهران در ساعت 18:35 میباشد.

 

 

 

سایر قطارها (محلی و حومه ای) به شرح ذیل:

 

1-قطار کرمان زاهدان همه روزه  با سازمان 108 / 2  متروئی + مولد برق در ساعت 11:20  از کرمان حرکت و ورود این قطار به زاهدان در ساعت 18:55 و مراجعت از زاهدان همه روزه در ساعت 22:30 و ورود به کرمان در ساعت 05:15 میباشد.

2-قطار مشهد سرخس1 همه روزه  با سازمان 108/2دو طبقه صبا در ساعت 09:55 از مشهد حرکت و ورود این قطار به سرخس  در ساعت 12:25 و مراجعت از سرخس همه روزه در ساعت 14:00 و ورود به مشهد در ساعت 16:40 میباشد.

3- قطار مشهد سرخس2 همه روزه با سازمان 108/2 دو طبقه صبا در ساعت 18:25  از مشهد حرکت و ورود این قطار به سرخس  در ساعت 20:55  و مراجعت از سرخس همه روزه در ساعت 5:35 و ورود به مشهد در ساعت 08:15 میباشد.

4- قطار خرمشهر اهواز همه روزه با سازمان 108/2 دوطبق

/ 0 نظر / 191 بازدید