مقررات مسافرت با قطار 2

مقررات مسافرت با قطاربه دوطبقه زیردسته بندی می شوند:

الف – الزامات و خسارتهای عدم رعایت آنها

ب – تسهیلات ومحدودیت های استفاده ازآنها

ب : تسهیلات ومحدودیت استفاده ازآنها

 

                              عنوان

شرایط ( محدودیت ها )

۱- ارتقاء درجه بلیت مسافردرداخل قطاربه داخل به درجه بالاتر

1- درخواست مسافر۲- وجود جا ٣- موافقت رئیس قطار

۴- صدورقبض درآمد قطاربابت تفاوت ازایستگاه تغییردرجه .

۲- تنزیل درجه بلیت مسافر درداخل قطاربه درجه پایین تر

۱- درخواست۲- وجود جا ٣- موافقت رئیس قطار

۴- بدون پرداخت تفاوت بهاء به مسافر

٣- مسافرمی تواند ازیک قسمت ازمسیرمسافرت صرف نظر کند

این مسافر حق مطالبه بقیه کرایه رانخواهد داشت .

۴- علیرغم جاماندن بلیت درمنزل ، مسافرمی تواند تحت شرایطی به قطارسوارشود. 

 -۱ بلیت بنام باشد.

2-عدم زمان کافی برای  آوردن بلیت .

3- امکان آوردن بلیت توسط آشنایان به ایستگاه مبدا، پس ازحرکت قطار.

4- مسافرجای خودرادرقطاربداند .

5- تایید اظهارات مسافرمبنی برجاماندن بلیت توسط یکی ازمسئولین ایستگاه مبدا .

6-ارسال تلفنگرام ازایستگاه مبدا به رئیس قطارمبنی بررسیدن بلیت وعدم صدورقبض درآمد قطار.

توضیح : اگررئیس قطارقبض در آمد قطارراصادرکرده باشد وبعدازآن تلفنگرام برسد ، می تواند آنراابطال نموده و وجه رامسترد کند.

۵- درصورت انصراف مسافرازسفربعلت تاخیربیش ازیک ساعت قطاردرشروع سفر ، مسافرمی تواند بلیت را استرداد وکل وجه بلیت رادریافت نماید .

۱- بلیت بنام باشد.

۲- باجه فروش بلیت درایستگاه بازباشد.

3- بلیت پانچ نشده باشد.

۴- قبل ازحرکت قطارو در ایستگاه مبداءبلیت رااسترداد نماید .

 

6- درصورت تاخیرقطارهای اکسپرس و سریع دررسیدن به مقصد ، مسافرمی توان به هریک از مراکز فروش بلیت مراجعه وبا ارائه کارت شناسائی معتبر50 درصد وجه بلیت را پس از کسر هزینه پذیرایی (در قطارهای ویژه) دریافت نماید.

 

1- درقطارهای توربوترن وترن ست  درکلیه مسیرها درصورت تاخیربیش از۶۰ دقیقه

۲- درقطارهای تهران به زنجان، ساری ، میانه ،شاهرود ، یزد واصفهان   وقطاریزد – کرمان وبالعکس درصورت تاخیربیش از۹۰ دقیقه

٣- درقطارهای تهران به گرگان ، مشهد ،نیشابور و سمنان به مشهد، وبالعکس درصورت تاخیربیش از۱۲۰ دقیقه.

۵- درقطارهای تهران به کرمان ، اهواز، خرمشهر، اندیمشک ، مراغه ، تبریز، وبالعکس ، یزد – مشهد ، اصفهان – مشهد، بندرعباس – مشهد  کرمان – مشهد ، اصفهان – بندرعباس ، تهران – بندرعباس وبالعکس درصورت تاخیربیش از180دقیقه

6-  درقطارهای اهوا ز -  مشهد وتبریز -  مشهد و بالعکس درصورت  تاخیر بیش از 240 دقیقه .

٧- به قطارهای عادی وحومه ای ومحلی خسارت تعلق نمی گیرد .

8- درصورت تاخیربیش ازحد مجاز(براساس بندهای ۱ الی ۶) پرداخت خسارت درصورتی انجام میگیرد که عوامل ناشی تاخیرمربوط به راه آهن ویا رجاء شود ودرحوادث غیرمترقبه همانند زلزله ، سیل ، ریزش کوه و . .. انجام نمی گیرد .

9-برای دریافت مبلغ خسارت  فقط تا یکماه فرصت مراجعه دارد.

7- مسافری که به علت تاخیر قطار یا قطارهای قبلی از قطاری جا بماند وجه بلیت قطاری که از آن جا مانده است به وی مسترد      می گردد امادرصورت تمایل مسافربه ادامه سفربا اولین قطارهم درجه ویا بالاترمی تواند مسافرت نماید ولذا وجهی مسترد نخواهد شد.

- درصورت استفاده ازدرجه پایین تر تفاوت پرداخت خواهد شد . – درصورت استفاده ازدرجه بالاترتفاوت دریافت نخواهد شد.       – درصورت یک شب ماندن درمحل ، هزینه اقامت وغذا به عهده شرکت رجاء می باشد.

1- به شرطی که بلیت هردوقطاربه نامش باشد وهمان روزویا حداکثریک روزبعد مراجعه نماید.

2-  فاصله حرکت برنامه ای بعدی ازرسیدن برنامه ای قطارقبلی

 (PMCT  ) نباید کمتراز3 ساعت باشد.

-3فاصله حرکت واقعی قطاربعدی ازرسیدن واقعی قطارقبلی

 (( RMCT نباید بیشتراز15 دقیقه باشد .

PMCT : planed Minimum connection Time                RMCT:Real minimum connection Time                                         

8- مسافری که به علت تاخیرقطارازوسایل دیگرمانند

 ( هواپیما، کشتی ، اتوبوس ) جا می ماند، می تواند همان روز یا روزبعد به امور مالی شرکت رجاء مراجعه وخسارت مربوطه به جریمه استرداد بلیت وسیله دوم را دریافت نماید .

-1تاخیرقطارناشی ازحوادث طبیعی نباشد .

-2هردوبلیت به نام مسافرباشد .

3- ارائه مدارک مثبته           

 4-  فاصله بین رسیدن قطارطبق برنامه با حرکت برنامه ای وسیله بعدی از 4 ساعت کمترنباشد .

5- تاخیرقطاراز 3 ساعت کمترنباشد .

9- درصورت لغو حرکت قطارازشروع حرکت به هرعلت ، مسافرمی تواند برای دریافت وجه کل بلیت خود مراجعه نماید

1-بلیت باید به نام مسافرباشد .

2-برای دریافت وجه بلیت فقط یک ماه فرصت مراجعه دارد.

 

10- مسافری که بلیت رفت وبرگشت با قطاررادراختیاردارد وقطارمسیررفت لغوشده باشد، چنانچه تمایل به استرداد برگشت راداشته باشد می تواند وجه کامل بلیت برگشت را دریافت نماید دریافت وجه بلیت رفت تابع مقررات مربوط به خود می باشد.

 1- بلیت رفت وبرگشت همنام باشند.

2- حداکثرزمان استرداد بلیت برگشت 3 ساعت قبل ازحرکت قطارباشد.

 

11- درصورت لغوحرکت قطارحین سفربه هرعلت وبازگشت مسافرین به ایستگاه مبدا باهمان قطاریا وسایل جاده ای مسافر

می تواند برای دریافت وجه بلیت خود مراجعه نماید.

1- بلیت باید به نام مسافرباشد.

2- برای دریافت وجه بلیت تا یک ماه فرصت مراجعه دارد.

 

12- درصورت لغو حرکت قطارحین سفروانتقال مسافرین با وسایل جاده ای به مقصد ، مسافرین می توانند با ارائه کارت شناسایی معتبر50 درصد وجه بلیت را دریافت نمایند .

1- به شرطی که ناشی ازحوادث طبیعی نباشد .

2- فقط تایک ماه برای دریافت خسارت فرصت دارند.

3- مسافرین با تاخیرمطابق شرایط تسهیلات بند 6 به مقصد برسند.  

4- بلیت باید به نام مسافرباشد.

13- درصورت ازکارافتادن کامل دستگاه تهویه واگن، 50 درصد بهای بلیت مسترد خواهد شد. درکلیه قطارها که با کلمه لوکس مشخص شده  شرکت رجاء موظف است نسبت به تامین تهویه  (خنک کننده ) آنان اقدام نماید لذا درکلیه واگنهای لوکس ویژه چنانچه دمای کوپه بالاتراز 30 درجه سانتیگراد و برای واگنهای غیرویژه ( لوکس غیرویژه )بالاتر از 35 درجه سانتیگراد برسدتحت شرایطی خسارت پرداخت می شود.-  درکلیه واگنها اعم از لوکس ومعمولی شرکت رجاء موظف است درفصل سرما برای واگنها گرمایش تامین نماید چنانچه دمای واگن به زیر 15 درجه برسد تحت شرایطی 50 درصد خسارت پرداخت می شود .

1- بلیت بنام مسافرباشد .

2- برای دریافت خسارت تایک ماه فرصت مراجعه دارد .

3- یک ساعت بعد ازحرکت قطار

4-دما تا نیم ساعت ثبات داشته باشد .

5- درارتفاع یک متر درداخل کوپه اندازه گیری می شود .

6- صورتجلسه با امضاء رئیس قطار -  مهماندار – ماموربرق .

14- در صورت خرابی سیستم صوتی و تصویری در مبداء حرکت مبلغ 20000 ریال به مسافر پرداخت می شود .

1- بلیت به نام مسافر باشد.

2- برای دریافت خسارت تا یک ماه فرصت دارد .

15- درصورت منفصل شدن واگن وانتقال مسافربه واگنهای دیگر 50 درصد بهاء بلیت پس از کسر خدمات مسترد خواهد شد.

1-  بلیت به نام مسافرباشد .

2- برای دریافت وجه بلیت تا یک ماه فرصت مراجعه دارد .

16- درصورتیکه مسافرمجبورباشد سفرخودرا درواگن رستوران یا راهرو ویا هرجای دیگر پایین تراز درجه  صندلی مندرج دربلیت ادامه دهد تمام وجه بلیت به وی مسترد خواهد شد.

1- بلیت بنام مسافرباشد .

2- برای دریافت خسارت تا یک ماه فرصت مراجعه دارد .

17- درصورتیکه مسافر بابیش از 8 ساعت تاخیر به مقصد برسد ضمن انجام پذیرایی رایگان 100 درصد بهای بلیت به وی مسترد خواهد شد.

 

1- بلیت به نام مسافرباشد .

2- برای دریافت خسارت تایک ماه فرصت دارد .

3-قطارعادی یاحومه ای ومحلی  نباشد .

18- درصورت مفقود شدن ، از بین رفتن یا به سرقت رفتن  بلیت ، مسافرمی تواند درخواست صدور بلیت المثنی نماید.

 

 

 

 

 

 

۱- مراجعه فوری به ایستگاه مبدا وارائه درخواست صدوربلیت المثنی  جهت غیرقابل استردادشدن بلیت مفقوده ۲- چنانچه مشخصات موردتائید بوده وقبلا ًاسترداد نشده باشد ، بلیت المثنی معادل ۱۵ درصد قیمت کل بلیت صادرمی گردد. ٣- فقط بلیت هایی که درشبکه کامپیوتری رزرو وصادرشده اند. ۴- درشهرهائیکه ایستگاه ندارند به نمایندگی فروش بلیت مراجعه نمایند.

۵-حداکثر۴۵ دقیقه مانده به حرکت قطارودر ساعات اداری درخواست پذیرفته می شود. ۶- برای بلیت المثنی مفقوده بلیت المثنی دیگری  صادرنخواهد شد.   7- به بلیت های المثنی خسارت تعلق می گیرد با مراجعه دارندگان بلیت های مذکوربه دفتر مدیریت ارتباط با مشتری در تهران و در شهرستانها با مراجعه به واحد پاسخگویی به شکایات نمایندگیهای رجاء نسبت به طرح موضوع اقدام و پس از انجام بررسی های لازم خسارت متعلقه پرداخت خواهد شد

8- درصورت ارائه همزمان اصل بلیت (مفقوده ) وبلیت المثنی،ابتداءبلیت المثنی درسیستم استرداد وبه همراه کپی بلیت المثنی واصل بلیت اولیه به دفترمدیریت ارتباط بامشتری درتهران ودرشهرستانها با مراجعه به واحد پاسخگویی به شکایات نمایندگیهای رجاء نسبت به پرداخت مبلغ متعلقه استرداد اقدام خواهدشد .

19-  درصورت ارائه بلیت المثنی واصل بلیت مفقوده توسط مسافر  دیگر درقطار

رئیس قطارحسب موارد ذکرشده درزیریکی یا هردورابدون بلیت تلقی خواهد کرد.

۱) مسافری که بلیت بنامش نباشد ، بدون بلیت تلقی می شود.

۲) اگرهردومسافر بلیت بنامشان نباشد، هردوبدون بلیت تلقی می شوند.

20- مسافری که بلیت را درمنزل جا گذاشته باشد ، میتواند ازمقررات بلیت المثنی استفاده نماید .

۱- فرصت آوردن بلیت راقبل ازحرکت قطارنداشته باشد .

۲- درحین مسافرت آشنایان اونتواند بلیت را به ایستگاه مبدا برسانند.

21- درصورت اشتباه درصدوربلیت ویا تغییر عقیده مسافربعد ازصدوربلیت ، مسافرمی تواند تحت شرایطی وجه کامل بلیت رادریافت نماید .

1- فقط تا یک ساعت بعدازصدوربلیت 2- درصورتیکه قطار حرکت نکرده باشد3-توسط همان مرکزصدوربلیت . 4-  گاها ً درایام پیش فروش با اطلاع رسانی بعمل آمده این  زمان قابل افزایش می باشد .

22- درصورت انصراف ازمسافرت قبل ازحرکت قطارمی بایست اقدام به ابطال بلیت ودریافت تمام یا بخشی ازبهاء بلیت نماید .

 بعد ازحرکت قطاروجهی بابت ابطال بلیت مسترد نمی شود.

23- مسافر می تواندبعدازاسترداد بلیت ۹۰درصد ازکل بهای بلیت رادریافت نماید.

اگرتاساعت ۱۲روز قبل ازحرکت قطاربه نمایندگی های فروش ویا ایستگاه مراجعه نماید .

24- مسافرمی تواند پس ازاسترداد بلیت ، ٧۰ درصد ازکل بهای بلیت را دریافت نماید .

اگرازبعد از ساعت 12 روز قبل ازحرکت تا ٣ ساعت مانده به حرکت قطار به نمایندگی فروش ویا ایستگاه مراجعه نماید .

25- مسافرمی تواند پس ازاسترداد بلیت ، ۵۰ درصد کل بهای بلیت رادریافت نماید .

اگراز٣ ساعت مانده به حرکت قطارتا لحظه حرکت قطاربه نمایندگی فروش ویاایستگاه مراجعه نماید .

26- افرادی که استحقاق دریافت  بلیت نیم بهاء را دارند.

۱- درصورت درخواست جا برای اطفال کمتراز۲ سال .

۲- افراد از۲ سال تا ۱۲ سال تمام( بزرگسالان )

٣- جانبازانی که دارای کارت معتبرکامپیوتر می باشند ودر صورت تشخیص بنیاد مربوطه مبنی بر نیاز جانباز به داشتن همراه یک نفر همراه نیز با ارائه معرفی نامه از بنیاد مربوطه.

۴- خانواده معظم شهدا ( پدر، مادر، همسر، فرزند)

27- مسافرمی تواند صندلی مازاد برنیازخود دریک کوپه را جهت دربست کردن آن رزرو نماید.                                                   

 

 

۱) در کلیه قطارها درصورت درخواست مسافرین جهت دربست نمودن کوپه صندلیهای اضافه بااخذ۱۰۰ درصد بهای بلیت وذکرنام ونام خانوادگی سرپرست خانواده وبا استفاده ازتعرفه کسرکوپه صادرمی شود. درضمن قطارهایی که دارای پذیرایی شام ویانهارمی باشند مبلغ پذیرایی ازبلیت کسرکوپه ،کسرخواهد شد.

  با بلیت کسرکوپه نمی توان مسافری را همراه آورد .  (۲

به بلیت های کسرکوپه خسارت تعلق می گیرد.   (٣

28-کوپه هایی که دربست خانواده ویا گروهی معینی است میتوانند فقط یک نفر مسافراضافی بدون بلیت به همراه بیاورند.

1- برای این مسافر درقطار،قبض در آمد قطار مطابق استحقاق اوصادرخواهد شد

2- - حق درخواست جا خارج ازهمان کوپه راندارد .

تبصره :

۱- مسافرفقط می تواند ازیک نوع تخفیف استفاده کند .تخفیفات قابل ترکیب نمی باشند .

2- خسارت  تاخیررسیدن به مقصد وخسارت انفصال واگن وازکارافتادن کامل تهویه قابل ترکیب می باشند.

3-   مبلغ کل خسارت هربلیت به هر حال بیشتر ازمبلغ کل بلیت نخواهد شد.

4- قبوض صادره  مانده درقطاروبلیت های صادره درسیستم  off line   مسئول دریافت خسارت نمی شود.

    

 

/ 0 نظر / 42 بازدید