کنترل بلیت

یکی ازکنترل های مهم درپیشگیری ازپدیده بازار سیاه بلیت درایام نابرابری عرضه وتقاضا ، تشخیص هویت مسافرین قبل ازورود به سکوی مسافری می باشد . علاوه براین کنترل بلیت درکلیه ایام سال به جهت ممانعت از ورود مسافرین بدون بلیت یا اشتباه سوار شدن که مشکلات عدیده ای درداخل قطاربوجود می آورد ، ازدیگرکنترل های مهم وضروری می باشد.

شاید ذکراین نکته ضروری نباشد که کلیه کنترل های دیگر برای توزیع عادلانه بلیت قطارهای مسافری برشالوده کنترل پی ریزی شده است . برای مثال : صدوربلیت با رویت شناسنامه زمانی که کنترل بلیت انجام نشود  چه مفهومی می تواند داشته باشد . لذا انجام کنترل بلیت برای کلیه قطارهای بین شهری که بلیت با ذکرنام وصندلی فروخته می شود وکلیه ایستگاه های مبدا حرکت ودرداخل قطاربصورت جدی ومستمرضروری است .

درکنترل بلیت علاوه برکنترل صحت واعتبارآن ، راهنمایی مسافرین نیزمورد توجه بوده وازسوارشدن آنها به قطاراشتباه ممانعت می گردد.

 

 

لایه اول کنترل بلیت

درب ورود به سکوی مسافری

کنترل

تصمیم

۱- کنترل ورود مسافربدون بلیت

 (غیرازقطارهای حومه ای ومحلی)

 

ازورود مسافربدون بلیت به سکو خودداری می شود. مگراینکه تنها همراه یک کوپه دربستی باشد وارتباط خانوادگی یا گروهی وی باسایرمسافرین کوپه به اثبات برسد.

۲-کنترل مخدوش یا جعلی بودن بلیت

 

 

مسافری که بلیت او مخدوش است بدون بلیت تلقی میشود ودرصورت جعلی بودن نیروی انتظامی رسیدگی خواهد نمود .

٣- کنترل تاریخ حرکت

 

 

از ورود مسافری که با تعجیل یاتاخیرروزحرکت مراجعه کرده است خودداری می شود.

۴- کنترل شماره سکو وساعت حرکت وقطارمربوطه

( شماره قطار، مبدا ومقصد )

 

 

 

 

 ازورود مسافربه سکوی اشتباهی جلوگیری می شود وبه سکوی مربوطه راهنمائی می گردد. مسافرجامانده جهت تهیه مجدد بلیت به باجه لیست انتظارهدایت می شود ومسافری که هنوزقطاراوبرای مسافرگیری اعلام نشده به انتظاردر

سالن دعوت می گردد.

۵- تشخیص هویت

ازورود مسافری که مشخصات اوبا بلیت مطابقت ندارد ممانعت شده واعلام می شود که فقط شخصی که بلیت به نام اوست مجازبه مسافرت می باشد

 

مسئولیت اجرای لایه اول کنترل بلیت بعهده مامورین واحد کنترل بلیت ایستگاه می باشد.

 

لایه دوم کنترل بلیت

درب ورود به واگنها

کنترل

تصمیم

۱- کنترل ورود مسافربدون بلیت

 

 

ازورود مسافربدون بلیت به قطارممانعت می شود . مگراینکه مسافر قطارحومه ای ومحلی ویامسافرهمراه کوپه دربستی باشد.

۲- کنترل تاریخ حرکت

 

 

ازورود مسافری که تاریخ حرکت بلیت اومنقضی شده یا مربوط به روزهای بعدی است جلوگیری می شود.

 

٣- کنترل شماره سکو وساعت حرکت وقطار

مربوطه ( شماره ، قطار، مبدا ومقصد )

 

مسافری که اشتباها ًمراجعه کرده راهنمایی می شود وازورود اوبه واگن خودداری خواهد شد.ودرصورتی که مسافرقصددارد در یکی از ایستگاههای بین راه که قطار در آن ایستگاه توقف دارد از قطار پیاده شود شماره صندلی مربوطه ثبت تا قبل از رسیدن به ایستگاه مورد نظر جهت پیاده شدن مسافر به ایشان اطلاع داده شود.

۴- کنترل شماره واگن

 

 

مسافربه واگن مربوطه هدایت می گردد.

 

مسئولیت اجرای لایه دوم کنترل بلیت بعهده مهمانداران قطار  می باشد.

 

 

لایه سوم کنترل بلیت درداخل قطار

                      کنترل

                         تصمیم

۱- کنترل حضورمسافربدون بلیت

 

 

 

برای مسافرین بدون بلیت با ۵۰ درصد اضافی قبض صادرمی گردد .اما درقطارهای حومه ای ومحلی وعادی وسریع یا برای یک همراه کوپه دربستی ، قبض تمام بهاء صادرخواهد شد. برای افرادی که استحقاق دریافت بلیت نیم بهاءرا دارند فقط قبض نیم بهاءصادر      می شود.

۲- کنترل تاریخ وساعت حرکت قطار

مسافری که اشتباهی سوارشده است بدون بلیت تلقی میگردد.

٣- کنترل شماره صندلی وواگن

 

مسافربه جای خود درقطارهدایت میشود . درصورت تکراری شدن بلیت ، جای مربوطه به مسافریکه بلیت بنامش میباشد، تعلق خواهد داشت ودارنده بلیت مخدوش ، بدون بلیت تلقی می شود.

۴- کنترل بلیتهای تخفیف دار(نیم بهاءورایگان ..)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- تشخیص سن کودکان ازطریق  رویت شناسنامه است درصورتیکه ارائه نشود، نظررئیس قطارصائب می باشد درموارد عدم استحقاق نیم بهاء درصورت بنام بودن بلیتها فقط تفاوت تا تمام بهاء صادرمی شود ودرصورت بنام نبودن قبض تمام بهاء صادر     می شود. - تشخیص استحقاق نیم بهائ جانبازان وخانواده شاهد ازطریق کارت معتبرکامپیوتری بنیاد مربوطه است ودرصورت عدم استحقاق نیم بهاء وبه نام بودن بلیت ها فقط تفاوت تا تمام بهاء دریافت می شودوچنانچه بنام نباشد قبض تمام بهاء صادرمی شود.

- بلیت اداری کارکنان راه آهن ازطریق تطبیق آن باکارت شناسایی عکسدارکنترل می شود . درصورت عدم استحقاق ازنظردرجه بلیت ، فقط تخلف مرکزتامین کننده گزارش خواهد شد.  - درصورت عدم اعتبارازنظر(زمان ، مسیر، دفعات ،استفاده و...) وبه نام بودن قبض تمام بهاء برای سنین بالای ۱۲ سال ونیم بهاء برای مشمولین نیم بهاء صادرشده وتخلف مرکزتامین کننده گزارش می شود. امادرصورت بنام نبودن قبض مطابق استحقاق صادرمیشود وگزارش می گردد.   - دربلیتهای اداری چنانچه جای مسافردرقطارتامین نشده باشد ، اگربلیت بنام مسافرباشد، بلیت بصورت دستی توسط رئیس قطاربدون ضمانت دادن جاتامین شده ودر پشت بلیت ثبت  می شود. درکلیه مواردیکه قبض صادرمیشود بدون تضمین دادن جااست

۵-  سهمیه های ویژه (خواهران وبرادران )

 

درصورت عدم رعایت سهمیه ها ، مسافرجابه جاشده وتخلف مرکزفروش گزارش می شود.

مسئولیت اجرای لایه سوم کنترل بلیت بعهده رئیس قطارمی باشد.

 

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

/ 0 نظر / 40 بازدید