برنامه حرکت قطارهای مسافری از مورخه 93/07/11 لغایت 93/12/24

برنامه حرکت قطارهای مسافری حرکت از تهران- از مورخه 93/07/11 لغایت 93/12/24

برنامه حرکت قطارهای مسافری برحسب محور حرکت - از مورخه 93/07/11 لغایت 93/12/24

 

 برنامه تشریحی حرکت قطارهای مسافری در پاییز و زمستان93 1- قطار ترن ست مشهد1 همه روزه با سازمان یک ست ترن ست 6 سالنی در ساعت 05:50  از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 14:05 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت05:50  و ورود به تهران در ساعت14:10 میباشد. 2- قطار ترن ست مشهد2 بصورت همه روزه  با سازمان یک ست ترن ست 4 سالنی در ساعت06:15 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در 14:35 و مراجعت از مشهد در ساعت06:20 و ورود به تهران در ساعت 14:45میباشد. 3- قطار ترن ست مشهد3 بصورت همه روزه  با سازمان یک ست ترن ست 4 سالنی در ساعت06:55 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت15:35 و مراجعت از مشهد در ساعت06:45 و ورود به تهران در ساعت 16:00 میباشد. 4-  قطار ف1 مشهد  بصورت همه روزه با سازمان 108/8 دوطبقه جدید صبا در ساعت 07:15 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 17:05 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 07:35 و ورود به تهران در ساعت18:10 میباشد. 5-  قطار ف2 مشهد  بصورت همه روزه با سازمان 40/9 درجه یک چینی وانیا ریل+رستوران در ساعت 07:45 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت17:50 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 21:25 و ورود به تهران در ساعت 08:55 میباشد. 6- تهران شاهرود همه روزه با سازمان 108/4 دوطبقه جدید صبا در ساعت08:10 از تهران حرکت و ورود به شاهرود در ساعت 12:55 و مراجعت از شاهرود همه روزه در ساعت 16:45 و ورود این قطار به تهران در ساعت22:05 میباشد.

7- قطار عادی مشهد بصورت همه روزه با سازمان 108/7 دوطبقه جدید صبا در ساعت 09:20 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت21:40 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 08:35  و ورود به تهران در ساعت20:55 میباشد.

8- قطار تهران نیشابور همه روزه با سازمان 66/3 درجه یک تبدیلی + 54/7 درجه دو دانمارکی + نیم رستوران + استیم در ساعت11:25 از تهران حرکت و ورود این قطار به نیشابور در ساعت 22:20 و مراجعت از نیشابور همه روزه در ساعت12:20 و ورود به تهران در ساعت22:50 میباشد.

9- قطار تهران-خواف بصورت یکروز در میان با سازمان66/3 درجه یک تبدیلی + 54/7 درجه دو دانمارکی + نیم رستوران + استیم در ساعت 13:15 از تهران حرکت و ورود این قطار به خواف در ساعت 02:45  و مراجعت از خواف یکروز در میان در ساعت12:50 و ورود به تهران در ساعت02:15 می باشد. ضمناٌ قطار فوق از روز دوم برنامه شروع خواهد شد.

10- قطار تهران طبس یکروز در میان با سازمان60/7 درجه یک پارسی + مولد+ رستوران در ساعت 13:15 از تهران حرکت و ورود این قطار به طبس در ساعت 04:55 و مراجعت از طبس یکروز در میان در 10:40 و ورود به تهران در ساعت 02:15 میباشد. ضمناٌ قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

11-  قطار ف3 مشهد  بصورت همه روزه با سازمان 54/11 درجه دو دانمارکی + نیم رستوران + پست + استیم در ساعت 14:10 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 01:25 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت 12:00 و ورود به تهران در ساعت24:00 میباشد.

12- قطار ف4 مشهد همه روزه با سازمان60/11 درجه یک جوپار + رستوران در ساعت 14:45 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 01:55 و مراجعت این قطار از مشهد در ساعت 13:30 و ورود به تهران در ساعت 00:50 میباشد.

13-قطار ف5 مشهد همه روزه با سازمان 40/9 درجه یک بنیاد + رستوران چینی در ساعت 15:15 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 02:25 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت07:10 و ورود به تهران در ساعت 17:35 میباشد.

14- قطار ف6 مشهد همه روزه با سازمان40/9 درجه یک وانیا + رستوران چینی در ساعت 15:45 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 02:55 و مراجعت این قطار از مشهد همه روزه در ساعت 15:20 و ورود این قطار به تهران در ساعت 02:45 خواهد بود.

15-قطار ریل باس سمنان همه روزه با سازمان یک ست ریل باس 4 سالن ارم در ساعت16:10 از تهران حرکت و ورود به سمنان در ساعت 18:55 و مراجعت از سمنان همه روزه در ساعت 05:50 و ورود این قطار به تهران در ساعت 08:40 میباشد.

16-قطار ف7 مشهد همه روزه درروز اول با سازمان 66/10 درجه دو خواب + رستوران+مولد برق + استیم و در روز دوم با سازمان60/7 درجه یک پارسی مهتاب + نیم رستوران و در ساعت 16:35 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت04:20 ومراجعت از مشهد همه روزه در ساعت11:20 و ورود به تهران در ساعت23:35 میباشد.

17-قطار ف8 مشهد همه روزه با سازمان 36/10 درجه یک اکسپرس + رستوران + حمل خودرو + استیم در ساعت 17:10 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت04:35 ومراجعت از مشهد همه روزه در ساعت19:15 و ورود به تهران در ساعت07:05 میباشد.

18-قطار ف9 مشهد همه روزه با سازمان 32/11 درجه یک سبز+ رستوران + حمل خودرو + استیم در ساعت 18:20 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 06:05 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 18:45 و ورود به تهران در ساعت06:20 میباشد.

19- قطار ف10 مشهد همه روزه با سازمان 32/10 درجه یک سیمرغ + رستوران+حمل خودرو + استیم در ساعت 18:50 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 06:40 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 20:15 و ورود به تهران در ساعت 07:50 میباشد.

20- قطار ف11 مشهد همه روزه  با سازمان 40/11 درجه یک نور +رستوران چینی در ساعت 19:50 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت07:00 ومراجعت از مشهد همه روزه در ساعت18:00 و ورود به تهران در ساعت 05:30 میباشد.

21- قطار ف12 مشهد همه روزه  در روز اول با سازمان 36/10 درجه یک نگین + رستوران و در روز دوم با سازما ن 32/10 درجه یک نگین + رستوران در ساعت 20:25 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت07:35 ومراجعت از مشهد همه روزه در ساعت17:35 و ورود به تهران در ساعت04:55 میباشد.

22- قطار ف13 مشهد همه روزه در روز اول با سازمان 40/11 درجه یک پلور بنیاد و در روز دوم با سازما ن 40/9 درجه یک پارسی بنیاد در ساعت20:50 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 07:55و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت20:55 و ورود به تهران در ساعت 08:15 میباشد.

23- قطار ف14 مشهد همه روزه با سازمان 40/9 درجه یک بنیاد + رستوران چینی در ساعت 22:00  از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت09:10 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 16:35 و ورود به تهران در ساعت 04:05 میباشد. 24- قطار ف15 مشهد همه روزه با سازمان 60/8 اسپانیایی تبدیلی + 32/2 اسپانیایی + رستوران اسپانیایی در ساعت23:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت10:35 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت00:50 و ورود به تهران در ساعت 12:45 میباشد.  25- قطار ف16 مشهد همه روزه در روز اول با سازمان 44/8 درجه یک مارال وانیا+ رستوران+مولد برق و در روز دوم با سازمان 66/4 درجه یک نگین + 36/5 درجه یک نگین + رستوران در ساعت23:55 از تهران حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 11:20 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت00:25 و ورود به تهران در ساعت11:50 میباشد.

26- قطار شاهرود مشهد همه روزه با سازمان 32/2 درجه یک اکسپرس + 48/5 درجه دو دانمارکی + 54/4 درجه دو دانمارکی + نیم رستوران + استیم در ساعت 13:15 از شاهرود حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 19:25 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت01:50 بامداد و ورود به شاهرود در ساعت 08:50 میباشد.

27- قطار سمنان مشهد همه روزه با سازمان 32/2 درجه یک اکسپرس + 48/5 درجه دو دانمارکی + 54/4 درجه دو دانمارکی + نیم رستوران + استیم در ساعت11:15 از سمنان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 19:50 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت23:10 و ورود به سمنان در ساعت 08:10 میباشد.

28- قطار آزادور مشهد همه روزه با سازمان 96/3 اتوبوسی + استیم در ساعت04:15  از آزادور حرکت  و ورود این قطار به مشهد در ساعت 8:25 و مراجعت این قطار از مشهد همه روزه در ساعت13:55 و ورود به آزادور در ساعت18:05 میباشد.

29- قطار طبس مشهد بصورت یکروز در میان با سازمان 7 سالن مخصوص بنیاد در ساعت 22:15  از طبس حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت05:00 و مراجعت این قطار از مشهد یکروز در میان در ساعت21:50 و ورود به طبس در ساعت04:40 میباشد. ضمناٌ قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

30- قطار اصفهان مشهد1 بصورت همه روزه در روز اول با سازمان40/9 درجه یک نور+رستوران+مولد و در روز دوم با سازمان 40/10 درجه یک چینی وانیاریل +رستوران چینی+مولد در ساعت 16:30 از اصفهان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 10:20 و مراجعت از مشهد در ساعت 16:10 و ورود به اصفهان در ساعت 10:15 میباشد.

31-قطار اصفهان مشهد2 بصورت یکروز در میان با سازمان 40/9 درجه یک نور+رستوران چینی+ مولد در ساعت 15:00 از اصفهان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 09:45 و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت15:45 و ورود به اصفهان در ساعت11:00 میباشد. شروع حرکت از روز دوم برنامه میباشد.

32- قطار تبریز مشهد1  همه روزه با سازمان 66/3 درجه یک تبدیلی + 44/8 درجه یک خلیج فارس + رستوران+ حمل خودرو + استیم در ساعت 10:30 از تبریز حرکت و ورود به مشهد در ساعت 11:00 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت17:00 و ورود به تبریز در ساعت 17:45 میباشد.

33-قطار تبریزمشهد2 روزهای سه شنبه و جمعه با سازمان60/4 درجه یک اسپانیایی تبدیلی + 32/5 اسپانیایی+نیم رستوران اسپانیایی+ مولدبرق در ساعت20:15 از تبریز حرکت و ورود به مشهد در ساعت 20:35 و مراجعت از مشهد روزهای یکشنبه و پنجشنبه در ساعت09:35 و ورود به تبریز در ساعت10:00 میباشد.

34- قطار مهاباد مشهد روزهای دوشنبه و پنج شنبه با سازمان66/5 درجه یک اسپانیایی + رستوران اسپانیایی+ مولدبرق اسپانیایی در ساعت 20:10 از مهاباد حرکت و ورود به مشهد در ساعت 20:35 و مراجعت از مشهد روزهای شنبه و چهارشنبه در ساعت 09:35 و ورود به مهاباد در ساعت 09:55 میباشد.

35- قطار اهواز مشهد همه روزه با سازمان60/12 درجه یک پارسی مهتاب+ رستوران+مولد + حمل خودرو  در ساعت 10:30 از اهواز حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت13:30 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت22:15و ورود به اهواز در ساعت 01:05خواهد بود.

36- قطار شوشتر اندیمشک مشهد همه روزه در روز اول با سازمان40/8 درجه یک پلور سبز راه آهن حمل و نقل+ رستوران+مولد و در روز دوم وسوم با سازمان60/6 درجه یک پارسی مهتاب+ رستوران + مولد در ساعت18:50  از شوشتر حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت22:10 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت08:00 و ورود به شوشتر در ساعت 11:15خواهد بود.

37- قطار  ملایر مشهد به صورت یکروز در میان با سازمان 44/11 درجه یک خلیج فارس + رستوران + استیم در ساعت 13:35 از ملایر حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 08:40 و مراجعت از مشهد به صورت یکروز در میان در ساعت 14:25 و ورود به ملایر در ساعت 09:50 میباشد. ضمنا قطار فوق از روز دوم برنامه شروع خواهد شد. 38- قطار قم مشهد همه روزه در روز اول با سازمان60/12 درجه یک پارسی +رستوران + مولد و در روز دوم با سازمان32/5 درجه یک اکسپرس +54/7 درجه دو دانمارکی +نیم رستوران + استیم در ساعت14:50 از قم حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت05:15 و مراجعت از مشهد همه روزه  در ساعت12:30 و ورود به قم در ساعت 02:50 می باشد.

39- قطار زنجان مشهد همه روزه با سازمان 32/3 درجه یک اکسپرس + 54/10 درجه دو دانمارکی + نیم رستوران + استیم در ساعت20:20 از زنجان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت13:05 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت19:45 و ورود به زنجان در ساعت 11:55 خواهد بود. ضمناً قطار مشهد زنجان  روزهای چهارشنبه بعنوان قطار مشهد میانه  اعزام و پس از ورود به زنجان در روزهای پنجشنبه مطابق برنامه از زنجان به میانه ادامه سیر خواهد داد. ضمنا قطار مذکور روزهای پنجشنبه بعنوان قطار میانه مشهد در ساعت 17:40 مطابق برنامه از میانه به مشهد اعزام خواهد گردید.

40- قطار قزوین مشهد همه روزه در روز اول با سازمان 32/3 درجه یک اکسپرس + 54/10 درجه دو دانمارکی + نیم رستوران + استیم و در روز دوم با سازمان 44/11 درجه یک دلیجان + رستوران + استیم در ساعت21:40 از قزوین حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت11:45 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت23:50 و ورود به قزوین در ساعت14:05 خواهد بود.

41- قطار کرج مشهد بصورت همه روزه با سازمان66/11 درجه دو خواب + رستوران 380 +مولد380 + استیم در ساعت23:35 از کرج حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 12:25 و مراجعت از مشهد بصورت همه روزه در ساعت01:20 و ورود به کرج در ساعت 14:40 خواهد بود.

42- قطار کاشان مشهد بصورت یکروز در میان با سازمان40/10 درجه یک پلور سبز +  رستوران+ مولد در ساعت 17:55 از کاشان حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت 08:40 و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت22:45 و ورود به کاشان در ساعت 13:35 خواهد بود. ضمناٌ قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

43- قطار یزد مشهد یکروز در میان با سازمان 40/11 چینی ریل کوثر + رستوران + مولد + حمل خودرو یک طبقه در ساعت 17:25 از یزد حرکت ورود این قطار به مشهد در ساعت 08:10 و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت 21:50 و ورود به یزد در ساعت 12:30 میباشد. ضمنا قطار  فوق از روز دوم برنامه اعزام خواهد شد. 44- قطار کرمان مشهد همه روزه در روز اول با سازمان40/11 چینی بنیاد + رستوران+ مولد +حمل خودرو یک طبقه و در روز دوم با سازمان 60/11 درجه یک پارسی جوپار + رستوران + مولد + حمل خودرو 2 طبقه در ساعت 13:55 از کرمان حرکت ورود این قطار به مشهد در ساعت 06:25 و مراجعت از مشهد همه روزه در ساعت 13:10 و ورود به کرمان در ساعت 05:30 میباشد. 45-قطار بندرعباس مشهد یکروز در میان با سازمان40/11 چینی ریل کوثر + رستوران + مولد + حمل خودرو 2 طبقه در ساعت 16:20 از بندرعباس حرکت ورود این قطار به مشهد در ساعت 15:05 و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت14:50 و ورود به بندرعباس در ساعت12:15 میباشد. ضمنا قطار  فوق از روز دوم برنامه اعزام خواهد شد. 46- قطار ساری مشهد یکروز در میان با سازمان 44/8 درجه یک دلیجان + رستوران + استیم در ساعت 17:50 از ساری حرکت ورود این قطار به مشهد در ساعت10:00  و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت 15:50 و و ورود به ساری در ساعت 08:05 خواهد  بود. ضمنا قطار فوق از روز اول برنامه شروع خواهد شد.

47- قطار شیراز مشهد یکروز در میان با سازمان 40/10 درجه یک پلورسبز + رستوران + مولد+ حمل خودرو2 طبقه در ساعت 15:55 از شیراز حرکت و ورود این قطار به مشهد در ساعت16:30 و مراجعت از مشهد یکروز در میان در ساعت14:50 و ورود به شیراز در ساعت 15:20 میباشد. شروع حرکت قطار مذکور از روز اول برنامه خواهد بود.

48- قطار مشهد سرخس1 همه روزه بجز دوشنبه ها با سازمان یک ست ریل باس ارم 4 سالنی در ساعت10:15 از مشهد حرکت و ورود این قطار به سرخس  در ساعت 13:05 و مراجعت از سرخس همه روزه بجز دوشنبه ها در ساعت 14:15 و ورود به مشهد در ساعت 17:20 میباشد.

49- قطار مشهد سرخس2 همه روزه با سازمان یک ست ریل باس ارم 4 سالنی در ساعت20:35 از مشهد حرکت و ورود این قطار به سرخس  در ساعت23:25 و مراجعت از سرخس همه روزه در ساعت 06:15 و ورود به مشهد در ساعت 09:25 میباشد.

50- قطار ف1 اهواز همه روزه در روز اول با سازمان 96/7 اتوبوسی مهتاب +نیم رستوران +مولد+ پست و در روز دوم با سازمان 54/10 درجه دو دانمارکی+ 80/3 اتوبوسی + نیم رستوران + پست + استیم در ساعت10:50 ازتهران حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت 03:10 و مراجعت از اهواز همه روزه در ساعت11:30 و ورود به تهران در ساعت 03:20 میباشد.

51-قطار ف2خرمشهر همه روزه با سازمان 60/8 درجه یک پارسی مهتاب+رستوران+مولد در ساعت 12:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به خرمشهر در ساعت 07:35 و مراجعت از خرمشهر همه روزه در ساعت11:30 و ورود به تهران در ساعت 04:35 میباشد.

52- قطار ف3 اهواز بصورت همه روزه با سازمان 40/7 درجه یک پلور سبز+رستوران+مولد+ حمل خودرو در ساعت14:55 از تهران حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت06:50 و مراجعت از اهواز بصورت همه روزه در ساعت15:25 و ورود به تهران در ساعت07:20 میباشد. ضمناً قطار فوق در روز اول تا خرمشهر سیر خواهد نمود.

53- قطار ف4 اهواز بصورت یکروز در میان با سازمان66/11 درجه یک نگین+ رستوران + مولد در ساعت18:20 ازتهران حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت 09:35 و مراجعت از اهواز بصورت یکروز در میان در ساعت16:55 و ورود به تهران در ساعت 08:05 میباشد. ضمنا قطار  فوق از روز اول برنامه اعزام خواهد شد.

54- قطار ریل باس خرمشهر اهواز همه روزه با سازمان یک ست ریل باس 4 سالنی  در ساعت 06:15  از خرمشهر حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت08:35 و مراجعت از اهواز همه روزه در ساعت18:35 و ورود به خرمشهر در ساعت20:45 می باشد.

55- قطار ریل باس اندیمشک اهواز1 همه روزه با سازمان یک ست ریل باس 4 سالنی  در ساعت 5:50  از اندیمشک حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت8:30 و مراجعت از اهواز همه روزه در ساعت12:10 و ورود به اندیمشک در ساعت14:30 می باشد.

56- قطار ریل باس اندیمشک اهواز2 همه روزه با سازمان یک ست ریل باس 4 سالنی در ساعت 15:30 از اندیمشک حرکت و ورود این قطار به اهواز در ساعت17:50 و مراجعت از اهواز همه روزه در ساعت 19:25 و ورود به اندیمشک در ساعت 21:45 می باشد.

57- قطار ف1 تبریز همه روزه با سازمان32/10 درجه یک سبز تبریز+ رستوران+حمل خودرو + استیم در ساعت18:15 از تهران حرکت و ورود این قطار به تبریز در ساعت07:15 و مراجعت از تبریز همه روزه در ساعت17:15 و ورود به تهران در ساعت 06:15 میباشد.

58- قطار ف2 تبریز همه روزه با سازمان 66/5 درجه یک تبدیلی+36/4 درجه یک اکسپرس + رستوران + پست + استیم در ساعت16:55 از تهران حرکت و ورود این قطار به تبریز در ساعت05:50 و مراجعت از تبریز همه روزه در ساعت18:30و ورود به تهران در ساعت 7:40 میباشد.

59-قطار ف3 تهران کرج تبریز بصورت یکروز در میان با سازمان60/5 درجه یک اسپانیایی تبدیلی+رستوران  اسپانیایی + دوبله زیمنس در ساعت19:30 از تهران حرکت و ورود این قطار به تبریز در ساعت07:50 و مراجعت از تبریز یکروز در میان در ساعت21:30 و ورود به تهران در ساعت 09:35 میباشد. حرکت از روز دوم برنامه خواهد بود.

60- قطار انکارا روز چهارشنبه هرهفته با سازمان36/6 درجه یک اکسپرس + رستوران+ پست + استیم درساعت22:40 از تهران حرکت و ورود این قطار به آنکارا در ساعت 09:25 روز شنبه و مراجعت از آنکارا در روز چهارشنبه در ساعت 10:25 و ورود به تهران در ساعت 20:10 روز جمعه میباشد.

61- قطار ف1 مراغه همه روزه با سازمان 66/4 درجه یک تبدیلی+32/3 درجه یک اکسپرس + رستوران + استیم در ساعت 20:30 از تهران حرکت و ورود این قطار به مراغه در ساعت 06:30 و مراجعت از مراغه همه روزه در ساعت 18:30 و ورود به تهران در ساعت 05:00 میباشد.

62- قطار سریع مراغه همه روزه با سازمان 66/9 درجه دو خواب + رستوران380+ مولد380 + استیم در ساعت 23:35 از تهران حرکت و ورود این قطار به مراغه در ساعت10:25 و مراجعت از مراغه همه روزه در ساعت17:00 و ورود به تهران در ساعت 04:25 میباشد.

63-قطار ترن ست زنجان همه روزه با سازمان یک ست 4 سالنی در ساعت 06:25 از تهران حرکت و ورود این قطار به زنجان در ساعت10:05 و مراجعت از زنجان همه روزه در ساعت 16:30 و ورود به تهران در ساعت20:50 میباشد.

64- قطار ترن ست میانه همه روزه با سازمان یک ست ترن ست 4 سالنی در ساعت14:35 از تهران حرکت و ورود این قطار به میانه در ساعت20:00 و مراجعت از میانه همه روزه در ساعت5:10 و ورود به تهران در ساعت 11:30 میباشد.

65-قطار زنجان همه روزه با سازمان 108/4 دو طبقه جدید صبا در ساعت 15:00  از تهران حرکت و ورود این قطار به زنجان در ساعت19:10 و مراجعت از زنجان همه روزه در ساعت05:50 و ورود به تهران در ساعت 10:35 میباشد.

66- قطار میانه1 همه روزه با سازمان70/5  اتوبوسی + نیم رستوران+ مولد380 + استیم در ساعت 07:20 از تهران حرکت و ورود این قطار به میانه در ساعت 13:25 و مراجعت از میانه همه روزه در ساعت15:40  و ورود به تهران در ساعت22:20 میباشد.

67- قطار میانه2 همه روزه  با سازمان 72/6  اتوبوسی تهویه دار + نیم رستوران+2 نیم مولد در ساعت 16:00  از تهران حرکت و ورود این قطار به میانه در ساعت 22:55 و مراجعت از میانه همه روزه در ساعت6:30 و ورود به تهران در ساعت13:30 میباشد.

68- قطار تبریز وان روز دوشنبه هر هفته با سازمان 66/4 درجه دو خواب + رستوران+ مولد+ پست+ استیم در ساعت22:35 از تبریز حرکت و ورود این قطار به وان در ساعت8:30 روز سه شنبه و مراجعت از وان در روز سه شنبه در ساعت 20:00 و ورود به تبریز در ساعت6:10 روز چهارشنبه میباشد.

69- قطار اصفهان همه روزه  با سازمان 60/5 درجه یک پارسی بنیاد+مولد660 رجاء در ساعت 22:45  از تهران حرکت و ورود این قطار به اصفهان در ساعت 05:30 و مراجعت از اصفهان همه روزه در ساعت21:30 و ورود به تهران در ساعت 04:15 میباشد.

70- قطار تهران شیراز همه روزه در روز اول با سازمان 60/4 درجه یک پارسی مهتاب + 40/4 نور الرضا+رستوران+مولد + حمل خودرو 2 طبقه و روز دوم با سازمان 40/10 درجه یک پلور سبز رجاء + رستوران+ مولد در ساعت20:10 از تهران حرکت و ورود این قطار به شیراز در ساعت10:25  و مراجعت از شیراز در ساعت20:45 و ورود به تهران در ساعت 11:35 میباشد.

71- قطار ترن ست یزد1 همه روزه  با سازمان یک ست ترن ست 4 سالنی در ساعت06:20 از تهران حرکت و ورود این قطار به یزد در ساعت12:00 و مراجعت این قطار از یزد همه روزه در ساعت 15:45 ورود به تهران در ساعت 22:25 میباشد.

72- قطار ترن ست یزد2 همه روزه  با سازمان یک ست ترن ست 4 سالنی در ساعت 16:25 از تهران حرکت و ورود این قطار به یزد در ساعت22:10 و مراجعت این قطار از یزد همه روزه در ساعت 06:25 ورود به تهران در ساعت12:25 میباشد.

73- قطار تهران یزد1 همه روزه در روز اول با سازمان  108/5 دو طبقه جدید صبا + 60/1 پارسی+رستوران + مولد + حمل خودرو و در روز دوم با سازمان 60/7 درجه یک پارسی+رستوران+مولد در ساعت 21:00 از تهران حرکت ورود این قطار به یزد در ساعت 04:50 و مراجعت از یزد همه روزه در ساعت 20:15 و ورود به تهران در ساعت 03:45 میباشد. 74- قطار تهران کرمان همه روزه در روز اول با سازمان60/10 درجه یک پارسی جوپار+ مولد + رستوران +حمل خودرو و در روز دوم با سازمان 60/7 درجه یک پارسی جوپار+40/4 درجه یک نور + مولد+ رستوران +پست در ساعت 19:10 از تهران حرکت و ورود این قطار به کرمان در ساعت09:10 و مراجعت از کرمان همه روزه در میان در ساعت15:20 و ورود به تهران در ساعت05:40 میباشد. 75- قطار تهران زاهدان همه روزه در روز اول با سازمان60/10 درجه یک پارسی جوپار+ مولد+ رستوران +پست و در روز دوم با سازمان60/7 درجه یک پارسی رجاء + مولد+ رستوران +حمل خودرو در ساعت 11:55 از تهران حرکت و ورود این قطار به زاهدان در ساعت11:10 و مراجعت از زاهدان در ساعت15:30 و ورود به تهران در ساعت 15:05 میباشد. 76- قطار بندرعباس1 همه روزه با سازمان 60/11 درجه یک پارسی جوپار+ رستوران + مولد + حمل خودرو2 طبقه در ساعت 14:20 از تهران حرکت ورود این قطار به بندرعباس در ساعت09:00  و مراجعت از بندرعباس همه روزه در ساعت 13:00 و ورود به تهران در ساعت 08:30 میباشد.

77- قطار بندرعباس2  همه روزه در روز اول با سازمان40/11 چینی بنیاد + رستوران + مولد + پست و در روز دوم با سازمان 40/9 چینی وانیاریل + رستوران + مولد + پست در  ساعت 13:20 از تهران حرکت ورود این قطار به بندرعباس در ساعت 08:05 و مراجعت از بندرعباس همه روزه در ساعت 11:45 و ورود به تهران در ساعت 06:50 میبباشد.

78- قطار تهران یزد بندرعباس بصورت یکروز در میان با سازمان60/9 درجه یک پارسی+ رستوران + مولد + حمل خودرو 2 طبقه در ساعت17:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به بندرعباس در ساعت 10:25 و مراجعت از بندرعباس یکروز در میان در ساعت14:55 و ورود به تهران در ساعت 09:10 میباشد. ضمناٌ قطار فوق از روز دوم برنامه شروع خواهد شد

79- قطار اصفهان بندرعباس بصورت یکروز در میان با سازمان60/9 درجه یک پارسی+ رستوران + مولد + پست +حمل خودرو در ساعت14:50 از اصفهان حرکت و ورود این قطار به بندرعباس در ساعت06:10 و مراجعت از بندرعباس یکروز در میان در ساعت17:40 و ورود به اصفهان در ساعت 9:40 میباشد. ضمناٌ قطار فوق از روز دوم برنامه شروع خواهد شد.

80- قطار ساری همه روزه  با سازمان 54/7 درجه دو دانمارکی +80/2 اتوبوسی+نیم رستوران + پست + استیم در ساعت 09:45 از تهران حرکت و ورود این قطار به ساری در ساعت 16:45 و مراجعت از ساری همه روزه در ساعت 20:35 و ورود به تهران در ساعت 03:45 میباشد.

81- قطار گرگان1همه روزه با سازمان 66/7 درجه دو خواب+80/1 اتوبوسی+رستوران380+مولد380 + استیم در ساعت19:20 از تهران حرکت و ورود این قطار به گرگان در ساعت06:30 و مراجعت از گرگان همه روزه در ساعت 20:00  و ورود به تهران در ساعت 06:50 میباشد.

82- قطار گرگان2 بصورت یکروز در میان با سازمان 60/5 درجه یک پارسی +رستوران+مولد در ساعت 22:25 از تهران حرکت و ورود این قطار به گرگان در ساعت 08:35 و مراجعت از گرگان بصورت یکروز درمیان در ساعت18:15 و ورود به تهران در ساعت 05:15 میباشد. ضمناً قطار فوق از روز دوم برنامه شروع خواهد شد.

83- قطار فیروزکوه همه روزه  با سازمان 72/8 اتوبوسی + نیم رستوران + استیم در ساعت 05:00 از تهران حرکت و ورود این قطار به فیروزکوه در ساعت 09:00 و مراجعت از فیروزکوه همه روزه در ساعت 15:20 و ورود به تهران در ساعت 19:00 میباشد.

84- قطار ریل باس گرگان پل سفید1 همه روزه  با سازمان یک ست ریل باس 4 سالنی در ساعت14:35  از گرگان حرکت و ورود این قطار به پل سفید در ساعت 18:50 و مراجعت از پل سفید همه روزه در ساعت 05:45 و ورود به گرگان در ساعت 09:50 میباشد.

85- قطار ریل باس گرگان پل سفید2 همه روزه  با سازمان یک ست ریل باس 4 سالنی در ساعت03:40  از گرگان حرکت و ورود این قطار به پل سفید در ساعت08:25 و مراجعت از پل سفید همه روزه در ساعت 13:00 و ورود به گرگان در ساعت 17:05 میباشد.

86- قطار جمکران روزهای سه شنبه با سازمان یک ست ریل باس 4 سالنی در ساعت 15:20  از تهران حرکت و ورود این قطار به جمکران در ساعت17:30 و مراجعت از  جمکران روزهای سه شنبه در ساعت23:55 و ورود به تهران در ساعت 02:10 میباشد.شایان ذکر است قطار مذکور از مسیر تهران- محمدیه اعزام خواهد شد.

87- قطار قم همه روزه با سازمان یک ست ترنست 4 سالنه در ساعت 17:35  از تهران حرکت و ورود این قطار به قم در ساعت19:20 و مراجعت از  قم همه روزه در ساعت05:45 و ورود به تهران در ساعت 07:30 میباشد.

88- قطار ریل باس قم روزهای جمعه با سازمان یک ست ریل باس 4 سالنی در ساعت 7:15  از تهران حرکت و ورود این قطار به قم در ساعت09:30 و مراجعت از  قم روزهای جمعه در ساعت15:30 و ورود به تهران در ساعت 17:50 میباشد.

89- قطار  پیشوا1  همه روزه با سازمان 108/4  مترویی در ساعت04:30  از تهران حرکت و ورود این قطار به پیشوا در ساعت05:15 و مراجعت از پیشوا همه روزه در ساعت 05:35 و ورود به تهران در ساعت06:30 میباشد.

90- قطار  پیشوا2 همه روزه با سازمان 108/4  مترویی در ساعت17:55 از تهران حرکت و ورود این قطار به پیشوا در ساعت 18:55 و مراجعت از  پیشوا همه روزه در ساعت 19:15  و ورود به تهران در ساعت 20:15 میباشد.

91- قطار تهران کرج 1 همه روزه  با سازمان یک ست ریل باس 4 سالنی در ساعت 16:30 از تهران حرکت و ورود این قطار به کرج در ساعت 17:15 و مراجعت از کرج همه روزه در ساعت 17:35 و ورود به تهران در ساعت 18:40 میباشد.

/ 0 نظر / 291 بازدید