4-دوره آموزشی عکاسی پایه- عوامل مؤثر در عمق میدان

مطالب که سعی دارم بصورت مستمر ارائه گردد، مربوط به دوره آموزشی عکاسی پایه بوده و عکسهای آورده شده مربوط به همین دوره بوده که در حین کلاس گرفته شده است.

فایلهای صوتی دوره موجود می باشد.

تفاوت وضوح و فوکوس

وضوح یک حوزه، میدان و  محدوده فاصله است در صورتیکه فوکوس یک متراژ، نقطه و یک سطح مشخص است.

با استفاده از یک صفحه و سوراخ ریز موجود در آن، فوکوس چشم تغییر نکرده ولی وضوح تصاویر (برای چشمهای ضعیف) بهتر می گردد. این مانند حالتی است که چشم را کوچکتر کرده و تصاویر را میتوان واضحتر دید.

 

  • ·        عوامل مؤثر در عمق میدان

عوامل و فاکتورهای مؤثر در عمق میدان عبارتست از:

1-  فاصله (فاصله سوژه تا دوربین)(Distance)

2-  دیافراگم ( Aperture)

3-  فاصله کانونی لنز ( Focal length )

4-  دایره اغتشاش ( Circle of Confusion )

 

1 - فاصله (فاصله سوژه تا دوربین)(Distance)

همیشه یک سوم فاصله موضوع تا دوربین و جلوی نقطه فوکوس، شروع محدوده فوکوس می باشد.

همیشه دو سوم فاصله موضوع تا دوربین و عقب نقطه فوکوس، انتهای محدوده فوکوس می باشد.

بنابراین با ثابت نگه داشتن دیافراگم و لنز(فاصله کانونی لنز)، هر چه فاصله سوژه تا دوربین بیشتر شود، عمق میدان بیشتر میشود.

 

 

 

 2 - عامل دیافراگم در عمق میدان ( Aperture)

با ثابت نگه داشتن فاصله سوژه تا دوربین و لنز(فاصله کانونی لنز)، هر چه روزنه دیافراگم کوچکتر شود، عمق میدان بیشتر میشود.

 

 

تمرین1:

سه تا عکس بشرح ذیل می گیریم:

  • جائیکه میخواهیم عکس بگیریم عمق داشته باشد.
  • فاصله تا اولین موضوع، 50 ساتیمتر بیشتر نباشد.
  • اگر لنز Zoom داریم، حداقل روی 50 سانتیمتر تنظیم گردد و بیشتر نباشد.
  • فوکوس و کادر در هر سه عکس ثابت باشد و با دیافراگم های مختلف عکس میگیریم.

عکس شماره 1: با بازترین دیافراگم، شاتر را میزان کرده تا نورسنجی صفر گردد.

عکس شماره 2: دیافراگم را در حالت اوپتیموم قرار داده و با تنظیم مجدد شاتر، عکس  را میگیریم.

عکس شماره 3: دیافراگم را تا آخر می بندیم و با تنظیم شاتر، عکس را میگیریم.

در این حالت به عکسها نگاه کرده آیا ارزش نوری همه آنها یکی است.

 

 

 

3-  عامل فاصله کانونی لنز  در عمق میدان( Focal length )

با ثابت نگه داشتن فاصله سوژه تا دوربین و دیافراگم ، هر چه لنز(فاصله کانونی لنز) کوتاهتر شود، عمق میدان بیشتر میشود.

 

 

مثال شماره 1 تمرین1

 

 

 

مثال شماره 2 تمرین1

 

 


/ 0 نظر / 59 بازدید