جدول برنامه حرکت قطارهای مسافری از مورخ 94/03/11 لفایت 94/07/10

ساعت ورود به مبدا روزهای حرکت ساعت حرکت از مقصد ساعت حرکت از مقصد شماره قطار از مقصد ساعت ورود به مقصد روزهای حرکت ساعت حرکت از مبدا ساعت حرکت از مبدا شماره قطار از مبدا نام ردیف 14:35 همه روزه 06:55 05:50 373 14:30 همه روزه 07:00 06:15 372 ترن ست مشهد 1 ( 4سالنه )  1 14:55 " 07:15 06:10 375 14:50 " 07:20 06:35 374 ترن ست مشهد 2 (4 سالنه ) 2 15:20 یکروزدرمیان 07:35 06:30 377 15:10 یکروزدرمیان 07:40 06:55 376 ترن ست مشهد 3  3 17:40 یکروزدرمیان 07:35 06:30 385 17:20 یکروزدرمیان 07:40 06:55 384 توربو دیزل 4 18:00 همه روزه 08:00 06:50 381 17:45 همه روزه 08:00 07:15 380 ف1 مشهد  5 12:10 " 00:20 07:20 383 18:05 " 08:30 07:35 382 ف 2 مشهد  6 21:10 " 16:10 16:00 951 13:35 " 08:50 08:20 950 تهران شاهرود    7 08:40 " 02:25 23:45 327 19:55 " 13:40 12:30 326 شاهرود مشهد  8 08:15 " 05:25 05:40 953 18:20 " 15:35 16:00 952 تهران  سمنان  9 20:50 " 08:45 08:30 319 22:00 " 10:00 08:45 318 عادی مشهد  10 08:20 " 23:30 22:35 325 20:15 " 11:55 11:10 324 سمنان مشهد (دانمارکی ) 11 22:35 " 12:00 12:00 355 22:10 " 11:50 11:35 354 تهران نیشابور  12 4:25 یکروز در میان 14:35 13:30 357 02:25 یکروز در میان 12:40 13:00 356 تهران خواف  13 4:25 یکروز در میان 12:20 12:10 359 04:45 یکروز در میان 12:40 13:00 358 تهران طبس ( پارسی ) 14 23:55 همه روزه 12:00   369 01:25 همه روزه 14:20 22:00 368 ف 3مشهد (اتوبوسی) 15 0:30 " 12:30 12:10 351 01:55 " 14:45 13:35 350 ف 4 مشهد  (  دانمارکی) 16 03:30 " 15:50 00:40 365 02:25 " 15:10 21:20 364 ف 5مشهد (دوخواب) 17 04:05 " 16:15 16:20 331 02:55 " 16:00 15:10 330 ف 6 مشهد (جوپار) 18 05:10 " 17:10 20:30 335 04:00 " 16:50 17:40 334

/ 0 نظر / 44 بازدید