نرخ سازی بلیط

1-ضرورت یادگیری درس نرخ سازی

 

باتوجه به نامی که برای این درس انتخاب شده درنگرش اول شاید به نظربرسد بهاء بلیت ها رامی توان از

طریق یک جدول  یا دفترچه ای استخراج کرد، یا اینکه با توجه به کامپیوتری بودن سیستم فروش بلیت ، قیمت بلیت بصورت مکانیزه روی آن چاپ می شود ودیگرنیازی به دانستن نحوه محاسبه این نرخها نداریم .اما بنا به سه دلیل زیر، آشنایی با این اصول ضرورت دارد.

الف : اطلاع رسانی به مسافرین :

اغلب مسافرین درمورد خدمات قطاروقیمت آن سوال می کنند ومی خواهند بدانند، مبلغی راکه می پردازند بابت چه خدمتی است . یا برای مثال دلیل تفاوت قیمت بلیت خود بامسافردیگری که درهمان قطارویاهمان درجه است را می پرسند . یا اینکه چرادرمسافرت قبلی ، قیمت برای بلیت او با این دفعه تفاوت دارد؟ همچنین اگرمتصدی فروش را طراح مسافرت وکسی که بهترین مسیر، قیمت ، وسیله وبرنامه را به مشتری خود پیشنهاد می دهد بدانیم درآن صورت حتی بدون سوال کردن مسافر، متصدی باید شخصا ً دلیل تفاوت خدمات قطارهای مختلف وقیمت آنها رابدانند به مسافرمشاوره بدهد. حداقل این است که باراهنمائی غلط مسافررابه زحمت نیندازد .

ب : صدوربلیت های دستی :

گاهی بروزاشکالات فنی درسیستم ویاخطوط ارتباطی موجب توقف صدوربلیت می گردد. بطوریکه ازطریق شبکه کامپیوتری یا حتی تلفن سلزنمی توان فروش بلیت راادامه داد. دراین حالتهای استثنائی وحسب ضرورت ممکن است قسمتی ازظرفیت قطارها بصورت سهمیه ازطریق دورنگار به نمایندگی اعلام شود تابا استفاده ازبلیتهای دست نویس به کارخود ادامه دهد دراین شرایط آگاهی ازاصول این درس کمک زیادی به اپراتور می نماید.

ج : کشف اشتباهات کامپیوتر:

 گاهی اتفاق می افتد که قیمت چاپ شده روی بلیت با قیمت واقعی اختلاف داردوهیچ توجیهی نیزبرای این قضاوت نمی توان پیدا کرد مگراینکه وجود اشکال درنرم افزارمربوطه موجب چاپ قیمت غلط روی بلیت شده است . چنین بلیطی نباید به مسافرتحویل شود بلکه باید بلافاصله ابطال شده وپس ازاطمینان ازرفع نقص، بلیت دیگری صادرکرد. بسیاری ازفروشندگان ماهردرطول سالها فعالیت خود موارد زیادی ازاین نوع غلط گیریها را انجام داده وبه مرکزگزارش داده اند . این گزارشات بررسی شده نهایتا ً عیب یابی واصلاح برنامه صورت گرفته است. متصدیانی که آگاهی کافی ازنرخها داشته باشند ودقت لازم را بنمایند می توانند چنین اشتباهاتی را تشخیص بدهند . درغیراینصورت برای پیداکردن مسافرودریافت ویا برگرداندن ما به التفاوت دچارزحمت خواهند شد.

 

2-  انواع تعرفه

تعریف : مجموعه مکتوب ومنتشرشده حاوی شرایط ، مقررات ، نرخ ، کرایه وسایرکمیت های یک کالا یاخدمات برای ارایه به مشتریان راتعرفه می گویند.

 

الف تعرفه های داخلی

تعرفه نرمال : تعرفه ای که دربیشترساعات روز ، روزهای یک هفته یا ماههای سال وبرای اکثر مسافرین وقطارها ،اعم ازدرجه یک ودو استفاده می شود وهمچنین تخفیفات مربوط به خردسالان وجانبازان نیزمطابق تعرفه نرمال است .

تعرفه های خاص : این تعرفه ها برای موقع ، مقاصد ، قطارها ومسافرین خاصی کاربرددارد وبه طورکلی هر تعرفه ای که نرمال نباشد تعرفه  خاص نامیده می شود که شامل موارد زیراست :

تعرفه بلیت اداری (رایگان):این تعرفه برای صدور بلیت رایگان اداری کارکنان راه آهن و شرکت رجاء مورد استفاده قرار می گیرد.

علاوه بر تعرفه های ذکر شده تعرفه های خاص دیگری مانند تعرفه cip ،vip ،تعرفه های تشویقی و نوروزی وجود دارد که در شرایط فعلی در راه آهن ایران کاربرد ندارد.

تعرفه بلیت گروهی:این تعرفه برای صدور بلیت گروهی با نام وبی نام به شرح زیرمی باشد:

الف – بلیت های با ذکرنام حقیقی مسافرین

به منظوررفاه حال کامل متقاضیان بلیت گروهی ، بلیت قطارهای مسافری درکلیه مراکزفروش  رایانه ای جهت اینگونه مسافران با قیمت نرمال ( قیمت درج شده روی بلیت ) فروخته می شود.

مسئول گروه باید حداقل 45 روز قبل اززمان حرکت قطار تقاضای کتبی خود را به مدیریت بازرگانی وبرنامه ریزی قطارها ارسال نموده یا  می تواند با دردست داشتن فهرست اسامی مسافران 48 ساعت بعداززمان پیش فروش به نزدیکترین مرکزمراجعه کرده وباقیمت نرمال بلیت تهیه نماید.

  • بلیت با نام

 درصورت مشخص بودن اسامی مسافران گروه بلیت به نام مسافران صادر وکلیه بلیت ها درواحد کنترل بلیت ایستگاه مبدا با کارت شناسایی معتبرمسافرمطابقت داده خواهدشد.

 

  • بلیت بدون نام

 شرکت ها ، موسسات وآژانس های مسافرتی که مایل به راه اندازی تورهای مسافرتی می باشند می توانند قبل ازمشخص شدن اعضای گروه خود ، طی نامه ای رسمی به مدیریت بازرگانی و برنامه ریزی قطارها شرکت رجا ء نسبت به رزرو جا وتهیه بلیت گروهی بدون نام اقدام کنند .

 بلیت گروهی درقطارهای بخش دولتی درکلیه ایام سال با سورشارژ 100 درصد صادرمی گردد.

بلیت گروهی درقطارهای ویژه بانام بصورت نرمال وبدون نام با سورشارژ 50 درصد صادر می گردد.( بلیت جهت مدارس مراکزآموزشی درایام پیک نیز دراینگونه قطارها نرمال صادر خواهد شد. )

بلیت گروهی درقطارهای غیرویژه بخش خصوصی در کلیه ایام سال با سورشارژ 50 درصد ( به استثناء مراکزآموزشی ) صادرمی گردد.

درصورت اختصاص یک قطارفوق العاده ، بلیت به نام برگزارکننده تور وبا سورشارژ ی به میزان 100 درصد بهای پایه صادر خواهد شد.

  • محدودیت ها :

بلیت گروهی برای زمان های اوج تقاضا ازجمله درایام نوروز از 25 اسفند لغایت 15 فروردین واز 15 شهریور لغایت 31 شهریور صادرنخواهد شد.

مجوزبلیت گروهی به نام خانواده صادرنمی شود ودرج نام هریک ازمسافران دربلیت الزامی است .

 

  • استرداد بلیت

 استرداد بلیت های با نام فقط با ارائه کارت شناسایی معتبرهرمسافرانجام می شود .

استرداد بلیت های بی نام فقط توسط مسئول گروه که نام وی درمجوز ذکرشده است با ارائه کارت شناسایی معتبر انجام خواهد شد.

  • یاد آوری های مهم

 درخواست بلیت گروهی درسربرگ رسمی دارای مهر ، امضاء ،شماره ، تاریخ ، تلفن ، نشانی ، وبا معرفی مسئول گروه باید باشد. مسئول گروه باید یک نسخه ازمجوز صادرشده راهمراه داشته باشد وازمبدا تا مقصد درصورت درخواست مسئولان ذیربط ارائه کند . درطول سفر ، بلیت های بی نام نزد مسئول گروه وبلیت های با نام نزد صاحب باید بلیت باشد . مسئولین گروهها موظفند ازمیدا تا مقصد با رئیس قطارهماهنگی وهمکاری لازم را به عمل آورند . درصورت تاخیربیش از3 ساعت قطاراکسپرس دررسیدن به مقصد به شرطی که ناشی ازحوادث طبیعی نباشد درصورتی که بلیت ها بی نام باشد مسئولین گروهها تا یک ماه فرصت دارند با دردست داشتن مجوز که به عنوان مسئو ل گروه معرفی شده ولاشه بلیت با ارائه کارت شناسایی 50درصد وجه بلیت را به عنوان تسهیلات دریافت نمایند. آرامش ونظم مسافران گروهی درایستگاه وقطارباید توسط مسئول گروه تامین وتضمین شود.  درصورت مواجه شدن با مشکل درقطار ، مسئول گروه باید به رئیس قطارمراجعه کند ودرصورت عدم رسیدگی ، مراتب را برای پیگیری به شرکت رجاء به صورت کتبی اعلام کند. مسافران گروهی باید حداقل یک ساعت قبل ازحرکت به منظورکنترل بلیت درایستگاه حضورداشته باشند درغیراینصورت جای آنان ازطریق لیست انتظار به مسافران دیگر فروخته خواهد شد.

ب - تعرفه های بین المللی

تعرفه های قطارهای بین المللی تابع موافقت نامه های دوجانبه bilateral یا بین المللی international

است .مانندتعرفه  C.M.O  بین راه آهن های خاورمیانه ویاتعرفه دوجانبه بین ایران وپاکستان. این تعرفه ها شامل مقررات وجداول قیمت ها می باشند .جداول قیمتها ممکن است یکنواخت بوده یاهرکشورنرخ های خودش رابه کاربرد .درهرصورت توافق کشورهای عضو ضروری است .

 

 HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

/ 0 نظر / 120 بازدید