ریز برنامه حرکت قطار- ادامه ف 1 مراغه

قطار شماره:  4222 روزهای حرکت: فرد تاریخ  کیلومتراژ نام ایستگاه حداکثر
سرعت مدت
سیر ورود توقف حرکت 607 مراغه       0 07:10     80 35         ملکان     07:45 0 07:45     80 30         میاندواب     08:15 0 08:15     60 30         مهاباد شمالغرب     08:45 0                

 

 

قطار شماره: 4221 روزهای حرکت:

فرد تاریخ 

مسافت بین
دو ایستگاه نام ایستگاه حداکثر
سرعت مدت
سیر ورود توقف حرکت   مهاباد شمالغرب       0 16:15 37   60 30         میاندواب     16:45 0 16:45 19   80 30         ملکان     17:15 0 17:15 30   80 35         مراغه     17:50 0                

/ 0 نظر / 47 بازدید