روز سوم مسافرت اصفهان (بخش اول)– میدان امام - مورخ 93/11/04

پس از صرف صبحانه پیاده بسمت میدان امام حرکت کردیم. از خیابان استانداری و از کوچه پشت طباخ خانه وارد میدان امام شدیم. هنوز ساعت 9:00 نشده بود و درب مساجد تاریخی باز نشده بود. میدان هنوز شلوغ نشده بود و من شروع به عکاسی از مسجد امام، شیخ لطف ا... و عالی قاپو کردم. عالی قاپو در دست تعمیر بوده و تعطیل است.

 

 

 

ساعت 9:00 به داخل مسجد شیخ لطف ا... رفتیم.

 

 

در ادامه به بازار مسگرها پشت عالی قاپو رفتیم. این بازار دیگر مانند گذشته صدای کوبیدن مسگرها را ندارد.

 

پیاده تا بازار هنر در چهار باغ که فروش نقره در آن انجام میشود، رفتیم.

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

/ 0 نظر / 109 بازدید